Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Vanhusasiavaltuutettu edistämään vanhusten oikeuksien toteutumista Suomessa

1.2.2019

2 856 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 2 856

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Du måste identifiera dig för att kunna understöda initiativet. Efter att du har identifierat dig kan du även understöda andra initiativ. Ditt namn kommer inte att synas på Medborgarinitiativ.fi.

Läs mer om identifiering, integritetsskydd och offentlighet.

Understöd initiativ
Om du inte kan identifiera dig elektroniskt så kan du också lämna in din stödförklaring på en pappersblankett.

Medborgarinitiativets titel

Vanhusasiavaltuutettu edistämään vanhusten oikeuksien toteutumista Suomessa

Datering av initiativet

1.2.2019

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

VN/747/2019

Innehållet i initiativet

Me allekirjoittaneet vaadimme vanhusasiavaltuutetun viran perustamista Suomeen ja vanhusasiavaltuutetusta säädettäväksi lailla vanhusten oikeuksien toteutumisen varmistamiseksi ja vanhusten aseman huomioon ottamiseksi lainsäädännössä.

Vanhusasiavaltuutetun tehtävänä on yhteistyössä muiden viranomaisten, toimialansa järjestöjen ja muiden vastaavien toimijoiden kanssa edistää vanhusten edun ja oikeuksien toteutumista. Tehtävässään vanhusasiavaltuutetun tulee
- seurata vanhusten ja ikääntyvän väestön elinolosuhteita,
- arvioida ja edistää vanhusten ja ikääntyvän väestön palvelujen, etujen ja oikeuksien toteutumista,
- seurata lainsäädäntöä ja yhteiskunnallista päätöksentekoa sekä arvioida niiden vaikutusta vanhusten ja ikääntyvän väestön hyvinvointiin,
- arvioida ja edistää eri tavoin iäkkäiden ihmisten palveluja ja etuuksia koskevan lainsäädännön toteutumista,
- aloittein, neuvoin ja ohjein kehittää yhteiskunnallista päätöksentekoa vanhuksia ja ikääntyvää väestöä koskevissa asioissa,
- pitää yhteyksiä ikääntyviin ja iäkkäisiin ihmisiin, omaishoitajiin ja vanhuksien parissa työskenteleviin tahoihin sekä välittää heiltä saamaansa tietoa päätöksentekoon,
- kehittää yhteistyömuotoja ikääntyvien ihmisten ja vanhuksien elinolosuhteisiin, palveluihin, etuihin ja oikeuksiin vaikuttavien tahojen välille,
- välittää ikääntyvää väestöä ja vanhuksia koskevia tietoja ikääntyvälle väestölle, vanhuksille, vanhusten parissa työskenteleville, viranomaisille ja muulle väestölle.

Vanhusasiavaltuutetun kelpoisuusvaatimuksista ja nimittämisestä on säädettävä valtioneuvoston asetuksella.

Vanhusasiavaltuutetun käytettävissä tulee olla laaja asiantuntemus eri hallinnon- ja tieteen aloilta mutta toiminnassaan vanhusasiavaltuutetun viran on oltava itsenäinen ja riippumaton.

Vanhusasiavaltuutetulla on oikeus saada muilta viranomaisilta maksutta tehtäviensä hoidon kannalta tarpeellisia tietoja, jollei salassapitosäännöksistä muuta johdu.

Valtioneuvoston asetuksella on säädettävä myös vanhusasiavaltuutetun apuna ja tukena toimivasta, laaja-alaisesta ja erilaista asiantuntemusta edustavasta Neuvottelukunnasta, jossa myös vanhusten hyväksi toimivilla järjestöillä ja yhdistyksillä tulee olla vahva edustus. Neuvottelukunnan asettamisesta, kokoonpanosta, tehtävistä ja työskentelystä on niin ikään säädettävä valtioneuvoston asetuksella.

Vanhusasiavaltuutetun työn perustana on oltava laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (28.12.2012/ 980). Lain tarkoituksena on:
1) tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista;
2) parantaa ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen kunnassa;
3) parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja sekä ohjausta muiden tarjolla olevien palvelujen käyttöön yksilöllisten tarpeittensa mukaisesti ja riittävän ajoissa silloin, kun hänen heikentynyt toimintakykynsä sitä edellyttää; sekä
4) vahvistaa iäkkään henkilön mahdollisuutta vaikuttaa hänelle järjestettävien sosiaali- ja terveyspalvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan sekä osaltaan päättää niitä koskevista valinnoista.

Edellä mainitun lain lisäksi, vanhusasiavaltuutetun työn perustana on oltava soveltuvin osin myös muu ikäihmisten palveluja ja etuuksia koskeva kansallinen lainsäädäntö sekä kansainväliset sopimukset.

Motiveringar

Jo pitkään on ollut tiedossa, että laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (28.12.2012/ 980) ei käytännössä toteudu lain tarkoittamalla tavalla. Viime aikoina keskustelua ikäihmisten epäinhimillisistä olosuhteista, etenkin koti- ja laitoshoidossa, on käyty entistä kiivaammin.

Kuitenkin, kun tehdään ikääntyvää väestöä ja vanhuksia koskevia päätöksiä, lakeja tai yhteiskuntapoliittisia ratkaisuja, tulisi ikääntyvän väestön ja vanhusten etu aina asettaa etusijalle. Tämä edellyttäisi, että kaikkia päätöksiä ja toimia, jotka koskevat yksittäistä vanhusta tai ikääntyvää väestöä, tulisi tarkastella myös ikäihmisen näkökulmasta ja perustella, miksi ja miten siinä toteutuu ikääntyvän väestön tai vanhuksen etu.

Ikääntyminen tuo mukanaan henkisiä ja fyysisiä haasteita. Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa ja jatkuvasti kehittyvässä teknologiassa ikääntyvällä väestöllä on yhä vaikeampaa seurata etujaan, hoitaa velvollisuuksiaan ja valvoa omia oikeuksiaan. Moni vanhuksen omaishoitaja on ikäihminen itsekin. Lisäksi koti- ja laitoshoidossa on suuri määrä vanhuksia, joiden toimintakyky on lähes olematon tai täysin rajoittunut, eikä heillä ole minkäänlaisia mahdollisuuksia osallistua omiin elinoloihin vaikuttavien päätösten valmisteluun tai tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen.

Siksi Suomeen tarvitaan vanhusten äänen vahvistajaa, puolesta puhujaa ja päätoimista sillanrakentajaa ikäihmisten elinolosuhteisiin vaikuttavien eri toimijoiden välille. Siksi Suomeen tarvitaan vanhusasiavaltuutettu.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi
  • Insamling i pappersform

Sammanlagt antal stödförklaringar som hittills har samlats in genom andra kanaler

Insamlarens uppskattning: 0 st.


Du kan också skriva ut en pappersblankett för din stödförklaring

Ansvarspersonerna samlar in stödförklaringar med hjälp av en pappersblankett. Om du vill understöda initiativet till pappers i stället för via webbtjänsten, så ska du skriva ut PDF-blanketten nedan, fylla i dina uppgifter och skicka den till den postadress som anges. Postningen sker på egen bekostnad och eget ansvar för den som understöder initiativet.

Lehmustontie 36A, 01450 Vantaa


Ansvarspersoner

Initiativtagare

Eeva Pohjanpalo Vantaa


Företrädare

Eeva Pohjanpalo Vantaa
Lehmustontie 36a 01450 Vantaa
eevaelina@nullgmail.com
+358503704022


Ersättare

Marja Henelius Vantaa
Siilireitti 13E10, 01450 Vantaa
marja.henelius@nullsaunalahti.fi
+358405478259