Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Ampumaratojen ympäristölupa

8.1.2013

5 795 kannatusilmoitusta, joista muualla kerättyjä 24

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 5 771

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 8.7.2013.

Kansalaisaloitteen otsikko

Ampumaratojen ympäristölupa

Aloitteen päiväys

8.1.2013

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 8/52/2013

Aloitteen sisältö

Ympäristösuojelulain muuttaminen ampumaratoja koskevissa asioissa

Esitän ympäristösuojelulain kohtaa muutettavaksi siten, että tutkimustulokset otetaan aina huomioon ympäristölupaa myönnettäessä. Ympäristölupa myönnetään vähintään kymmenen vuoden ajanjaksoissa, koska ampumaradan korjaaminen ja investoinnit eivät ole mahdollisia lyhyissä ajanjaksoissa. Vuosikymmeniä alueella olevan ampumaradan tilannetta seurataan, ei kielletä toimintaa, koska haitta- aineet eivät ole kulkeutuneet syvempään maaperään. Ampumaratojen kohdalla erityisesti tulisi ottaa huomioon maaperän happamuus, maaperän maalaji, vedenjohtavuus, orsiveden virtaussuunta, etäisyys pohjaveteen, etäisyys pohjaveden ottamoon ja alueen pohjaveden laatu sekä määrä. Myös edellä mainitut seikat tulisi vaikuttaa selkeästi ympäristölupiin.

Lisäksi tulisi antaa vuosikymmeniä vanhoille (yli 30 vuotta vanhoille) ampumaradoille parempi oikeusturva meluvalituksiin nähden. Vanhojen ampumaratojen lähelle rakentavan valitusoikeutta tulisi rajoittaa, ennen rakennuslupaa mainituilla rajoittavilla ehdoilla. Kunnan kaavoittaessa vanhan ampumaradan läheisyyteen tulee kunnan ensisijaisesti rakentaa meluvallit ampumaradalle. Jos ampumarata joudutaan siitäkin huolimatta siirtämään pois nykyiseltä alueelta, kunta sitoutuu rakentamaan vastaavan ampumaradan kohtuulliselle etäisyydelle. Kohtuullinen etäisyys tarkoittaa alle 20 km. kuntakeskuksesta. (Koskee myös kuntaliitosten jälkeen lakkautettujen kuntien ampumaratoja)

Perustelut

Ampumaratojen sulkemisen suurin syy on epäselvästi kirjoitettu ympäristösuojelulaki, ampumaratoja koskevissa asiakohdissa. Ampumaradat ovat tärkeitä kokoontumispaikkoja metsästäjille, seuroille ja riistanhoitoyhdistyksille. Ampumaradoilla koulutetaan metsästäjiä, reserviläisiä ja poliiseja. Ampumaratoja tarvitsevat myös urheilijat harjoitteluun. Suomessa on 1,5 miljoonaa ampuma-asetta ja jokaisen tulisi opetella turvallinen aseiden käsittely ja asennekasvatus ampumaradalla. Lisäksi turhat ja huonot riistalaukaukset vähenevät ohjatulla ampumaharjoittelulla virallisilla ampumaradoilla. Nykyisen ampumarataverkoston lakkautus edesauttaa turvattomuutta ja johtaa suurempiin ympäristöriskeihin.

Ampumaratojen omistajat joutuvat teettämään kalliita maaperä- ja pohjavesitutkimuksia, jotka pääsääntöisesti osoittavat, että maaperän pilaantumista ei ole tapahtunut. On luonnollista, että ampumaradan maaperän aivan pintakerroksessa 0-20 cm. syvyydellä on haitta-aineita. Vuosikymmeniä vanhoilla ampumaradoilla haitta-aineet ovat sitoutuneet kuitenkin pinta- ja humuskerrokseen. Tutkimustulokset ovat sen osoittaneet. Ympäristölupaa ei siitä huolimatta ole myönnetty ampumaradalle. Ampumaradan ympäristölupa on evätty varovaisuuteen nojaten eli perustuu ehkä ja jos sanoihin. Ampuma- aseissa käytetään kiinteässä muodossa olevia metalleja. Ampumaradalla ei käytetä nestemäisiä metalleja, kuten kaivostoiminnassa.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 24 kpl


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Asko Lampinen


Edustajat

Asko Lampinen


Varaedustajat

Jani Rantasuo