Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Pitkäkestoisista mielenterveyden häiriöistä kärsivien henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen

15.11.2017

10 408 stödförklaringar, varav 1 013 via andra kanaler

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 9 395

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här
Insamlingen av stödförklaringar har avslutats 15.5.2018.

Medborgarinitiativets titel

Pitkäkestoisista mielenterveyden häiriöistä kärsivien henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen

Datering av initiativet

15.11.2017

Initiativets form

Lagförslag

Justitieministeriets ärendenummer

OM 107/52/2017

Innehållet i initiativet

Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttaminen on vastoin YK:n yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista. Tämä sama sopimus koskee myös henkilöitä, joilla on pitkäaikaisten mielenterveyden häiriöiden takia vaikeuksia suoriutua arjesta. Esitämme, että julkisia hankintoja koskevan lain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista) 9 §:ään lisätään 17. kohdaksi soveltamisalueen seuraava rajaus: "Tätä lakia ei sovelleta sellaisten mielenterveyspalveluiden hankintaan, joissa on kyse pitkäkestoisista mielenterveyden häiriöistä kärsivien henkilöiden välttämättömän huolenpidon ja tuen tarpeista ja tarpeisiin liittyvistä palveluista asumispalveluissa ja jokapäiväisessä elämässä."

Motiveringar

Suomi ratifioi kesäkuussa 2016 vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen, joka korostaa vammaisten, siis myös mielenterveyden häiriöiden takia arjessaan apua ja tukea tarvitsevien henkilöiden yhdenvertaisuutta ja osallisuutta kaikessa päätöksenteossa. Sopimuksen mukaan myös mielenterveyden häiriöistä kärsivällä välttämätöntä tukea ja apua tarvitsevalla ihmisellä on oikeus valita asuinpaikkansa eikä häntä saa velvoittaa käyttämään tiettyä asumisjärjestelyä.

Vastustamme sitä, että mielenterveyden häiriöiden takia usein hyvin pitkäkestoista välttämätöntä apua ja tukea tarvitsevien henkilöiden palvelut järjestetään hankintalain mukaisesti palvelujen kilpailutuksen kautta. Kilpailutus on vastoin ihmisoikeuksia ja tulee pitkällä tähtäimellä sekä inhimillisesti että kansantaloudellisesti kalliiksi. Nämä elämälle välttämättömät palvelut tulee rajata hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle. Monissa Euroopan Unionin maissa näin on tehty.

Kilpailuttamismenettelyn seurauksena välttämätöntä pitkäkestoista mielenterveydellistä apua ja tukea tarvitsevilla henkilöillä ei ole itseään koskevien asioiden järjestämisessä osallisuutta eikä oikeussuojakeinoja. Vuonna 2016 uudistettu hankintalaki ei ole muuttanut tilannetta. Nämä henkilöt eivät edelleenkään ole asianosaisia tehtäessä heidän elämäänsä olennaisesti vaikuttavia kilpailuttamispäätöksiä.

Kilpailuttamismenettelyyn seurauksena palveluntuottajat vaihtuvat usein. Tämä tarkoittaa mielenterveyden häiriöiden takia apua ja tukea tarvitsevien henkilöiden kohdalla heitä ymmärtävien ja tuntevien työntekijöiden menettämistä. Silloin arjen ja kuntoutuksen rakentaminen on aloitettava taas alusta. Tällä voi olla kohtalokkaita seurauksia mielenterveyden ja toimintakyvyn heikentymisen kannalta näille ihmisille, joille arjen muutokset ovat usein erityisen haasteellisia ja joiden toimintakyky on jo muutenkin alentunut.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi
  • Insamling i pappersform

Sammanlagt antal stödförklaringar som hittills har samlats in genom andra kanaler

Insamlarens uppskattning: 1 013 st.


Ansvarspersoner

Initiativtagare

Leif Berg


Företrädare

Leif Berg

Kaiju Yrttiaho

Timo Haapoja

Lassi Rajamäki

Sari Aalto-Matturi

Sam Raivio

Ritva Rantasila

Toivo Sydänmaanlakka

Teemu Tiensuu


Ersättare

Arja Heino-Gabrielsson

Petri Kotilainen