Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Avskaffa partistödet – partistödet förvränger demokratin!

20.4.2018

2 417 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 2 417

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här
Insamlingen av stödförklaringar har avslutats 20.10.2018.

Medborgarinitiativets titel

Avskaffa partistödet – partistödet förvränger demokratin!

Datering av initiativet

20.4.2018

Initiativets form

Lagförslag

Justitieministeriets ärendenummer

OM 100/52/2018

Primärt språk för initiativet

Finska

Innehållet i initiativet

Partilagens 9 § (30.12.2015/1688) stryks

Motiveringar

1) Vi föreslår att partistödet och det därmed sammanlänkade presstödet avskaffas. I den händelse någon av oss väljs in i riksdagen från ”Nukkuvien puolue – Nukkuvat ry (rp)”*:s lista lovar vi att driva saken även där. *) ”De sovandes parti – De sovande rf (rp)”

2) Partistödet konserverar de makthavandes makt. Detta är inte hederligt mot dem som stående utanför makteliten vill komma med nya idéer och tankar till samhällsbygget eller annars främja medborgarnas välbefinnande. Ett partistöd som finansieras med skattemedel är en dysfunktionell anomali i en demokratisk rättsstat.

3) Om vi i Finland inte hade partistöd, skulle utmanarna till det rådande systemet åtminstone i ett avseende vara jämlika med riksdagspartierna. På 1960-talet, när partistödet infördes, levde vi i en annan värld där det varken fanns gräsrotsfinansiering, sociala medier eller elektroniska kommunikationsmedel. Nu på 2000-talet, är det tid att överlåta åt de enskilda partierna att sköta sin finansiering enligt bästa förmåga, inom ramarna för lag och god moral. Låt väljarna avgöra, inte förvärvad maktposition, snikenhet eller strävan efter egna fördelar, vilka alla göds av partistödet.

4) Enligt vanligt bondförstånd borde varje riksdagsparti anses vara jävigt i partistödsfrågan. Ett riksdagsparti kan trovärdigt rösta endast för ett avskaffande av partistödet. Det går en sägen om ett visst parti, att det i tiden innan sin stora skräll länge skulle ha krävt kännbara skärningar i partistödet – det kom sedermera inget förslag eftersom utkastet i skrällen lär ha gått och gömt sig på baksidan av en A4...

5) I Finland har partistödet på senare år uppgått till 30-36 mn euro per år. Inom EU betalar Luxemburg mest partistöd per väljare, därnäst kommer Finland. De finländska partierna erhöll i partistöd 12,25 euro/väljare, medan EU-medeltalet var endast 3,73 euro. (HS 16.4.2012)

6) De senaste årens förnyelser av partistödet har varit kosmetiska, uppenbarligen i syfte att ge sken av ”fortlöpande förbättringar”, något som känns mycket bekant från även andra områden inom finsk politik. Om man verkligen ville reformera partistödssystemet skulle det resultera i ett avskaffande av hela systemet.

7) Det kan vara skäl att begrunda, på vilket sätt partistödet under årtiondenas lopp har påverkat det finska samhället i riktning mot den allvarliga överpolitisering många idag faktiskt känner av. I vilken omfattning har partistödet medverkat till indirekt politisk korruption, eventuellt t.o.m. av miljardklass? Hur har det påverkat uppkomsten av förvridna maktstrukturer inom tongivande partier?

8) Vilken roll spelar partistödsfrågan i sättet som våra dominerande mediehus direkt agerar portvakt åt rådande maktpolitiska system, vilket gör att alla utmanare tigs ihjäl – med tanke på att ett presstöd på 18 mn euro för några år sedan införlivades med partistödet? Hur väl fungerar den finska demokratin, där de stora mediehusen inför allmänheten proklamerar sig vara ”obundna”, fastän de i verkligheten visat sig ligga mycket nära sina ”egna” huvudpartier från förr?


***
I en välfungerande demokrati borde de bästa tankarna kring samhällsbygget, oavsett var de uppkommit, kunna nå den breda allmänhetens medvetande för att komma upp till diskussion och därifrån eventuellt ytterligare stiga till ny lagstiftning eller förenkling av befintlig lag.

Goda idéer föds oftast där förutsättningarna för kreativt nytt samhällstänkande är lämpliga. Här får vi inte begränsa vårt sökande till enbart riksdagspartier och deras stödgrupper – de framgångrika i vårt nuvarande samhällsspel – tänk om hela spelet ur demokratisk synvinkel är förvridet, vart skall vi i så fall vända oss?

Vi bör inte heller låta oss invaggas i tron att allt är bra, exempelvis med hänvisning till tjänsten för medborgarinitiativ eller Yle:s valgalleri. Vi har visserligen fått till stånd några ur demokratisk synvinkel viktiga reformer, men samtidigt har de makthavande partierna och intressegrupperna i dem tyvärr sett till, att vår demokrati förts minst lika många steg bakåt, vilket gjort det lättare för dem att hålla ställningarna.

Direkt förknippat med ovanstående står dagens parti- och presstöd på 30-36 mn euro, som vi anser att bör avskaffas.

Från medborgarinitiativen kan riksdagspartierna eller deras intressegrupper plocka upp initiativ som ligger i linje med deras egen ideologi och basunera ut dem i massiva kampanjer via sociala och andra media, för att stärka sin redan starka makt. Detta förmår de göra med miljoner av offentliga medel, samtidigt som aktiva på gräsrotsnivå måste överväga varje tio-euros Facebook-marknadsföring mycket noga, eftersom den känns direkt i den egna plånboken.

Medborgarinitiativ som passar väl in i det politiska maktspelet och som av taktiska skäl valts ut av ett riksdagsparti eller någon av dess stödgrupper, får synlighet nästan överallt i media. Detta samtidigt som många nyskapande och välgrundade initiativ inte syns alls – ifall de på något sätt utmanar dagens system. Som exempel kan nämnas medborgarinitiativet "Kansalaispalkka nyt!", vilket lades upp av ”Nukkuvat ry” i januari 2018 och som inte nämnts ens med en rad i större media. (– Vi vågar väl inte annat än hoppas, att detta partistödsinitiativ skall visa sig vara ett undantag från regeln?)

Yle:s valgalleri är som idé bra. Men hur många finländare har insett, att samtidigt som vi har fått bl.a. valgalleriet, så har våra stora ”obundna” aktörer i mediebranschen (som Yle t.ex.) småningom alltmera faktiskt börjat framstå som endast de dominerande partiernas språkrör, till vilkas redaktionella program och spalter systemets utmanare inte bereds värdigt utrymme? Demokratins vakthund har under de senaste årtiondena uppenbarligen omvandlats till maktens famnpudel.

När presstödet för några år sedan införlivades med partistödet förvärrades läget ytterligare i odemokratisk riktning.

Nuvarande partistödssystem är ett hån mot demokratin. Att partidominansen även fört med sig en indirekt politisk korruption av miljardbelopp kan vi diskutera senare, när det direkta partistödet först har röjts ur vägen i vår strävan mot en på riktigt fungerande demokrati i republiken Finland.

Tassarna bort från våra skattepengar och stoppa den samhälleliga utfrysningen – avskaffa partistödet!

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi

Ansvarspersoner

Initiativtagare

Petri Hirvimäki


Företrädare

Petri Hirvimäki


Ersättare

Martti Hiltunen