Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kansalaisaloitteen kannattamisen muuttaminen salaiseksi

9.2.2013

786 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 786

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 9.8.2013.

Kansalaisaloitteen otsikko

Kansalaisaloitteen kannattamisen muuttaminen salaiseksi

Aloitteen päiväys

9.2.2013

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

OM 21/52/2013

Aloitteen sisältö

Vuonna 2012 käyttöön tullut Kansalaisaloitelaki olisi täyttänyt sille asetetut tavoitteet, jos Perustuslakivaliokunta ei olisi lisänyt lain 12 § 1 momentin viimeiseksi lauseeksi:

”Viranomaisen hallussa olevat tiedot ovat julkisia, kun perustuslaissa säädetty kannatusilmoitusten vähimmäismäärä on täyttynyt.”

Toisin sanoen, kun 50 000 henkilöä on kannattanut jotain kansalaisaloitetta, kyseisten henkilöiden nimilista tulee julkiseksi.

Tällä aloitteella ehdotetaan edellä mainitun lauseen poistamista laista ja poistamisen aiheuttamien muutosten tekemistä.

Perustelut

Hallituksen esitystä HE 46/2011 lainaten:

”Lisäksi ehdotetaan, että viranomaisen hallussa olevat kannatusilmoitukset olisivat salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §.n 1 momentin 32 kohdan mukaisesti. Kansalaisaloitteen allekirjoittaminen ei tosiasiasiallisesti rinnastu sellaiseen aktiiviseen poliittiseen tai yhteiskunnalliseen toimintaan, kuten esimerkiksi luottamushenkilönä toimimiseen, jota koskevien tietojen tulee olla julkisia. Tietojen julkisuus voisi vaikuttaa ratkaisevalla tavalla kansalaisten halukkuuteen allekirjoittaa esimerkiksi luonteeeltaan poliittisa tai voimakkaasti yksilön arvoihin kytkeytyviä aloitteita.”

Perustuslakivaliokunnan olisi pitänyt noudattaa hallituksen lakiesityksen yhteydessä esittämiä linjauksia.


Perustuslakivaliokunta perusteli lisäystään mietinnössään PvVM 6/2011 vp

”Yksityiskohtaiset perustelut

12 § Henkilötiedot. Valiokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että henkilötietojen julkisuutta ei ole lakiehdotuksessa selkeästi säännelty. Siksi valiokunta ehdottaa 12 § muutettavaksi niin, että viranomaisen tiedossa olevat tiedot ovat aina julkisia.”

Väite, että henkilötietojen julkisuutta ei ole lakiehdotuksessa selkeästi säännelty, ei pidä paikkaansa. Ja jos pitäisikin, niin valiokunnan olisi pitänyt tehdä tarvittavat tarkennukset.

Johtopäätös: ”Siksi valiokunta ehdottaa...ovat aina julkisia.” ei järkevästi ajatellen liity mitenkään sitä edeltäneeseen lauseeseen.

Peruslakivaliokunnan perustelu kyseisestä asiasta kokonaisuudessaan:

"12 §. Henkilötiedot. Valiokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että henkilötietojen julkisuutta ei ole lakiehdotuksessa selkeästi säännelty. Siksi valiokunta ehdottaa 12 §:ää muutettavaksi niin, että viranomaisen hallussa olevat tiedot ovat aina julkisia. Valiokunnan mielestä tämä seuraa jo siitä, että kansalaisaloitteen kaltaisen valtiollisen toimen tekijät eivät voi jäädä salaan. Nimien keräämisvaiheessa, kun asian vireilletulo on vielä epävarmaa, nimiä ei saisi kuitenkaan julkistaa. Tällä tavoin pyritään turvaamaan yksittäisten ihmisten yksityisyyden suojaa. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että vaikka nimiä teknisesti kerättäisiin oikeusministeriön ylläpitämän verkkopalvelun välityksellä, niiden ei katsottaisi olevan viranomaisen hallussa ennen kuin ne on edelleen luovutettu Väestörekisterikeskukselle. Oikeusministeriö ei siis pelkästään palvelun ylläpitäjänä tulisi tietojen ns. omistajaksi."

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Mikko Mannevaara


Edustajat

Mikko Mannevaara


Varaedustajat

Pauli Kossila