Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

MED RENA VAPEN! Begränsa införskaffande av vapen från länder som undviker klimatansvar

9.3.2019

588 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 588

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Du måste identifiera dig för att kunna understöda initiativet. Efter att du har identifierat dig kan du även understöda andra initiativ. Ditt namn kommer inte att synas på Medborgarinitiativ.fi.

Läs mer om identifiering, integritetsskydd och offentlighet.

Understöd initiativ

Medborgarinitiativets titel

MED RENA VAPEN! Begränsa införskaffande av vapen från länder som undviker klimatansvar

Datering av initiativet

9.3.2019

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

VN/1541/2019

Primärt språk för initiativet

Finska

Innehållet i initiativet

Vi som undertecknat understöder initiativet till en beredning av en lag som ger den finska försvarsmakten rätt att upphandla vapen endast från länder som har undertecknat klimatavtalet i Paris och som har förbundit sig att följa dess målsättningar.

Som tillverkningsland av vapen eller vapensystem räknas den stat, vars myndighet beviljar försäljnings – eller exportlov för ifrågavarande vapen eller vapensystem.

Motiveringar

Den finska försvarsmakten skaffar vapen och vapensystem för att bereda sig på krig eller motsvarande väpnad konflikt, samt i preventivt syfte att avvärja krig och konflikter på förhand. Klimatförändringen och följderna av denna, är en av de mest betydande bakgrundsorsakerna till krig och konflikter. Kännetecknande för vapenindustrin är, att den är en energi-intensiv och tung industri vars koldioxidavtryck är stort. Om vapnen tillverkas utan beaktande av klimatansvar, blir också själva tillverkningsprocessen en bidragande orsak till just de konflikter som man strävar efter att stävja genom att tillverka och skaffa vapen.

Det är inte etiskt försvarbart att en stat eller ett företag genom att undvika sitt klimatansvar bidrar till en ökad global instabilitet och därigenom skapar en växande efterfrågan på sin vapenproduktion.

Det är inte marknadsmässigt rättvist, ifall företag inom vapen- och säkerhetsbranschen genom att undvika klimatavtal kan få konkurrens- och kostnadsfördelar jämfört med producenter som bär sitt klimatansvar.

Det är inte i enlighet med den nationella säkerheten eller nationella intressen, ifall vapenindustrin i länder som bär sitt klimatansvar; Finland och i vidare perspektiv Norden och EU, blir offer för en orättvis konkurrens från länder som nonchalerar ansvaret för klimatförändringarna.

En av världens största vapenexporterande stater är USA, som står i beråd att träda ut ur Parisavtalet. Vapentillverkningen är en av landets största industrier och en av hörnstenarna i landets ekonomi. Därför skulle USA:s vapenindustri, om den så önskade, ha både resurser och makt att påverka landets regering till att återgå till en klimatvänligare politik samt binda sig till Parisavtalets målsättningar och villkor.

Finlands försvarsmakt planerar att införskaffa nya stridsplan, en vapenaffär som är betydade även i internationell skala. Om villkoret för affären vore att tillverkningslandet har undertecknat Parisavtalet, skulle det ge en möjlighet för Finland att påverka hela världens klimatframtid.

Om finska staten förbinder sig att genom nationell lagstiftning se till att försvarsmakten endast inhandlar vapen och vapensystem som tillverkats på ett klimatansvarsfullt sätt, kan Finland även i internationella sammanhang, som EU, FN samt som partner i Nato börja driva motsvarande principer och lagändringar även i andra länder.

Eftersom tillverkningsprocesserna för vapen är mycket komplexa, med långa kedjor av internationella underleverantörer, är det knappast möjligt att ur ett klimatperspektiv hitta fullständigt ”neutrala” vapensystem. Genom att stifta en lag, som begränsar finska försvarsmaktens vapenköp till länder som har undertecknat klimatavtalet i Paris, kan man ändå erhålla en fullt tillräcklig påverkningsmöjlighet. I fråga om multinationella vapenleverantörer kan som hemland räknas den stat, vars myndighet utfärdar exportlovet för vapnen.

Om den nationella säkerheten och upprätthållandet av försvaret så kräver, kan man från den begränsande lagstiftningen undanta reserv- och tilläggsdelar till vapen som försvarsmakten redan tagit i bruk.

Den föreslagna lagmotionen erbjuder en realistisk och effektiv möjlighet att förbinda både stater och internationella storföretag till en gemensam kamp mot klimatkatastrofen.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi

Ansvarspersoner

Initiativtagare

Atro Kahiluoto Helsinki

Lassi Alhorinne Helsinki


Företrädare

Atro Kahiluoto Helsinki
atro.kahiluoto@nullkolumbus.fi
+358405413531

Tarja Heinula Helsinki
tarjaheinula@nullgmail.com


Ersättare

Sini Alen Vantaa
Hakokuja 1 A 3 01360 Vantaa
sini.inkeri.alen@nullgmail.com
+358503626345