Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Hälso- och sjukvårdslagen, § 50, mom. 3 bör ändras

24.1.2017

67 422 fastställda stödförklaringar, varav 34 286 via andra kanaler

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 33 136

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Medborgarinitiativets titel

Hälso- och sjukvårdslagen, § 50, mom. 3 bör ändras

Datering av initiativet

24.1.2017

Initiativets form

Lagförslag

Justitieministeriets ärendenummer

OM 9/52/2017

Primärt språk för initiativet

Svenska

Innehållet i initiativet

Vi kräver att § 50, mom. 3 i lagen om ändring av hälso- och sjukvårdslagen

”Helsingfors och Nylands samt Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Satakunta sjukvårdsdistrikt, Birkalands sjukvårdsdistrikt, Päijät-Häme sjukvårdsdistrikt, Södra och Norra Karelens sjukvårdsdistrikt, Norra Savolax sjukvårdsdistrikt samt Mellersta Finlands, Syd-Österbottens, Norra Österbottens och Lapplands sjukvårdsdistrikt ska i anslutning till det egna centralsjukhuset ordna en enhet för omfattande jour dygnet runt. Med en enhet med omfattande jour dygnet runt avses samjour för primärvården och den specialiserade sjukvården, som kan tillhandahålla omfattande tjänster inom flera medicinska specialområden omedelbart och dygnet runt och som har resurser för att upprätthålla den beredskap som behövs inom hälso- och sjukvården och för att sköta exceptionella situationer. Endheten för omfattande jour dygnet runt skal stödja de andra jourenheterna. För att trygga de språkliga rättigheterna ska Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt ordna jourtjänster på finska och svenska så att patienterna blir betjänade på det språk de väljer. De sjukvårdsdistrikt i vilka det finns universitetssjukhus kan i anknytning till sina sjukhus bilda flera än en enhet med samjour dygnet runt, om befolkningens servicebehov förutsätter det”

ändras så att förteckningen över sjukvårdsdistrikt som skall ha omfattande jour dygnet runt kompletteras med Vasa sjukvårdsdistrikt och att meningen ” För att trygga de språkliga rättigheterna ska Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt ordna jourtjänster på finska och svenska så att patienterna blir betjänade på det språk de väljer” stryks ur lagen.

Motiveringar

I motiveringarna till ändringen av hälso- och sjukvårdslagen § 50, mom. 3 betonas viktigheten att sjukhusen med omfattande jour fyller åtminstone följande kriterier:

1.Tillräckligt befolkningsunderlag
En del av de sjukvårdsdistrikt som har erhållit status av distrikt med omfattande jour (Norra Karelen, Södra Karelen och Lappland) har ansetts ha ett tillräckligt stort befolkningsunderlag (103 000–130 000). Befolkningsunderlaget i Vasa sjukvårdsdistrikt är redan nu större (170 000) och beräknas öka under kommande år medan det förutspås sjunka i nämnda distrikt där utgångsläget har varit sämre redan i inledningsskedet. En växande befolkning talar i detta sammanhang för att Vasa centralsjukhus borde ha beviljats status av centralsjukhus med omfattande jour.

2.Avstånd till universitetssjukhus
Avståndet till närmaste universitetssjukhus ansågs i ovan nämnda sjukvårdsdistrikt vara tillräckligt långt för att kräva status av centralsjukhus med omfattande jour. Avståndet från Rovaniemi till Uleåborg är 223 km, avståndet från Joensuu till Kuopio är 135 km och avståndet från Villmanstrand till Helsingfors är 224 km. Vasa centralsjukhus är det centralsjukhus i vårt land som befinner sig längst bort från ett universitetssjukhus. Avståndet till Tammerfors är 241 km och till universitetssjukhuset i det egna specialupptagningsområdet, Åbo, 330 km. Ändå har avståndsfaktorn i fallet Vasa ansetts vara mindre viktig. En alltför stor del av befolkningen kommer att hamna utanför den gräns om en timmes körning till ett centralsjukhus med omfattande jour, vilket betonas i beredningen.

3.Språket
Vasa centralsjukhus är det enda genuint fungerande tvåspråkiga sjukhuset i vårt land. I sjukvårdsdistriktet bor närmare 100 000 människor med svenska som modersmål, av vilka en relativt stor del inte ens behärskar finska språket. Erhållandet av sjukvård på modersmålet, vilket är en grundlagsenlig rättighet, kommer inte att lyckas i ett helt finskspråkigt sjukvårdsdistrikt utan daglig kontakt med ett tvåspråkigt omland som innehåller ett flertal tvåspråkigt fungerande institutioner.

4.Ekonomi
Vasa sjukvårdsdistrikt är ett i ekonomiskt hänseende väl fungerande distrikt. Kommunerna har under ett stort antal år välvilligt byggt upp sin hälsovårdsservice, vilket haft som effekt att distriktet, enligt ett flertal undersökningar, har landets näst friskaste befolkning. Enligt befintliga uträkningar över tilldelningen av statliga medel då social- och hälsovården överflyttas till landskapen kommer landskapet Österbotten att vara den stora förloraren. Åtskilliga miljoner euro kommer att tas från ett område där de ekonomiska satsningarna utfallit väl och kunde utgöra exempel på hur en hälsovårdsekonomi skall skötas.

5.Kvalitet
I frågor som gäller sjukvård måste frågan om kvalitet ges högsta prioritet. Enligt en ny undersökning utfärdad av Institutet för hälsa och välfärd ”Hoidon vaikuttavuus sairaaloittain ja alueittain Suomessa ja eräissä Euroopan maissa”, där man undersöker ett stort antal parametrar, placerar sig Vasa centralsjukhus i topp och före alla centralsjukhus som har beviljats status av omfattande jour. Det är skrämmande att inte fakta tillåts inverka på valet av sjukhus med omfattande jour

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi
  • Insamling i pappersform

Sammanlagt antal stödförklaringar som hittills har samlats in genom andra kanaler

Insamlarens uppskattning: 36 022 st.


Ansvarspersoner

Initiativtagare

Kim Berg


Företrädare

Kim Berg


Ersättare

Hans Frantz