Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Kansalaisaloite käynnistää lainvalmistelu kuntien oikeudesta määrätä roskaamisesta hallinnollinen seuraamusmaksu

1.2.2019

849 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 849

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Du måste identifiera dig för att kunna understöda initiativet. Efter att du har identifierat dig kan du även understöda andra initiativ. Ditt namn kommer inte att synas på Medborgarinitiativ.fi.

Läs mer om identifiering, integritetsskydd och offentlighet.

Understöd initiativ

Medborgarinitiativets titel

Kansalaisaloite käynnistää lainvalmistelu kuntien oikeudesta määrätä roskaamisesta hallinnollinen seuraamusmaksu

Datering av initiativet

1.2.2019

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

VN/717/2019

Innehållet i initiativet

Kansalaisaloitteen tarkoituksena on käynnistää lainvalmistelu, jotta kunnille tulisi oikeus antaa alueellaan tapahtuvasta roskaamisesta hallinnollinen seuraamusmaksu – ns. roskasakko.

Tällainen hallinnollinen seuraamusmaksu voitaisi antaa jo nykyistä jätelain ja rikoslain määrittämää rangaistavaa roskaamista selvästi matalammalla kynnyksellä. Lainsäädännöllisesti asia voitaisi ratkaista pysäköintivirhemaksun kaltaisella tavalla. Niin ikään roskaamisen valvonta voitaisi järjestää pysäköinnin valvonnan tavoin. Tämä toimenpidealoite jättää lainsäätäjän harkintavaltaan tarkoituksenmukaisimman tavan ratkaista lain sanamuoto ja asian järjestäminen.

Voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti jätelaissa säädetään roskaamiskiellosta ja tämän kiellon rangaistuksista rikoslaissa. Lisäksi rikoslaista löytyvät säännökset ympäristön turmelemiseen, törkeään ympäristön turmelemiseen, tuottamukselliseen ympäristön turmelemiseen sekä ympäristörikkomukseen.

Laissa sakon ja rikesakon määräämisestä säädetään, että sakkovaatimuksen ja rangaistusvaatimuksen antaa poliisi. Kunnilla ei siis ole nykyisen lainsäädännön mukaan toimivaltaa puuttua sakoin tai hallinnollisin seuraamusmaksuin alueellaan tapahtuvaan roskaamiseen. Mahdollisesti tarkoituksenmukainen tapa ratkaista aloitteella tavoiteltava asia, olisi jättää edelleen poliisille yksinomainen sakotusoikeus ja sen sijaan säätää kunnille oikeus määrätä roskaamisesta hallinnollinen seuraamusmaksu.

Aloitteella tavoitellaan jo olemassa olevia säännöksiä laajempaa ja matalammalla kynnykselle tulkittavaa soveltamisalaa, jotta vähäinenkin roskaaminen saataisi loppumaan. Aloite laajentaisi kuntien toimivaltaa ja mahdollistaisi näin ollen nykyistä paremmin vastata kunnan yleisten alueiden ylläpidosta. Samoin julkisen vallan tosiasiallinen mahdollisuus huolehtia sille perustuslain 20 § 1 momentin mukaan kuuluvasta velvoitteesta pyrkiä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön.

Motiveringar

Ympäristön roskaantuminen on ilmastomuutoksen ohella yksi merkittävimpiä maailmanlaajuisia ympäristökatastrofeja. Etenkin vesistöjen roskaantuminen on hälyttävällä tasolla. Roskaantuminen on myös Itämeren ongelma, sekä oletettavasti myös Suomen laajojen ja arvokkaiden sisävesien. Erityisesti erilaiset muoviroskat päätyvät ensin mantereella maahan, sieltä ne kulkeutuvat jokeen tai muuhun virtaavaan veteen ja lopulta mereen, jossa ne saavat aikaan mittavia vahinkoja kaloille sekä muille meressä eläville eläimille ja eliöille sekä pilaavat maisemaa sekä siten vaikuttavat turismiin elinkeinona. Lopulta seuraukset näkyvät myös ihmisten ruokapöydässä vahinkojen kasautuessa ravintoketjussa aina vain eteenpäin. Meret ovat korvaamattoman merkittävä ekosysteemi, jonka pahoinvointi vaikuttaa koko maapallon tilaan.

Kunnat ja kaupungit ovat ihmistä lähinnä toimivia julkisen vallan yksiköitä, joiden toimilla ja käytännöillä on merkitystä ihmisten arjessa. Kansalaisaloitteella on tarkoitus tarjota kunnille yksi keino ja työkalu lisää vähentää roskaamista ja huolehtia ympäristön puhtaudesta sekä suojelusta. Nykyisin kuntien toimivaltaan kuuluu lähinnä mahdollisuus lisätä jäteastioita tai tuottaa erilaisia roskaamisen vähentämiseen tähtääviä valistuskampanjoita. Tällä aloitteella näiden pehmeiden keinojen rinnalle tuotaisiin mahdollisuus sanktioida ympäristölle haitallinen roskaaminen matalalla kynnyksellä.

Aloite toisi roskaamisen estämisen paremmin kuntien omiin käsiin. Panostamalla tehokkaaseen valvontaan kunnat voisivat itse vaikuttaa siihen, kuinka tosissaan roskaamisen kieltoa noudatetaan. Kunnat eivät olisi enää riippuvaisi vain poliisin suorittamasta valvonnasta, joka nykyisin resurssein on ymmärrettävästi keskittynyt hyvin toisenlaisiin lainvalvontatehtäviin kuin vähäisten roskaamiskieltoa rikkovien tekojen sakottamiseen.

Aloitteen keinoin tavoitellaan roskaamiskiellon nykyistä tehokkaampaa valvontaa, parempaa noudattamista ja sekä nykyistä selvästi matalampaa soveltamiskynnystä puuttua roskaamiseen uudella hallinnollisella seuraamusmaksulla.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi

Länkar till andra webbplatser

Ansvarspersoner

Initiativtagare

Lauri Kattelus Turku


Företrädare

Lauri Kattelus Turku
Hämeenkatu 16 b 22, 20500 Turku
lauri.kattelus@nullturku.fi
0407433619


Ersättare

Vesa Laineenkare Helsinki
waltteri.laineenkare@nullgmail.com
+358447246506