Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Skydd av personuppgifter och dataskydd

När användaren identifierar sig och fyller i den elektroniska stödförklaringen sparar datasystemet följande uppgifter om undertecknaren enligt lagen om medborgarinitiativ:

 • Fullständigt namn
 • Födelsedatum
 • Hemkommun
 • En försäkran om att personen är röstberättigad finsk medborgare och har understött ifrågavarande initiativ endast en gång

Datasystemet sparar inte initiativundertecknarens personbeteckning. Utgående från personbeteckningen uträknas ett initiativspecifikt envägshashvärde för stödförklaringarna. På så sätt säkerställer man att en person kan understöda samma initiativ endast en gång. På basis av denna information är det inte möjligt att ta reda på vilka initiativ en enskild person har understött i webbtjänsten. Stödförklaringarnas uppgifter sparas i en databas med stark kryptering. Systemadministratörernas verksamhet sparas i en logg.

Om stödförklaringarnas offentlighet

Initiativundertecknarnas namn publiceras inte i något skede i webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi.

Den som väcker ett medborgarinitiativ får överlämna uppgifter om dem som undertecknat stödförklaringarna endast till Befolkningsregistercentralen. Om Befolkningsregistercentralen genom beslut fastställer att initiativet har fått minst 50 000 stödförklaringar, så får Befolkningsregistercentralen lämna uppgifter om förklaringarna – de uppgifter Befolkningsregistercentralen förfogar över blir då offentliga. Om antalet stödförklaringar enligt beslutet inte är tillräckligt så är uppgifterna inte offentliga.

Läs mer på Befolkningsregistercentralens webbplats: http://www.vrk.fi/default.aspx?id=702

Personregisterbeskrivningar

I det skede då stödförklaringarna samlas in är den som väcker initiativet och företrädaren sådana registeransvariga som avses i personuppgiftslagen. Så är det också när stödförklaringar samlas in via webbtjänsten medborgarinitiativ.fi, eftersom stödförklaringarna då samlas in för dess räkning som väcker ett initiativ och för företrädarens räkning och för deras användning.

Bestämmelser om insamling av personuppgifter i anslutning till medborgarinitiativ finns i lagen om medborgarinitiativ (12/2012), särskilt i 6 § och 12 §. På behandlingen av personuppgifter tillämpas i övrigt personuppgiftslagen (523/1999).

Den registeransvarige, dvs. den som väcker initiativet eller hans eller hennes företrädare, ska göra upp en registerbeskrivning över personregistret. I tjänsten medborgarinitiativ.fi anses en registerbeskrivning som berör ett enskilt initiativ bestå av uppgifterna om initiativet i kombination med personregisterformuläret nedan. Således tillämpas personregisterformuläret nedan på alla medborgarinitiativ som sparats i tjänsten medborgarinitiativ.fi. Webbtjänsten medborgarinitiativ.fi innehåller alltså ett flertal personregister och för varje initiativ skapas ett eget personregister på basis av uppgifterna i initiativet och i personregisterformuläret.

Befolkningsregistercentralen är å sin sida en sådan registeransvarig som avses i lagen i det skede när stödförklaringarna kontrolleras. (Jfr 46/2011, http://www.finlex.fi/sv/esitykset/he/2011/20110046.pdf )

Registerbeskrivningar över medborgarinitiativets stödförklaringar

1. Registrets namn

Det förs ett separat personregister för varje enskilt initiativ. Vart och ett register heter:

“Register över elektroniska stödförklaringar till [INITIATIVETS NAMN OCH DATUM] i tjänsten Medborgarinitiativ.fi”

2. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvariga för registret över elektroniska stödförklaringar är initiativens ansvarspersoner, dvs. den/de som väckt initiativet, initiativets företrädare och ersättare tillsammans med justitieministeriet.

Namnen på dem som väckt initiativet, företrädarna och ersättarna finns på initiativets webbsida.  Justitieministeriet svarar för upprätthållandet av informationssystemet och förvaringen av de elektroniska stödförklaringarna. E-post: kansalaisaloite.om@om.fi

Ansvarspersonerna för medborgarinitiativet svarar för personregistret som gäller stödförklaringar i pappersform.

3. Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter baserar sig på artikel 6.1c i dataskyddsförordningen: ”Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige”.

Personuppgifter behandlas med stöd av lagen om medborgarinitiativ (12/2012)

 4. Vems personuppgifter behandlar vi och vilka uppgifter samlas in?

I enlighet med 6 § i lagen om medborgarinitiativ lagrar vi följande uppgifter i registret:

 • medborgarinitiativets titel och datum,
 • initiativundertecknarens fullständiga namn, födelsetid och hemkommun,
 • en försäkran från initiativundertecknaren om att han eller hon är röstberättigad finsk medborgare och att han eller hon har gett endast en stödförklaring för samma initiativ,
 • stödförklaringens datum.

Utgående från personbeteckningen uträknas det dessutom ett initiativspecifikt envägshashvärde för stödförklaringarna. På så sätt säkerställer man att en person kan understöda samma initiativ endast en gång. På basis av denna information är det inte möjligt att ta reda på vilka initiativ en enskild person har understött i webbtjänsten.

5. Vem har tillgång till de personuppgifter som finns i registret (regelmässiga överlåtelser)?

Personuppgifterna i de stödförklaringar som har samlats in får användas endast på det sätt som föreskrivs i lagen om medborgarinitiativ. Den som väcker ett initiativ och hans eller hennes företrädare får överlåta uppgifterna enbart till Befolkningsregistercentralen.

De som samlar in stödförklaringar i pappersform behandlar personuppgifter och ställer förklaringarna till den som väckt initiativet som är personuppgiftsansvarig. 

Då stödförklaringar samlas in och det inte ännu är säkert om ärendet ska tas upp till behandling i riksdagen, får undertecknarens namn och övriga personuppgifter inte finnas tillgängliga för allmänheten eller andra undertecknare. Undertecknarnas namn offentliggörs först efter att Befolkningsregistercentralen har kontrollerat att antalet stödförklaringar uppgår till det krävda minimiantalet, 50 000. Initiativets ansvarspersoner får inte heller i detta skede offentliggöra undertecknarnas namn utan den som vill ha dessa uppgifter ska kontakta Befolkningsregistercentralen.

6. Kan dina personuppgifter lämnas ut till tredjeländer?

Servrarna finns i Finland. Personuppgifter som finns i registret lämnas inte ut till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

7. Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Den som väcker initiativ och företrädaren ska se till att de stödförklaringar som de har i sin besittning förstörs inom sex månader från det att Befolkningsregistercentralen fattade sitt beslut enligt 9 § i lagen om medborgarinitiativ. Om stödförklaringarna inte lämnas till Befolkningsregistercentralen för kontroll, ska de förstöras inom sex månader från det att insamlingen av stödförklaringar har avslutats.

Befolkningsregistercentralen ska förstöra stödförklaringarna när riksdagsbehandlingen av initiativet har avslutats. Om initiativet inte överlämnas till riksdagen, förvarar Befolkningsregistercentralen stödförklaringarna i nio månader räknat från dess beslut enligt 9 § i lagen om medborgarinitiativ. Efter det ska stödförklaringarna förstöras.

8. Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

Uppgifterna är sparade i ett informationssystem som produceras och används av justitieministeriet och som granskas av Kommunikationsverket. Kommunikationsverket kontrollerar att systemet fungerar enligt vad som föreskrivs i 7 § i lagen om medborgarinitiativ (12/2012).

Skydd av datakommunikationen

 • Kontakten från användarens dator till tjänsten över internet sker genom en skyddad (SSL ) förbindelse.
 • Kommunikationsverket har granskat förbindelserna mellan olika system samt den fysiska datasäkerheten. Tjänsten uppfyller i tillämpliga delar kraven för grundnivån i den nationella kriteriesamlingen för säkerhetsauditering (KATAKRI).

 Skydd av informationssystemen

 • Tillgången till informationssystemen och till databaser är tekniskt begränsad.

 Administratörer

 • Administrationsrättigheter för tjänsten innehas av endast ett begränsat antal särskilt utnämnda personer
 • Administratörernas datatrafikförbindelser är skyddade
 • Administratörernas verksamhet sparas i en logg

 9. Varifrån får vi personuppgifter och har vi fått dem via offentligt tillgängliga källor?

I tjänsten Medborgarinitiativ.fi använder vi som informationskällor

 • Suomi.fi-identifikationen
 • Befolkningsdatasystemet som upprätthålls av Befolkningsregistercentralen
 • De uppgifter du matar in i tjänsten

 10. Vilka rättigheter har du?

Du kan be att få kontrollera vilka uppgifter vi har om dig genom att kontakta oss elektroniskt, per post eller personligen. Kontaktuppgifter finns i punkt 2. Då du ber om att få dina uppgifter ska du styrka din identitet för att bevisa din rätt att kontrollera dina uppgifter.

Om du upptäcker fel i dina uppgifter, kan du be oss rätta den felaktiga uppgiften. I din begäran ska du specificera vilken uppgift som du anser vara felaktig, på vilka grunder den är felaktig och hur den borde rättas. Du kan också begära att dina personuppgifter kompletteras om du anser att de är bristfälliga.

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter har behandlats ska du i första hand kontakta oss (kontaktuppgifter ovan). Du har också rätt att lämna in ett klagomål om behandlingen av dina uppgifter till tillsynsmyndigheten, som är dataombudsmannen. Webbplatsen för dataombudsmannens byrå finns på adressen www.tietosuoja.fi.

Registerbeskrivning över ansvarspersonerna för medborgarinitiativen

1. Registrets namn

Register över ansvarspersoner för medborgarinitiativ i tjänsten Medborgarinitiativ.fi

2. Personuppgiftsansvarig

Justitieministeriet är personuppgiftsansvarig i fråga om informationssystemet.

E-post: kansalaisaloite.om@om.fi

3. Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter baserar sig på artikel 6.1c i dataskyddsförordningen: ”Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.”

Personuppgifter behandlas med stöd av lagen om medborgarinitiativ (12/2012)

 Syftet med registret är att säkerställa att

 •  man på det sätt som avses i lagen om medborgarinitiativ har uppgift om anvarspersonerna för initiativen för myndighetskommunikation samt för insamling av stödförklaringar
 • ansvarspersonernas verksamhet registreras och i undantagssituationer kan spåras
 • ansvarspersonerna sköta administrationen av det medborgarinitiativ de svarar för

 4. Vems personuppgifter behandlar vi och vilka uppgifter samlas in?

I registret lagras följande uppgifter om ansvarspersonen (källa inom parentes)

 • Efternamn (Suomi.fi)
 • Förnamnen (Suomi.fi)
 • Födelsetid (Suomi.fi)
 • Ett envägshashvärde som uträknats utirfrån personbeteckningen (Suomi.fi) som gör det möjligt att entydigt identifiera ansvarspersonen i systemet 
 • Tidpunkt för senaste inloggning

I fråga om varje initiativ ansvarspersonen deltar i, lagras följande uppgifter om ansvarspersonen (källa inom parentes)

 • Efternamn (Suomi.fi)
 • Förnamnen (Suomi.fi)
 • Hemkommun (BRC)
 • Telefonnummer* (om användaren har lämnat denna uppgift)
 • E-postadress* (om användaren har lämnat denna uppgift)
 • Postadress* (om användaren har lämnat denna uppgift)
 • Uppgift om ansvarspersonens roll i initiativet [den dom väckt initiativet, företrädare, ersättare] (uppgiften lämnas av användaren)
 • Tidpunkt för bekräftelse av ansvarspersonens roller (uppgiften genereras av systemet)
 • Förteckning över åtgärder i initiativet (t.ex. skapande, redigering) och deras tidpunkt (uppgiften genereras av systemet)

 *En företrädare och ersättare ska lämna minst ett av dessa uppgifter (telefonnummer, e-postadress eller postadress).

5. Vem har tillgång till de personuppgifter som finns i registret (regelmässiga överlåtelser)?

I regel överlåts uppgifterna i registret inte till utomstående aktörer.

6. Kan dina personuppgifter lämnas ut till tredjeländer?

Servrarna finns i Finland. Personuppgifter som finns i registret lämnas inte ut till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

7. Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Efter att insamlingen av stödförklaringar har avslutats syns ansvarspersonens kontaktuppgifter inte längre. 

8. Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

Uppgifterna är sparade i ett informationssystem som produceras och används av justitieministeriet och som granskas av Kommunikationsverket. Kommunikationsverket kontrollerar att systemet fungerar enligt vad som föreskrivs i 7 § i lagen om medborgarinitiativ (12/2012).

Skydd av datakommunikationen

 • Kontakten från användarens dator till tjänsten över internet sker genom en skyddad (SSL ) förbindelse.
 • Kommunikationsverket har granskat förbindelserna mellan olika system samt den fysiska datasäkerheten. Tjänsten uppfyller i tillämpliga delar kraven för grundnivån i den nationella kriteriesamlingen för säkerhetsauditering (KATAKRI).

 Skydd av informationssystemen

 • Tillgången till informationssystem och till databaser är tekniskt begränsad.

 Administratörer

 • Administrationsrättigheter för tjänsten innehas av endast ett begränsat antal särskilt utnämnda personer
 • Administratörernas datatrafikförbindelser är skyddade
 • Administratörernas verksamhet sparas i en logg

9. Varifrån får vi personuppgifter och har vi fått dem via offentligt tillgängliga källor?

I tjänsten Medborgarinitiativ.fi använder vi som informationskällor

 • Suomi.fi-identifikationen
 • Befolkningsdatasystemet som upprätthålls av Befolkningsregistercentralen
 • De uppgifter du matar in i tjänsten

 10. Vilka rättigheter har du?

Du kan själv kontrollera dina personuppgifter i registret genom att logga in i webbtjänsten. Du kan be att få kontrollera vilka uppgifter vi har om dig genom att kontakta oss elektroniskt, per post eller personligen. Kontaktuppgifter finns i punkt 2. Då du ber om att få dina uppgifter ska du styrka din identitet och på så sätt bevisa din rätt att kontrollera dina uppgifter.

Om du upptäcker fel i dina uppgifter, kan du be att den felaktiga uppgiften rättas. I din begäran ska du specificera vilken uppgift som du anser vara felaktig, på vilka grunder den är felaktig och hur den borde rättas. Du kan också begära att dina personuppgifter kompletteras om du anser att de är bristfälliga.

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter har behandlats ska du i första hand kontakta oss (kontaktuppgifter ovan). Du har också rätt att lämna in ett klagomål om behandlingen av dina uppgifter till tillsynsmyndigheten, som är dataombudsmannen. Webbplatsen för dataombudsmannens byrå finns på adressen www.tietosuoja.fi.