Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Motion om eutanasi för en god död

7.11.2016

63 078 fastställda stödförklaringar, varav 283 via andra kanaler

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 62 795

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Medborgarinitiativets titel

Motion om eutanasi för en god död

Datering av initiativet

7.11.2016

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

OM 111/52/2016

Primärt språk för initiativet

Finska

Innehållet i initiativet

Vi undertecknade röstberättigade medborgare i Finland föreslår att riksdagen vidtar lagberedningsåtgärder i syfte att stifta en lag om eutanasi och att legalisera eutanasi i Finland.

Det grekiska ordet ”eu” betyder på svenska ”god” och ”thánatos” är ”död”. Eutanasi är alltså en god död.

En lag om eutanasi behövs som ett kompletterande alternativ i livets slutskede för dem av våra medmänniskor som för sitt outhärdliga lidande inte kan få lindring ens av en god palliativ vård.

Vid sidan av att det stiftas en lag är det viktigt att sörja för att kommunerna och/eller sjukvårdsdistrikten åläggs att ordna adekvat palliativ vård och terminalvård av hög kvalitet och att sådan vård står till buds i hela Finland.

Om annan vård inte förmår lindra en döende människas lidande, föreslår vi att eutanasi skall tillåtas i Finland då följande kriterier uppfylls:

- Patienten har outhärdliga fysiska och/eller psykiska symptom, smärtor och lidanden som inte går att lindra väsentligt ens med en god terminal- eller palliativ vård och medicinska åtgärder.

- Patienten lider av en obotlig sjukdom som leder till döden som kommer att inträffa inom en nära framtid också utan eutanasi. Utgående från en medicinsk bedömning är patientens tillstånd hopplöst, utan utsikter att förbättras.

- Patienten är förmögen att vidta rättshandlingar, myndig och kognitivt kompetent.

- Patienten har av en läkare blivit informerad om sitt tillstånd, prognosen för sjukdomsförloppet och tillbudsstående vårdalternativ.

- Patienten har själv av fri vilja, efter moget övervägande och upprepade gånger framställt en begäran om eutanasi och beslutet har inte tillkommit genom yttre påtryckningar.

- Läkaren har med sin patient flere gånger samtalat om dennes begäran om eutanasi och blivit övertygad om att patientens önskan är bestående.

- Läkaren och patienten är överens om att övriga meningsfulla alternativ saknas för patienten.

- Läkaren är övertygad om att patienten inte lider av en psykiatrisk sjukdom som skulle försvaga dennes omdömesförmåga. En eventuell klinisk depression måste alltid skötas, innan ett beslut om eutanasi får göras.

- Läkaren har konsulterat åtminstone en opartisk läkare, som också själv måste träffa patienten och göra en bedömning av denne.

- Läkaren utför eutanasin korrekt, är själv närvarande tills döden inträtt och är därefter skyldig att göra en anmälan om utförd eutanasi till det övervakningsorgan som bör inrättas och för vilket han noggrant skall redogöra för de skäl som motiverat beslutet om eutanasi, verkställandet av beslutet samt övriga uppgifter om fallet i enlighet med vad i lag närmare föreskrivs.

- Läkare eller vårdpersonal kan inte föreskrivas skyldighet att delta i utförande av eutanasi. Om en läkare inte vill gå med på att utföra begärd eutanasi, skall han hänvisa patienten till någon läkare som har beredskap att utföra eutanasi då fastställda kriterier uppfylls.

Ingen får eller har rätt att fatta ett beslut om eutanasi för någon annans räkning.

Motiveringar

De personer som årligen kan förväntas bli delaktiga av eutanasi i enlighet med de kriterier som läggs fram i detta initiativ uppgår till högst något hundratal individer. Var och en av dem kommer hur som helst att inom en snar framtid avlida av sin sjukdom, som inte kan botas ens med den bästa medicinska sakkunskapen. I avsaknad av övriga alternativ skulle tillgång till eutanasi ge dem en möjlighet till en god död genom att påskynda denna.

Då de medicinska smärtlindringsmetoderna uttömts och våra medmänniskor av fri vilja och efter moget övervägt beslut önskar få dödshjälp, innebär eutanasi för dem en god död i ordets sanna bemärkelse.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi
  • Insamling i pappersform

Sammanlagt antal stödförklaringar som hittills har samlats in genom andra kanaler

Insamlarens uppskattning: 285 st.


Länkar till andra webbplatser

Ansvarspersoner

Initiativtagare

Esko Seppänen

Iiro Viinanen


Företrädare

Esko Seppänen

Rolf Lax


Ersättare

Osmo Soininvaara

Väinö Taipale