Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Laki eutanasiasta

2.9.2013

4 339 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 4 339

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 2.3.2014.

Kansalaisaloitteen otsikko

Laki eutanasiasta

Aloitteen päiväys

2.9.2013

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

OM 153/52/2013

Aloitteen sisältö

§ 1 Määritelmä

Tässä laissa eutanasialla tarkoitetaan henkilön elämän päättämistä muun kuin potilaan itsensä toimesta, mainitun potilaan omasta toivomuksesta.

§ 2 Eutanasian edellytykset

Eutanasian suorittava lääkäri ei syyllisty rikokseen, mikäli hän on kaiken saatavissa olevan tiedon ja oman tietämyksensä perusteella varmistanut, että:

potilas on laillisesti kykenevä ja tajuissaan toivomuksen esittäessään;
toivomus on vapaaehtoinen, tarkoin harkittu sekä usein toistettu, eikä johdu mistään ulkopuolisesta painostuksesta;
potilaalla on sairauden tai tapaturman johdosta pysyvä sietämätön fyysinen tai henkinen tuskatila, jota ei voida helpottaa; ja
kun hän täyttää tämän lain muut ehdot ja toimintaohjeet.

§ 3 Edeltävät toimenpiteet

Lääkärin on muista asioista riippumatta ennen eutanasiaan ryhtymistä kaikissa tapauksissa:

1. kerrottava potilaalle hänen terveydentilastaan sekä elinajan odotuksestaan, keskusteltava hänen kanssaan eutanasian toivomuksestaan sekä mahdollisista hoito- tai helpotustoimista ja niiden vaikutuksista. Yhdessä potilaan kanssa on selvitettävä, että ei ole nähtävissä mitään vaihtoehtoisia toimia hänen tilansa parantamiseen ja, että hän on esittänyt toivomuksensa täysin vapaaehtoisesti.

2. varmistettava, että potilaan tuskat ovat pysyviä ja, että potilaan toivomus on pysyvä. Tätä varten hänen on useaan kertaan keskusteltava potilaan kanssa kohtuullisen ajan kuluessa, huomioiden potilaan tilan edistymisen.

3. neuvoteltava toisen lääkärin kanssa potilaan kunnosta ja hoidon mahdottomuudesta ja selostaa neuvottelun tarkoitus. Neuvotteleva lääkäri tutustuu potilaan sairauskertomukseen, tutkii potilaan ja varmistaa tuskat niin koviksi ja pysyviksi, että niitä ei pystytä helpottamaan. Hän kirjoittaa raportin löydöksistään. Neuvottelevan lääkärin pitää olla riippumaton potilaasta sekä hoitavasta lääkäristä sekä olla pätevä tutkimaan ja antamaan lausunto potilaan sairaudesta. Hoitava lääkäri selostaa potilaalle tutkimuksen tulokset.

4. mahdollisen hoitajaryhmän kanssa, joka on jatkuvasti tekemisissä potilaan kanssa, lääkärin on keskusteltava potilaan toivomuksesta eutanasiaan.

5. mikäli potilas niin haluaa, on keskusteltava myös potilaan nimeämien sukulaisten kanssa;

6. varmistettava, että potilaalla on toivomuksestaan ollut tilaisuus keskusteluun haluamiensa henkilöiden kanssa.

§ 4 Harkinta-aika ja varmistus

Jos hoitavan lääkärin arvion mukaan potilas ei ole kuolemassa lähiaikoina, hänen pitää myös:

1. neuvotella toisen lääkärin kanssa, joka on joko psykiatri tai potilaan taudin erikoislääkäri, selostaen syyn neuvottelun. Tutkimuksesta tehdään raportti. Neuvottelevan lääkärin on oltava riippumaton potilaasta ja muista asiaan liittyvistä lääkäreistä. Hoitava lääkäri selostaa neuvottelun tulokset potilaalle.

2. varata vähintään kuukauden ajan potilaan toivomuksen ja eutanasian suorittamisen väliin.

§ 5 Potilaan kirjallinen toive eutaniasiasta

Potilaan toivomus on tehtävä kirjallisesti. Asiakirjan laatii, päivää ja omakätisesti allekirjoittaa potilas itse. Ellei potilas tähän pysty, asiakirjan laatii potilaan nimeämä henkilö, jonka on oltava täysi-ikäinen, ja jolla ei saa olla mitään taloudellista tai muuta hyötyä potilaan menehtymisestä. Asiakirjan laatija selostaa asiakirjassa, miksi potilas ei voi suorittaa tehtävää itse. Asiakirja laaditaan hoitavan lääkärin läsnä ollessa ja hänen nimensä on mainittava asiakirjassa, joka liitetään potilaan sairauskertomukseen.

Potilas voi halutessaan milloin tahansa peruuttaa toivomuksensa, jolloin edellä mainittu asiakirja poistetaan sairauskertomuksesta.

§ 6 Raportointi

Kaikki potilaan toivomukset samoin kuin lääkärien toimet tapauksessa on raportoitava potilaan sairauskertomuksessa.

§ 7 Ennakko-ohjeistus

Mikäli potilas ei ole enää kykenevä esittämään eutanasia-toivomusta, potilaan ennalta valitsema luottamushenkilö voi esittää lääkärille toivomuksen eutanasian suorittamisesta, edellä (luvussa II) luetelluilla ehdoilla. Hoitava henkilökunta ei voi olla tällainen luottamushenkilö.

§ 8 Eutanasian suorittaminen

Lääkäriä ei voida pakottaa suorittamaan eutanasiaa eikä ketään ei voida pakottaa avustamaan eutanasian suorittamisessa.

Mikäli lääkäri kieltäytyy tehtävästä, hänen tulee ilmoittaa syyt tähän. Mikäli syyt ovat lääketieteellisiä, ne on kirjattava potilaan sairauskertomukseen.

Perustelut

Jokaisella on oikeus elämään ja samanlainen oikeus tehdä oman elämänsä päättämisestä itsenäinen ratkaisu.

Ketään ei voi pakottaa elämään sietämättömissä tuskissa jonkun toisen uskonnollisen tai maailmankatsomuksellisen vakaumuksen johdosta.

Päätösvalta omasta elämästä on jokaisella ihmisellä itsellään.

Oheinen lakiteksti on käännös Belgiassa käytössä olevasta eutanasia-laista.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Linkit muihin verkkosivuihin

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Jaakko Ojanne


Edustajat

Jaakko Ojanne


Varaedustajat

Ilkka Vuorikuru