Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Avgiftsfri utbildning på andra stadiet för alla

18.9.2017

53 098 fastställda stödförklaringar, varav 2 390 via andra kanaler

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 50 708

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Medborgarinitiativets titel

Avgiftsfri utbildning på andra stadiet för alla

Datering av initiativet

18.9.2017

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

OM 84/52/2017

Primärt språk för initiativet

Finska

Innehållet i initiativet

Vi undertecknade finska medborgare kräver att riksdagen utarbetar en grundlig utredning och vidtar nödvändiga åtgärder samt genomför lagändringar för att avskaffa avgifterna för gymnasie- och yrkesstudier. Alla studerande ska ha lika möjligheter att studera på andra stadiet.

I enlighet med 16 § i grundlagen ska det allmänna säkerställa lika möjligheter för var och en att oavsett medellöshet enligt sin förmåga och sina särskilda behov få även annan än grundläggande utbildning samt utveckla sig själv.

När det gäller grundskolan föreskriver 31 § i lagen om grundläggande utbildning att undervisningen samt läroböcker och andra läromedel, arbetsredskap och arbetsmaterial ska vara avgiftsfria för eleverna. I utredningen bör man undersöka möjligheten att utvidga avgiftsfriheten till andra stadiet.

I utredningen bör man dessutom iaktta att lagen ger elever med funktionsnedsättning och andra elever i behov av särskilt stöd rätt att avgiftsfritt få sådana tolknings- och biträdestjänster, övriga undervisningstjänster, särskilda hjälpmedel samt tjänster som är en förutsättning för att de ska kunna delta i undervisningen. Denna rättighet bör även gälla andra stadiet.

Finland har förbundit sig att följa FN:s konvention om barnets rättigheter och FN:s internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, och dessa förpliktelser bör iakttas i arbetet med utredningen och dess åtgärder.

Motiveringar

Undervisningen i grundskolan och på andra stadiet är avgiftsfri, men i gymnasiet och vid yrkesinriktade läroanstalter ska de studerande själva skaffa sina läroböcker, arbetsredskap och arbetsmaterial och ansvara för examensavgifterna.

Alla unga har inte lika möjligheter till utbildning efter grundskolan, även om Finlands lagstiftning förutsätter det. Enbart en avgiftsfri grundläggande utbildning garanterar inte sysselsättning. Dagens arbetsmarknad förutsätter åtminstone en examen på andra stadiet.

Kostnaderna för gymnasie- och yrkesutbildning är höga: till exempel de totala kostnaderna för att avlägga en gymnasieexamen uppgår till 2 600 euro och kostnaderna för vissa yrkesinriktade examina kan, beroende på bransch och läroinrättning, uppgå till flera tusen euro. Detta skapar ojämlikhet mellan unga och belastar mindre bemedlade familjers utkomst.

Hela 15 procent av de finländska ungdomarna avlägger ingen examen på andra stadiet innan de fyller 25 år. Enligt preliminära uppgifter i Ungdomsbarometern, som publiceras 2018, uppger till och med en fjärdedel av dem som avbrutit studierna på andra stadiet brist på pengar som orsak. Av de unga som saknar examen och studieplats har nästan hälften varit tvungna att dra ner på studierna eller avbryta dem på grund av ekonomiska svårigheter.

En genuint avgiftsfri studieväg från småbarnspedagogik till högskolenivå skapar förutsättningar för att utnyttja Finlands kompetenspotential till fullo samt öka jämlikheten mellan familjer.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi
  • Insamling i pappersform

Sammanlagt antal stödförklaringar som hittills har samlats in genom andra kanaler

Insamlarens uppskattning: 2 311 st.


Ansvarspersoner

Initiativtagare

Bicca Olin

Eini Järvi

Pinja Perttunen

Eero Rämö

Pietu Heiskanen

Jasmina Khabbal

Hanna Markkula-Kivisilta


Företrädare

Tiina-Maria Levamo


Ersättare

Riitta Hyytinen