Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Tietotekniikka oppiaineeksi lukiolakiin

28.10.2013

824 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 824

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 28.4.2014.

Kansalaisaloitteen otsikko

Tietotekniikka oppiaineeksi lukiolakiin

Aloitteen päiväys

28.10.2013

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

OM 173/52/2013

Aloitteen sisältö

Aloitteessa ehdotetaan muutettavaksi lukiolakia. Lukiolakiin lisättäisiin tietotekniikka erilliseksi oppiaineeksi. Lain muutos vaatii muutoksia asetuksiin lukion tuntijaosta ja ylioppilastutkinnosta. Tietotekniikkaan tulisi esimerkiksi kolme valtakunnallista syventävää lukiokurssia ja sen voisi suorittaa ylioppilaskirjoituksissa.

Laki Lukiolain 7§ muuttamisesta
Muutetaan lukiolain (629/1998) 7 §:n 2 momentti seuraavasti:

7 §

Opetuksen laajuus ja sisältö

— — — — — — — — — — — — — —

Lukion oppimäärä sisältää, sen mukaan kuin 10 §:n nojalla säädetään tai määrätään, äidinkieltä ja kirjallisuutta, toista kotimaista kieltä ja vieraita kieliä, matemaattis-luonnontieteellisiä opintoja, tietotekniikkaa, humanistis-yhteiskunnallisia opintoja, uskontoa tai elämänkatsomustietoa, liikuntaa ja muita taito- ja taideaineita sekä terveystietoa. Tässä momentissa mainituissa opinnoissa voi, sen mukaan kuin 10 §:n nojalla määrätään, olla erilaajuisia oppimääriä. Taito- ja taideaineet sekä terveystieto ovat vapaaehtoisia niille opiskelijoille, jotka 18 vuotta täytettyään aloittavat lukiokoulutuksen. Koulutuksen järjestäjä voi 4 §:n nojalla määrätyn erityisen koulutustehtävän mukaisesti poiketa tämän momentin säännöksistä.

Perustelut

Nykytila

Elämme tietotekniikan ympäröiminä ja käytämme sitä päivittäin. Perustiedot tietokoneista, verkoista ja tietoturvasta kuuluvat nykyään yleissivistykseen. Koululainsäädäntö ei kuitenkaan huomioi tätä.

Tietotekniikka ei tällä hetkellä ole valtakunnallinen oppiaine peruskoulussa eikä lukiossa. Tietotekniikan opetuksella ei ole valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita, suomalaista opetussuunnitelmaa tai hyviä valtakunnallisia materiaaleja. Monet tietotekniikan osa-alueet, kuten tietoturva ja ohjelmointi, eivät luontevasti kuulu minkään muun oppiaineen piiriin eivätkä myöskään minkään aineen opettajien osaamiseen.

Nykytilassa oppimateriaalin tuottaminen on vaikeaa, koska tietotekniikan opetusratkaisut ovat kunta- ja koulukohtaisia. Valtakunnalliset tietotekniikan opetussuunnitelman perusteet olisivat pohja, jolle oppikirjojen ja verkkomateriaalin tuotanto perustuisi. Hyvät opetusmateriaalit niin verkossa kuin oppikirjoinakin madaltaisivat opettajien kynnystä tietotekniikan opetuksen aloittamiseen ja kehittämiseen.

Tietotekniikan opetus lukioissa valtakunnallisena oppiaineena tarjoaisi sekä tytöille että pojille helpon mahdollisuuden tutustua alan perusteisiin, luoda pohjan elinikäiselle oppimiselle ja kiinnostua aiheesta syvällisemmin. Mahdollisuus kirjoittaa tietotekniikka ylioppilaskirjoituksissa kannustaisi aineen opiskeluun ja mahdollistaisi ylioppilastutkinnon hyödyntämisen tietotekniikka-alan jatko-opintovalinnoissa.

Nykyinen lähinnä omaan harrastuneisuuteen perustava tietotekniikan oppiminen on omiaan ylläpitämään tietotekniikka-alan epätasaista sukupuolijakoa. Ammattitaitoisten opettajien opettamat lukiokurssit houkuttelisivat enemmän tyttöjä tietotekniikan ja ohjelmoinnin pariin.

Muutosehdotus

Edellä todettujen seikkojen korjaamiseksi lukiolain 7 §:n 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi niin, että tietotekniikka lisätään omaksi oppiaineekseen. Muutos tulisi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun laki olisi hyväksytty ja vahvistettu.

Kun tietotekniikka määriteltäisiin omaksi oppiaineekseen, sen laajuudeksi olisi tarkoitus säätää esimerkiksi kolme syventävää lukiokurssia. Tämä edellyttäisi muutosta lukion tuntijaosta annettuun asetukseen (995/2002). Lisäksi tietotekniikasta voitaisiin tehdä ylioppilaskirjoituksissa suoritettava reaaliaine. Tällöin valtioneuvoston asetukseen ylioppilastutkinnosta (915/2005) olisi 2 §:n reaaliainelistaan lisättävä tietotekniikka. Tarkoituksena olisi, että muutokset asetuksiin tulisivat voimaan samanaikaisesti lukiolain 7 §:n muutoksen kanssa. Ensimmäiset tietotekniikan ylioppilaskirjoitukset järjestettäisiin kuitenkin aikaisintaan kaksi vuotta tietotekniikan opetuksen aloittamisen jälkeen. Sähköinen ylioppilastutkinto mahdollistaa mielekkään tietotekniikan ylioppilaskokeen järjestämisen.

Esityksen vaikutukset

Uudistus edellyttää tietotekniikan aineenopettajakoulutuksen kehittämistä sekä opettajien täydennyskoulutuksen järjestämistä. Esityksillä ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia koulutuksen järjestäjille, mutta se on omiaan parantamaan Suomen kilpailukykyä pitkällä tähtäimellä. Muutokset työtehtävissä riippuvat kuitenkin koulutuksen järjestäjien päätöksistä.

Voimaantulo
Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Laki vaikuttaisi nyt käynnissä olevaan lukioiden opetussuunnitelman perusteiden valmistelutyöhön, joten muutos on kiireellinen.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Esa Lappi

Ville Tilvis


Edustajat

Ville Tilvis


Varaedustajat

Arja Lappi