Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Aktuellt

28.3.2019

Lagen om medborgarinitiativ förnyas i början av juni

Lagen om medborgarinitiativ förnyas i början av juni. Ändringarna gör förfarandet för att väcka ett medborgarinitiativ tydligare och preciserar bestämmelserna om behandling av personuppgifter. Dessutom förlängs tidsfristen för när medborgarinitiativ ska överlämnas till riksdagen.

I framtiden ska stödförklaringarna lämnas till Befolkningsregistercentralen för kontroll inom ett år från att de krävda 50 000 stödförklaringarna har samlats in. Enligt den gällande lagen är tidsfristen sex månader. Också tidsfristen för överlämnande av initiativet till riksdagen förlängs från ett halvt år till ett år. På detta sätt kan man undvika situationer där ett initiativ förfaller vid utgången av valperioden.

Avsikten är att presidenten stadfäster ändringen vid presidentföredragningen i morgon på fredag.

Ytterligare information:
Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 127, fornamn.efternamn@om.fi,
Laura Nurminen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 008, fornamn.efternamn@om.fi


1.3.2017

Fem år av medborgarinitiativ - justitieministeriet utreder behovet att förnya förfarandet

Justitieministeriet ska under våren göra en utredning om eventuella ändringsbehov i lagen om medborgarinitiativ och initiativsförfarandet.

Avsikten är att gå igenom de förslag till utveckling av förfarandet som framförts i olika undersökningar kring medborgarinitiativsfrågor. Även andra utvecklingsbehov som upptäckts eller kommer fram under arbetet beaktas i utredningen. Dessutom kommer man att höra riksdagens erfarenheter av behandlingen av medborgarinitiativ och allmänhetens åsikter om systemet, bland annat genom att ordna en workshop kring dessa frågor samt en öppen diskussion på webbplatsen Dinasikt.fi under våren.

Utifrån utredningen utarbetas ett förslag till utveckling av initiativsförfarandet. Beslut om vidare beredning och eventuella ändringar i lagen om medborgarinitiativ fattas senare efter att utredningsförslaget har varit på remiss.

 

Lagen om medborgarinitiativ fyller fem år

Lagen om medborgarinitiativ trädde i kraft den 1 mars 2012. Medborgarna har kunnat lägga fram initiativ till lagändringar till riksdagen i fem år.

Ett medborgarinitiativ tas upp till behandling i riksdagen om minst 50 000 personer stöder initiativet inom loppet av sex månader. Under de gångna fem åren har totalt 17 medborgarinitiativ, det vill säga cirka tre initiativ per år, tagits upp till behandling i riksdagen. Under samma tid har nästan 600 initiativ inletts. Detta betyder att knappt tre procent av de initiativ som inletts har lyckats samla in de minst 50 000 stödförklaringar som riksdagsbehandlingen förutsätter.    

Enligt enkätundersökningar har medborgarinitiativet varit ett välkommet tillägg till den finska demokratin. Nästan 80 procent av medborgarna anser att medborgarinitiativet har främjat demokratin i Finland. Medborgarnas åsikter om systemet med medborgarinitiativ har utretts genom en enkät i samband med riksdagsvalundersökningen 2015 samt i Åbo universitets undersökning Demokratiska innovationer i Finland som blev klar i december 2016.  

http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/selvitys-kansalaisaloitteet-olleet-menestys-mutta-kasittelyssa-viela-parantamista?_101_INSTANCE_3wyslLo1Z0ni_languageId=sv_SE

 

Ytterligare upplysningar:

specialsakkunnig Laura Nurminen, tfn 02951 50143 7514

direktör Johanna Suurpää, tfn 02951 50534

e-post: fornamn.efternamn@om.fi

Workshop kring medborgarinitiativ vid justitieministeriet den 28 mars 2017 kl. 9-11.30. Anmälningar: http://www.demokratia.fi/nyt/tapahtumat/


26.2.2016

Oväntat driftavbrott i tjänsten medborgarinitiativ.fi

Justitieministeriets webbtjänst medborgarinitiativ.fi drabbades av ett oväntat driftavbrott på fredagen den 26 februari kl. 8-15. Avbrottet berodde på ett tekniskt fel som nu har åtgärdats. Störningen berodde inte på någon slags skadegörelse. Justitieministeriet beklagar avbrottet som felet orsakade.

Ytterligare upplysningar: sakkunnig Sami Demirbas, fornamn.efternamn@om.fi, tfn 02951 50233, eller kansalaisaloite.om@om.fi


27.3.2015

Tjänstens framsida förnyas 

Medborgarinitiativ.fi-tjänstens framsida får ett nytt utseende och nytt innehåll. På framsidan finns i fortsättningen en lista över de nyaste medborgarinitiativen och nya tydligare instruktioner. 

I tjänsten tas också i bruk en ny grafisk komponent, dvs. en widget. Widgeten kan användas för att visa ett visst innehåll i webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi på en annan webbplats. Widgeten visar hur många stödförklaringar som samlats in för det valda medborgarinitiativet via Medborgarinitiativ.fi. Anvisningarna för att ladda ned widgeten finns på sidan: https://www.kansalaisaloite.fi/sv/widget            1.12.2014

Medborgarinitiativ.fi fyller två år och får nya funktioner

I samband med uppdateringen av webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi lanseras den 1 december 2014 en ny funktion som erbjuder användarna av tjänsten noggrannare information om hur många stödförklaringar ett medborgarinitiativ samlat in. Tack vare den nya funktionen kan ansvarspersonerna för ett medborgarinitiativ, de som understött initiativet och andra användare av tjänsten följa insamlingen av stödförklaringar med hjälp av en graf, som visar hur många stödförklaringar initiativet samlat in både per dag och totalt under den tid som insamlingen pågår.  Grafen visar endast antalet stödförklaringar som samlats in i tjänsten Medborgarinitiativ.fi.

 

Den 1 december 2014 har Medborgarinitiativ.fi varit i bruk i exakt två år. Under de två första åren har sammanlagt 279 medborgarinitiativ väckts i tjänsten, varav tills vidare åtta samlat in minst 50 000 stödförklaringar, vilket är minimiantalet som krävs för att ett initiativ ska tas upp till behandling i riksdagen.

 

Ytterligare upplysningar:

specialsakkunnig Laura Nurminen, tfn 02951 50462

e-post: kansalaisaloite.om@om.fi 


3.2.2014

Justitieministeriet öppnar källkoden till Medborgarinitiativ.fi och ber användarna kommentera tjänsten 

Justitieministeriet öppnar upp källkoden till webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi. Syftet är att öka öppenheten både inom programvaruutveckling och inom den offentliga förvaltningen. Koden offentliggörs måndagen den 3 februari. På webbplatsen öppnas samtidigt en enkät i syfte att samla medborgarnas åsikter om Medborgarinitiativ.fi-tjänsten och medborgarinitiativet som ett sätt att påverka.

Resultaten från enkäten kommer att användas för att utveckla webbtjänsten och för en undersökning om systemet med medborgarinitiativ.

Källkoder till motsvarande betydande offentliga e-tjänster har inte tidigare gjorts offentliga i Finland. I och med att källkoden blir öppen kan den t.ex. vidareutnyttjas i andra webbtjänster. Systemleverantören för Medborgarinitiativ.fi, Solita Oy, publicerar källkoden på sin GitHub-sida på adressen https://github.com/solita/kansalaisaloite. Även kodens framtida versionshistorik kommer att göras tillgänglig på GitHub, som är en plattform för programutveckling.

Webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi lanserades i december 2012. Under sin drygt ettåriga historia har tjänsten använts för att väcka mer än 200 medborgarinitiativ och för att ge mer än 630 000 stödförklaringar. Antalet medborgarinitiativ som hittills överlämnats till riksdagen är tre, varav två har samlat stödförklaringar via tjänsten Medborgarinitiativ.fi. De två initiativen i fråga har varit initiativen om en ny upphovsrättslag och om en jämlik äktenskapslag.

Webbtjänsten upprätthålls av justitieministeriet och hör till finansministeriets SADe-program.

Ytterligare upplysningar: planerare Laura Nurminen, justitieministeriet, tfn 02951 50462, e-post: förnamn.efternamn@om.fi
tekniska frågor gällande källkodens publikation: direktör för eBusiness Timo Honko, Solita Oy, tfn 040 5454 878, förnamn.efternamn@solita.fi

Medborgarinitiativ www.medborgarinitiativ.fi
Källkod https://github.com/solita/kansalaisaloite 
            

20.12.2013

Paus i administrationen av tjänsten under jul och vid årsskiftet

Administrationen av tjänsten är stängd under tidsperioden 23.12.2013–1.1.2014. Initiativ behandlas inte under denna tidsperiod. Också efter detta ända till den 7 januari 2014 kan behandlingen av initiativ och svaren till förfrågningar ta en längre tid än normalt.

Ytterligare upplysningar: kansalaisaloite.om@om.fi23.9.2013

Förbättringar i tjänsten Medborgarinitiativ.fi


Ett flertal förbättringar ska göras i tjänsten Medborgarinititiv.fi, som upprätthålls av justitieministeriet. De viktigaste ändringarna med tanke på användaren är möjligheten att skriva ut stödförklaringar, uppdateringarna i anvisningarna samt den nya bläddringsvyn för pågående medborgarinitiativ. Ändringarna syns i tjänsten den 23 september.

I fortsättningen kan ansvarspersonerna för ett initiativ bifoga en preliminärt ifylld, utskrivbar störförklaringsblankett till sitt initiativ. Pappersblanketten gör det lättare för personer som inte har möjlighet till stark autentisering att stöda medborgarinitiativ. Det har varit besvärligt för t.ex. utlandsfinländare att stöda initiativ, eftersom de inte nödvändigtvis har finska nätbankskoder.

Bläddringsvyn för pågående medborgarinitiativ ändras så att i standardvyn syns bara de initiativ som har fått minst 50 stödförklaringar. Användaren kan dock välja att bläddra också bland sådana pågående initiativ som tillsvidare har fått mindre än 50 stödförklaringar. En annan nyhet i bläddringsvyn är en graf som visar hur mycket insamlingstid som finns kvar.

Också anvisningstexterna har kompletterats och gjorts tydligare på basis av användarnas kommentarer.

Tjänsten Medborgarinitiativ.fi har utvecklats som en del av projektet Plattform för delaktighet, som hör till finansministeriets program för påskyndande av elektronisk kommunikation och ärendehantering (SADe). Andra webbtjänster som hör till projektet Plattform för delaktighet är Invånarinitiativ.fi, Dinåsikt.fi och Lausuntopalvelu.fi, som publiceras senare. Tjänsterna upprätthålls av justitieministeriet.

Ytterligare upplysningar: projektchef Laura Nurminen, tfn 02951 50462,
             projektchef Mikko Levämäki, tfn 02951 50410,
                             e-post: förnamn.efternamn@om.fi samt kansalaisaloite.om@om.fi


7.2.2013

En ny version av Medborgarinitiativ.fi har publicerats - vi har förbättrat bläddringen och delningen i sociala medier

Sedan webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi togs i bruk (1.12.2012) har vi gjort ett flertal små ändringar för att utveckla tjänsten. Den senaste uppdateringen medförde följande ändringar och nyheter:

1. Delning i sociala medier

Efter justitieministeriets granskning dyker delningsknappar (Google+, Facebook, Twitter) upp på initiativets webbsida. Det är säkert att dela initiativet, och det avslöjar inte om man har stött initiativet eller inte.

2. Ny bläddringsvy för initiativen i webbtjänsten

Vi har lagt till så kallade filter och ett par andra funktioner på bläddringssidan. Med hjälp av dem kan man till exempel sortera initiativen enligt det antal stödförklaringar som de fått. Dessutom har bläddringsfunktionen utvidgats så att den omfattar alla de initiativ som justitieministeriet har granskat. Tidigare kunde man bara se de initiativ som fått 50 stödförklaringar på bläddringssidan, i den ordning justitieministeriet hade granskat dem.

3. Det öppna gränssnittet (API) har uppdaterats

Det öppna gränssnittet (API) på Medborgarinitiativ.fi har också uppdaterats. Nu kan man också lista de godkända initiativ som har samlat färre än 50 stödförklaringar med hjälp av gränssnittet. Bland annat följande tredjepartsapplikationer, som justitieministeriet inte bär något ansvar för, använder vårt API:

Vi tackar för all den respons vi fått. Många av de förbättringar vi gjort har kommit till tack vare responsen, och vi har många idéer på kö för fortsatt utveckling.

3.12.2012

De första medborgarinitiativen har nu granskats på justitieministeriet. Den mest aktuella informationen hittar du i vår Facebook-grupp och i vår utvecklarblogg.

https://www.facebook.com/aloite

http://blogi.otakantaa.fi/sv

3.12.2012

Danske Bank har åtgärdat problemet i sin nätbank - identifieringen fungerar igen.
Lue lisää

1.12.2012

Beklagligen har ett fel i Danske Banks identifieringstjänst upptäckts den 1.12.2012 klockan 11.30. Felet verkar inte vara orsakad av kansalaisaloite.fi-tjänsten, men vi följer upp situationen.

Följ också:

https://www.facebook.com/aloite

http://blogi.otakantaa.fi

1.12.2012

Tjänsten publicerades kl. 11:40.

30.11.2012

JUSTITIEMINISTERIET INFORMERAR

Nättjänsten för medborgarinitiativ öppnas den 1 december

Justitieministeriets nättjänst för framläggande av medborgarinitiativ och insamling av stödförklaringar öppnas lördagen den 1 december (på eftermiddagen). Tjänsten finns på adressen www.medborgarinitiativ.fi . Nättjänsten ger medborgarna möjlighet att få upp ärenden till behandling i riksdagen.

Den nya nättjänsten är avgiftsfri, tillgänglig och trygg, och den kan användas både på finska och på svenska. Stödförklaringar kan samlas in även för sådana initiativ vars insamling redan har börjat i andra webbtjänster eller på pappersblankett. I fortsättningen kan också invånarinitiativ läggas fram via tjänsten.

Justitieministeriet kontrollerar att medborgarinitiativen innehåller alla uppgifter som krävs och att materialet är sådant som kan publiceras på internet. Därefter kan insamlingen av stödförklaringar börja för initiativet. Initiativ kontrolleras vid justitieministeriet vardagar under tjänstetid från och med nästa måndag. Därför är det inte möjligt att stödja initiativ i nättjänsten under öppningsveckoslutet. Frågor som gäller framläggande av medborgarinitiativ besvaras per e-post och i sociala medier (på Facebook).

Nättjänsten för medborgarinitiativ öppnas i början av december då bestämmelserna om justitieministeriets nättjänst för medborgarinitiativ träder i kraft. Tjänsten har utvecklats på ett öppet sätt och i ett gott samarbete med organisationer. Systemleverantören är it-serviceföretaget Solita.

Initiativtjänsten fungerar även som en del av dinasikt.fi-plattformen som producerar och samlar ihop flera webbtjänster som hänför sig till medborgarinflytandet. Projektet Plattform för delaktighet hör till finansministeriets program för påskyndande av elektronisk kommunikation och ärendehantering (SADe-programmet).

Lagförslag eller förslag om att lagberedning ska inledas

Minst femtiotusen röstberättigade finska medborgare har rätt att lägga fram initiativ för riksdagen om att en lag ska stiftas. Ett medborgarinitiativ kan innehålla antingen ett lagförslag eller ett förslag om att lagberedning ska inledas. Ett initiativ kan också gälla en ändring eller upphävande av en gällande lag.

Underskrifter som stöder ett medborgarinitiativ, dvs. stödförklaringar, ska samlas in inom sex månader. De samlas antingen elektroniskt i ett datanät eller på papper. För insamlingen av stödförklaringar i pappersform ska den av justitieministeriet fastställda blanketten användas.

För framläggande av initiativ och insamling av stödförklaringar via nätet förutsätts alltid en s.k. stark autentisering, till exempel med nätbankskoder eller teleoperatörernas mobilcertifikat.

Ytterligare upplysningar:

  • projektchef Teemu Ropponen, tfn 050 520 9340, förnamn.efternamn@om.fi 
    Aktuellt 28.2.2013: Se uppdaterade kontaktuppgifter på sidan Ta kontakt.
  • Kommunikationsverket: biträdande chef Aki Tauriainen, tfn 09 696 6624 eller 040 521 1542, förnamn.efternamn@ficora.fi
  • Befolkningsregistercentralen: chef för informationstjänster Timo Salovaara, tfn 09 2291 6551 eller 050 344 3111, förnamn.efternamn@vrk.fi

https://www.medborgarinitiativ.fi

https://www.facebook.com/aloite