Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Tjänsten Medborgarinitiativ.fi är ur bruk 13.3.2019 på grund av planerade underhållsåtgärder.

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä lasten sukupuolielinten silpomisen kriminalisoimiseksi

4.6.2018

2 177 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 2 177

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här
Insamlingen av stödförklaringar har avslutats 4.12.2018.

Medborgarinitiativets titel

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä lasten sukupuolielinten silpomisen kriminalisoimiseksi

Datering av initiativet

4.6.2018

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

VN/2581/2018

Innehållet i initiativet

Ehdotamme Suomen perustuslakia muutettavaksi niin, ettei perustuslain 6 § ja 7 § voi sivuuttaa epämääräisin uskonnonvapaus perusteisiin vedoten.


Vaan että, Yhdenvertaisuus (6 §) (Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.
Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.), ja (7 §) Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen (Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Ketään ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavasti. Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Rangaistuksen, joka sisältää vapaudenmenetyksen, määrää tuomioistuin. Muun vapaudenmenetyksen laillisuus voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. Vapautensa menettäneen oikeudet turvataan lailla.) asetetaan aina kaikkien muiden oikeuksien edelle.
Eikä näistä voi poiketa uskonto, kulttuuri, tai muihinkaan syihin vedoten.

Yhdenvertaisuusvelvoitteen mukaan poikien ruumiillisen koskemattomuuden suoja ei voi olla heikompi kuin tyttöjen, ja näin ollen sukupuolielinten silpominen (ei lääketieteellisin perustein tapahtuva sukupuolielinten kirurginen muokkaaminen) on kriminalisoitava, niin tyttöjen kuin poikienkin osalta.

Tälläisseen syyllistynyt tulisikin aina tuomita tunnusmerkistön mukaisesti törkeästä pahoinpitelystä.
(6 § Törkeä pahoinpitely
Jos pahoinpitelyssä
1) aiheutetaan toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila,
2) rikos tehdään erityisen raa’alla tai julmalla tavalla tai
3) käytetään ampuma- tai teräasetta taikka muuta niihin rinnastettavaa hengenvaarallista välinettä
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä pahoinpitelystä vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.
Yritys on rangaistava.)

Motiveringar

Perustuslain (7 §) Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen, ja (6 §) Yhdenvertaisuus.
Joiden tulisi perustuslain hengen mukaisesti olla kaikkien suomalaisten oikeuksia, vahempien mielipiteistä riippumatta.
Sekä rikoslain (6 §) Törkeä pahoinpitely, josta ei tulisi myöntää minkäänlaisia poikkeuksia uskonto tai kulttuuri syihin vedoten.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi

Ansvarspersoner

Initiativtagare

Jarno Lunnamo


Företrädare

Jarno Lunnamo


Ersättare

Aino Härmä