Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kansalaisaloite ruotsinkielen opiskelun muuttamisesta vapaaehtoiseksi

28.1.2013

4 066 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 4 066

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 28.7.2013.

Kansalaisaloitteen otsikko

Kansalaisaloite ruotsinkielen opiskelun muuttamisesta vapaaehtoiseksi

Aloitteen päiväys

28.1.2013

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

OM 7/52/2013

Aloitteen sisältö

Lakiehdotus ruotsinkielen opiskelun muuttamisesta pakollisesta vapaaehtoiseksi kaikilla koulutusasteilla sekä muutos valtion virkamiehiltä vaadittavaan kielitaitoon.

Esitetyt muutokset:

14.11.2002/955
Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta
9 §
Aikuisille annettavan opetuksen tuntijako
Opiskelijan tulee opiskella vähintään yhtä kieltä A-oppimäärän tavoitteiden mukaisesti. *Joko A-kielen tai B1-kielen tulee olla suomenkielisillä englanti ja ruotsinkielisillä suomi*

Opiskelijalle tulee varata mahdollisuus opiskella valinnaisena aineena yhtä tai useampaa kieltä.

*muutettu
12.10.1984/718
Peruskouluasetus

33 §
Peruskoulun ala-asteen opetussuunnitelmaan tulee kuulua äidinkieltä, ympäristöoppia, kansalaistaitoa, uskontoa, historiaa, matematiikkaa, biologiaa, maantietoa, musiikkia, kuvaamataitoa, käsityötä ja liikuntaa. Tämän lisäksi opetetaan yhteisenä aineena sen mukaan kuin opetussuunnitelmassa määrätään, joko englannin kieltä, suomen kieltä tai valinnaista kieltä taikka osalle oppilaista valinnaista kieltä ja osalle englannin tai suomen kieltä. Suomenkielisten toisen kielen on oltava englanti ja ruotsinkielisten toisen kielen on oltava suomi. Opetussuunnitelmaan tulee kuulua myös oppilaanohjaukseen varattuja tunteja. (25.1.1991/176)

Kunnassa, jossa on vähintään 30 000 samankielistä asukasta, tulee yhteisenä aineena opetettavana kielenä tarjota toista kotimaista kieltä ja peruskoululain 27 §:n 3 momentissa mainittuja ‹kieli›ä. Opetus tulee järjestää, mikäli kielen ensisijaisesti valinneita on vähintään 12. (27.11.1992/1174)

*Muutettu englanti pakolliseksi suomenkielisille ja toisen kotimaisen kielen tilalle vapaavalintainen kieli


35 § (12.7.1993/688)
Peruskoulun yläasteen opetussuunnitelmaan tulee kuulua kaikille oppilaille yhteisenä aineena äidinkieltä, valinnaista kieltä, englantia tai suomea, uskontoa, historiaa, yhteiskuntaoppia, matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, biologiaa, maantietoa, musiikkia, kuvaamataitoa, kotitaloutta, käsitöitä, teknistä työtä ja tekstiilityötä sekä liikuntaa. Valinnaisen kielen, suomen kielen ja englannin kielen opetus järjestetään peruskoulussa ala-asteelta ja yläasteelta alkavien erilaajuisten oppimäärien mukaan.

**Vieras ‹kieli› on englannin ‹kieli› tai sen sijasta ala-asteella opetettu muu vieras ‹kieli›.** Yläasteen opetussuunnitelmaan tulee kuulua myös oppilaanohjaukseen varattuja tunteja. Oppituntien lisäksi oppilaanohjauksessa oppilaalle annetaan muuta ohjausta.

Peruskoulun yläasteella voidaan opettaa valinnaisena aineena 1 momentissa säädettyjen oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia, vieraita ‹kieli›ä sekä tietotekniikkaan liittyviä aineita. Valinnaisaineiden nimet määritellään opetussuunnitelmassa. Koulussa, jossa on saamelaisten kotiseutualueella asuvia oppilaita, tulee valinnaisaineena olla saamen ‹kieli›.

*Muutettu englanninkieli pakolliseksi ja toisen kotimaisen kielen tilalle vapaavalintainen kieli

** Poistettu osa tekstistä


6.6.2003/424 Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta
6 §
Valtion henkilöstön suomen ja ruotsin kielen taitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset

Valtion henkilöstöltä, jolta edellytetään säädettynä kelpoisuusvaatimuksena korkeakoulututkintoa, vaaditaan kaksikielisessä viranomaisessa viranomaisen virka-alueen väestön enemmistön kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa.

Lisäksi vaaditaan, että kaksikielisissä viranomaisissa on tarpeeksi toisen kielen taitoista henkilöstöä tehtävien hoitamiseksi kielilaissa (423/2003) ja muussa lainsäädännössä asetettujen vaatimusten mukaisesti.*

*Merkitty teksti lisätty, poistettu vaatimus että koko kaksikielisisen viranomaisen henkilöstön pitäisi osata molempia kieliä.


1.6.1922/149
Laki valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta (kumottu)
1 § (7.6.1935/222)
Pääsemistä varten sellaiseen valtion virkaan, johon vaaditaan yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettu loppututkinto, vaaditaan, 2 ja 3 §:ssä mainituin poikkeuksin, että se, joka virkaan ilmoittautuu, on osoittanut täydellisesti hallitsevansa virka-alueen asujainten enemmistön kieltä. Sen lisäksi tuomarinvirkaan nimitettävältä vaaditaan myös toisen kielen välttävää suullista taitoa.* Ylioikeuksissa ja sellaisissa virastoissa, joiden virka-alue joltakin osalta on kaksikielinen, on eri kielten käyttämistä edellyttävät virkatehtävät, mikäli mahdollista, jaettava perusteiden mukaan, jotka valtioneuvosto asianomaisen ylioikeuden tai viraston esityksestä vahvistaa, eri henkilöiden suoritettaviksi, ja vaadittakoon silloin virkamieheltä, jonka virkatehtävät edellyttävät ainoastaan toisen kielen käyttämistä, sama kielitaito kuin virkamieheltä senkielisellä yksikielisellä virka-alueella.

Pääsemistä varten muuhun kuin edellisessä momentissa mainittuun valtion virkaan vaaditaan viran edellyttämä, riittävä kielitaito. Tarkemmat määräykset tästä annetaan asetuksella.

*Poistettu osa tekstistä

Perustelut

Suomen kielipolitiikassa ollaan päädytty tilanteeseen, jossa pienen ryhmän etu (n.5%) vaatii kohtuuttoman tuntuisia uhrauksia lopulta osaa väestöä. Silti voidaan jopa kyseenalaistaa, että kuinka paljon edes ruotsinkieliset itse hyötyvät pakollisesta ruotsinopiskelusta. Väkisin ruotsia opiskelleista ja minimisuorituksella opinnoista selvinneistä suomenkielisistä on tuskin ruotsinkieliseksi juttuseuraksi.

Tämän hetkisessä tilanteessa yhteisiä resursseja tuhlataan suuressa mittakaavassa. Vapaaehtoinen ruotsinkielen opiskelu kohdentaisi resurssit käyttöön tehokkaammin; ne jotka uskoisivat tarvitsevansa ruotsinkieltä, opiskelisivat sitä jatkossakin. Sitävastoin tämän hetken häiriköivät takarivin opiskelijat voisivat loistaa vaikkapa espanjankielen tai venäjänkielen tunneilla, kun motivaatio vain olisi kohdallaan. Kuusamossa tai Joensuussa asuva ja työskentelevä tuskin hyötyy millään tavalla ruotsinkielen opinnoista, länsirannikon asukille taas ruotsinkielentaito voisi olla kova kilpailuvaltti esimerkiksi työnhaussa. Ruotsinkielen opiskelun vapaaehtoistaminen ei tarkoittaisi kuitenkaan ruotsinkielisten syrjimistä. Jokaisella olisi edelleenkin oikeus saada viranomaisilta palvelua omalla kielellään ja ruotsinkielisillä alueilla ruotsinkielentaito olisi tietenkin edellytys viran saamiselle.

Kiteytettynä ruotsinkielen vapaaehtoistaminen tarkoittaisi:
- Enemmän vapautta kansalaisille, kun jokainen voisi puhua ja opiskella mitä haluaa.
- Tehokkaampaa resurssien kohdentumista, sillä jokainen keskittyisi hankkimaan niitä kielitaitoja, joita haluaa ja joista uskoo olevan hyötyä
- Ruotsinkielentaitoisten määrä tuskin romahtaisi alueilla jossa sitä puhutaan, kannustimet oppia ruotsia olisivat edelleen samat kuin aeimminkin.
- Nuorten valmistuminen kouluista nopeutuisi. Tämän hetkisessä tilanteessa pakkoruotsi saattaa viivästyttää valmistumista usealla vuodella. Usein ensin lukiosta valmistuminen saattaa pitkittyä vuodella ruotsin reputtamisen johdosta ja sen jälkeen sama piina on edessä vielä korkeakoulussa. Neljää tai viittä kieltä sujuvasti puhuvat ja kansainvälisiin tehtäviin suuntautuneet opiskelijat saattavat joutua lykkäämään työelämään lähtöä, koska pakollista ruotsia ei saada suoritetuksi

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Joona Mikkola


Edustajat

Joona Mikkola


Varaedustajat

Anna Mikkola