Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Varhaiskasvatus- ja kasvatusalan ammattilaisten koulutukseen lisättävä hyvän ilmapiirin rakentamiseen, ryhmäytymisen merkitykseen sekä kiusaamisen jälkihoito-taitoihin liittyvää koulutusta

15.1.2019

583 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 583

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Du måste identifiera dig för att kunna understöda initiativet. Efter att du har identifierat dig kan du även understöda andra initiativ. Ditt namn kommer inte att synas på Medborgarinitiativ.fi.

Läs mer om identifiering, integritetsskydd och offentlighet.

Understöd initiativ
Om du inte kan identifiera dig elektroniskt så kan du också lämna in din stödförklaring på en pappersblankett.

Medborgarinitiativets titel

Varhaiskasvatus- ja kasvatusalan ammattilaisten koulutukseen lisättävä hyvän ilmapiirin rakentamiseen, ryhmäytymisen merkitykseen sekä kiusaamisen jälkihoito-taitoihin liittyvää koulutusta

Datering av initiativet

15.1.2019

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

VN/145/2019

Innehållet i initiativet

Ehdotamme, että ryhdytään valmistelemaan lakia, joka mahdollistaa varhaiskasvatus- ja kasvatusalan ammattilaisille kiusaamista ennaltaehkäisevän tietotaidon saavuttamisen, kuten ryhmäytymisen merkityksen ymmärtäminen kiusaamisen syntymisessä, ryhmän roolien sekä ryhmäpaineen merkityksen ymmärtämisen kiusaamisessa sekä kiusaamisen jälkihoitotaitojen hallitsemisen.

Motiveringar

Suomessa varhaiskasvatuksen ja kasvatusalan ammattilaiset saavat laadukasta pedagogista koulutusta kouluaineiden opettamiseen, mutta heidän pakollisiin opintoihinsa ei edelleenkään kuulu syrjinnän ja kiusaamisväkivallan ryhmäilmiöisyyden tunnistamista tai turvallisen, yhteisöllisyyteen perustuvan ja kiusaamista jo itsessään ehkäisevän ilmapiirin rakentamisen taidot. Hyvä ilmapiiri on turvallisen kouluympäristön perusedellytys, joka ei kuitenkaan nykypäivän taloustilanteessa ja kiireessä enää ole itsestään selvää. Sijaiskärsijöinä ovat pitkäkestoista kiusaamista kokevat lapset sekä toisia lapsia kiusaavat lapset, joiden väkivaltainen käytös pääsee jatkumaan.
Varhaiskasvatuksen ammattilaisilla ja peruskoulujen opettajilla on oikeus odottaa ja saada koulutukseltaan paitsi pedagogista osaamista, myös työkaluja kiusaamisen tunnistamiseksi, siihen puuttumiseksi sekä kiusaamisen jälkihoitoon liittyen. Näiden taitojen tulisi perustua tietoon kiusaamisesta ryhmäilmiönä, jolloin opettajilla olisi mahdollista tietoisesti vaikuttaa kiusaamisen syntymiseen, siihen puuttumiseen ja sen ennalta ehkäisemiseen. Kiusaamisen tunnistamisen ja siihen puuttumisen tulisi olla varhaiskasvatuksesta lähtien luonnollinen jatkumo, johon automaattisesti kuuluu ryhmäilmiön tunnistaminen, ryhmäytymisen sekä uudelleen ryhmäytymisen seuranta sekä ryhmäytymiseen tietoisesti vaikuttaminen. Jotta ryhmäytyminen ei tapahtuisi hallitsemattomasti ja jotta siihen voidaan vaikuttaa tietoisesti, siihen on oltava tarvittava tietotaito.
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten sekä oppilaiden vanhemmat odottavat, että kasvatusalan ammattilaisilla on taito lukea ryhmää, rakentaa ja tunnistaa hyvä luokkahenki, tunnistaa ja puuttua tehokkaasti kiusaamiseen sekä että heillä on tehokkaat ja inhimilliset keinot kunnioittavalla tavalla tukea kiusaamista kokeneita sekä toisia kiusaavia lapsia. Kasvatusalan ammattilaisten koulutukseen ei kuitenkaan automaattisesti sisälly hyvän ryhmähengen rakentamisen taitoja, ryhmäyttämistaitoja tai kiusaamisen tunnistamisen, siihen puuttumisen tai kiusaamisen jälkihoidollisia taitoja, jotka edesauttaisivat opettajien rakentavaa toimintaa kiusaamistilanteissa. Tämän lisääminen koulutukseen olisi ensimmäinen askel kohti yhteisöllisempiä kouluja, joissa kiusaajan käytökseen reagoitaisiin heti ympärisöön sopimattomana käytöksenä. Trendi on tällä hetkellä se, että kouluja yhdistetään ja luokkien tulisi olla mahdollismman suuria ollakseen taloudellisia. Tällöin kuitenkin unohdetaan, että suuret ryhmät vähentävät mahdollisuuksia tunnistaa ja puuttua kiusaamiseen, lisäävät aggressiivista ja levotonta käyttäytymistä sekä sellaista, aikuisten kontrollin ulkopuolella olevaa hallitsematonta ryhmäytymistä, joka on omiaan lisäämään kiusaamista. Opettajien on vaikeampi hallita suuria ryhmiä, jolloin heidän tunne- ja vuorovaikutustaitojensa ja ryhmänlukutaitojensa merkitys kasvaa entisestään.

Tällä hetkellä opettajien tai varhaiskasvatushenkilöstön kyky tunnistaa esimerkiksi tyttöjen välistä hiljaista kiusaamista on rajallinen koska se on harjaantumattomalle aikuiselle näkymättömämpi kiusaamisen muoto. Kun sen ensimerkkejä ei tunnisteta alkuvaiheessa, se ehtii usein kehittyä pinnan alla vakavaksi jo paljon ennen kuin se tulee aikuisten tietoon tai siihen aletaan puuttua. Lisäksi se, ettei aikuinen ymmärrä näkemäänsä, saattaa johtaa vääriin tulkintoihin jopa oppilaiden rooleista kiusaamistilanteessa. Väärien tulkintojen sekä aiemmin koettujen huonosti hoidettujen selvitystilanteiden seurauksena moni oppilas jättää kertomatta aikuiselle kiusatuksi joutumisestaan, koska tietää että kertoessaan kiusaaminen pahenee. Tilanne on parannettavissa järjestelmällisellä koulutuksella. Tutkimusten (esimerkiksi Talvio 2014) mukaan opettajat hyötyvät vuorovaikutuskoulutuksesta, joka auttaa heitä tunnistamaan kiusaamista helpommin. Kun kaikki kasvatusalan ammattilaiset ymmärtävät kiusaamisilmiön, kiusaaminen tunnistetaan helpommin ja huomataan nopeammin, jolloin puuttuminenkin on nopeampaa, jolloin kiusaaminen ei ehdi muuttua pitkäkestoiseksi. Tällöin jälkihoitoa voidaan tarjota mahdollisimman pian tapahtumien alkamisesta, jolloin vauriot tilanteen eri osapuolille sekä yhteisölle ovat mahdollisimman pienet.

Pitkäkestoisella kiusaamisella on usein vakavia seurauksia sitä kokevalle. Pitkäkestoista kiusaamista kokeneilla on syviä yksinäisyyden, osattomuuden ja ulkopuolisuuden tunteita. Monella heistä ei ole lainkaan ystäviä tai päivittäisiä ihmiskontakteja vuosiin. Traumaattisen kouluaikansa jäljiltä he eivät ole kyenneet opiskelemaan sosiaalisten tilanteiden pelon, ahdistuksen tai paniikkikohtauksien takia ja jättäytyvät siksi työ- ja muun normaalielämän ulkopuolelle. Syrjäytymiskehitys alkaa monesti jo päiväkodista tai peruskoulusta ja liittyy vahvasti kiusatuksi joutumiseen.

Hyvän ilmapiirin rakentamiseen, ryhmäytymisen merkitykseen sekä kiusaamisen jälkihoito-taitoihin liittyvän koulutuksen lisääminen itsestään selväksi ja kiinteäksi osaksi kasvatusalan koulutusta, vähentäisi kiusaamisen määrää kouluissamme, parantaisi turvallisuutta ja työrauhaa sekä lisäisi opetushenkilöstön ja oppilaiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Samalla kiusaamisväkivallan vakavat jälkiseuraukset, joiden hoitaminen tulee pitkällä juoksulla erittäin kalliiksi yhteiskunnallemme sairaskuluina, psykiatrisen hoidon muodossa, työelämästä poisjäämisenä, syrjäytymisenä sekä vankienhoito-kuluina vähenisivät. Lisäksi kiusatuksi joutumisen takia normaalielämän ulkopuolelle jääminen tai kiusaamiskäyttäytymiseen tottuminen on suuri inhimillinen menetys.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi
  • Insamling i pappersform

Sammanlagt antal stödförklaringar som hittills har samlats in genom andra kanaler

Insamlarens uppskattning: 0 st.


Du kan också skriva ut en pappersblankett för din stödförklaring

Ansvarspersonerna samlar in stödförklaringar med hjälp av en pappersblankett. Om du vill understöda initiativet till pappers i stället för via webbtjänsten, så ska du skriva ut PDF-blanketten nedan, fylla i dina uppgifter och skicka den till den postadress som anges. Postningen sker på egen bekostnad och eget ansvar för den som understöder initiativet.

Tina Holmberg-Kalenius/Valopilkku Harjulan setlementti ry Harjulankatu 7 15150 Lahti


Länkar till andra webbplatser

Ansvarspersoner

Initiativtagare

Tina Holmberg-Kalenius Lahti


Företrädare

Tina Holmberg-Kalenius Lahti
valopilkkuja@nullharjulan.fi
0447725015

Tarja Havukainen Sysmä
tarja.havukainen@nullhotmail.com


Ersättare

Saija Salmi Lahti
valopilkkuja@nullharjulan.fi