Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Kansalaisaloite uskonrauhan rikkomisen poistamiseksi rikoslaista

1.2.2015

2 870 stödförklaringar, varav 7 via andra kanaler

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 2 863

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här
Insamlingen av stödförklaringar har avslutats 1.8.2015.

Medborgarinitiativets titel

Kansalaisaloite uskonrauhan rikkomisen poistamiseksi rikoslaista

Datering av initiativet

1.2.2015

Initiativets form

Lagförslag

Justitieministeriets ärendenummer

OM 3/52/2015

Innehållet i initiativet

Rikoslain 17 luvun 10 § kumotaan lailla.

Motiveringar

Sananvapaus ja sen osana uskonnonvapaus on yksi vapaan ja demokraattisen yhteiskunnan kulmakivistä. Uskonnonvapaus sisältää vapauden tunnustaa tai olla tunnustamatta haluamaansa uskontoa ja myös arvostella eri uskontoja. Uskonnonvapaus on rinnastettavissa poliittisen toiminnan vapauteen. Rajanveto eri uskonnollisten ja poliittisten vakaumusten välillä on joskus vaikeaa ja usein tarpeetontakin.

Rikoslain 17. luvun 10. § uskonrauhan rikkomisesta loukkaa tätä perusoikeutta. Kyseinen pykälä on nykymuodossaan seuraavanlainen:

"Joka 1) julkisesti pilkkaa Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjaa tai häpäisee sitä, mitä uskonnonvapauslaissa (267/1922) tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta muutoin pitää pyhänä, tai 2) meluamalla, uhkaavalla käyttäytymisellään tai muuten häiritsee jumalanpalvelusta, kirkollista toimitusta, muuta sellaista uskonnonharjoitusta taikka hautaustilaisuutta, on tuomittava uskonrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi."

Pykälä mahdollistaa sen, että uskontojen kritisointi kielletään täysin, sillä uskontokunta voi määritellä pilkan yksipuolisesti. Lisäksi lakitekstin viittaus tekijän loukkaamistarkoitukseen on kyseenalainen, koska sitä on vaikeaa ellei peräti mahdotonta todistaa.

Nykyinen oikeuskäytäntö kohtelee muutenkin eri uskontoja eri tavalla. Kristilliseen uskoon kohdistuva pilkka jätetään tuomitsematta siinä missä esimerkiksi islaminuskoon kohdistuvasta pilkasta annetaan tuomioita herkästi ja toistuvasti. Tämän aloitteen yhtenä tarkoituksena on tuoda eri uskonnot keskenään tasa-arvoiseen asemaan. Nykylainsäädännön mahdollistama eriarvoinen kohtelu on omiaan rapauttamaan kunnioitusta lakia kohtaan.

Uskonnollisia niinkuin poliittisiakin vakaumuksia on voitava käsitellä kriittisesti, jopa pilkallisesti. Vaikka tiedossa on tapauksia, joissa tällaiseen toimintaan on reagoitu karkealla väkivallalla, ei sivistyneen yhteiskunnan pidä osoittaa pelkoa sellaisen edessä. On osoitettava, että mitkään uskonnolliset kuten poliittisetkaan vakaumukset eivät saa olla yhteiskunnan edessä minkäänlaisessa erityisasemassa.

Pykälä sisältää kaksi kohtaa, jotka kuvaavat hyvin erilaisia tekoja. Vaikka näistä 2. kohta ei olekaan sananvapauden kannalta ongelmallinen, sen kattamat teot voidaan kieltää rikoslain muissa pykälissä, esimerkiksi 17. luvun 11-13. §:ssä (uskonnonharjoituksen estäminen, hautarauhan rikkominen ja ilkivalta).

Ylläolevaan viitaten me allekirjoittaneet vaadimme, että

rikoslain 17 luvun 10 § kumotaan lailla.

Ekonomiskt bidrag för initiativet

Inget

Insamlingskanaler för stödförklaringar

  • Medborgarinitiativ.fi
  • Insamling i pappersform

Sammanlagt antal stödförklaringar som hittills har samlats in genom andra kanaler

Insamlarens uppskattning: 7 st.


Ansvarspersoner

Initiativtagare

Oula-Antti Lintula


Företrädare

Oula-Antti Lintula


Ersättare

Kyuu Eturautti