Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

SDP Forssa 1903, Muutos 2011, Nyt! (Sveitsin mallin demokratia)

20.11.2013

550 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 550

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 20.5.2014.

Kansalaisaloitteen otsikko

SDP Forssa 1903, Muutos 2011, Nyt! (Sveitsin mallin demokratia)

Aloitteen päiväys

20.11.2013

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 176/52/2013

Aloitteen sisältö

Välitön lainsäädäntö-oikeus kansalle lakien esittämis- ja hylkäämisoikeuden kautta.

Perustelut

Kansalaisaloitteista on aina järjestettävä sitova kansanäänestys Sveitsin mallin mukaisesti ellei eduskunta hyväksy niitä sellaisinaan.

Muu perusteluteksti on lähes sanatarkasti SDP:n v. 1903 laaditun Forssan ohjelman alustuksen mukainen.

Muutos 2011 Suomessa pyrkii samoin kuin Sveitsin mallista demokratiaa ajavat puolueet muissakin maissa vapauttamaan koko kansaa taloudellisen riippuvaisuuden, valtiollisen alaikäisyyden ja henkisen holhuunalaisuuden kahleista.

Syvimpänä syynä kaikkialla huomattavaan kansojen työtätekeväin kerrosten sorronalaiseen asemaan eivät ole yksittäiset valtiolliset laitokset, vaan se koko yhteiskunnallisen elämän perustuksena oleva ja oloja täydellisesti vallitseva tosiasia, että asioista päättäminen on tullut yksien yksinoikeudeksi. Samalla kuin taloudellinen kehitys on erottanut vallan omistajat, kansalaiset, demokraattisesta päätöksenteosta, on se saanut heidät mitä raskaimpaan riippuvaisuuteen poliittisista päättäjistä - niihin luettuina maan virkamiehet ja muu julkisen sektorin elättiluokka - joiden valtiollisen ja taloudellisen vallan ilmestymismuotona nykyinen luokkayhteiskunta on.

Yhä kohoava verotus, yhä kasvava tuotannon ja omaisuuden sekä kaiken taloudellisen vallan keskittyminen poliitikkojen ja julkisen sektorin käsiin vaikuttaa, että yhä suuremmat joukot, ennen itsenäisiä pikkuteollisuudenharjottajia ja pikkutilallisia menettävät tuotannonvälikappaleensa ja joutuvat milloin palkkatyöläisinä, milloin palkattuina-apulaisina, milloin velkataakan alaisiksi sortuneina joko suorastaan tai välillisesti julkishallinnosta riippuviksi. Köyhälistön joukko kasvaa ja samassa kasvaa myöskin riistäminen yleensä, jonka kautta yhä laajempain työtätekeväin kansankerrosten elämänehdot joutuvat jyrkkään ristiriitaan niiden oman, yhä nousevan tuotantokyvyn sekä sen kautta syntyvän yhteiskunnallisen varallisuuden paisumisen kanssa. Tätä kehitystä jouduttavat ja jyrkentävät valtion verotuksen yhtenäisyydenpuutteesta johtuvat pääoma pulat sekä niitä seuraava työttömyys ja kurjuus.

Mutta kuta enemmän verotuksen kehitys kartuttaa köyhälistöä, sitä enemmän sitä pakotetaan ja tehdään kykeneväksi taisteluun julkishallinnon kehitystä vastaan. Julkisen palvelun tuotannon syrjäyttäminen tekee valtio-omistuksenkin tarpeettomaksi ja vahingolliseksi, samalla kuin kehitys luo välttämättömät henkiset ja aineelliset edellytykset uusille yksityistuotantomuodoille, joiden perustuksena on, että ihminen omistaa itsensä sekä oman työnsä tulokset. Samassa kohoaa kansa itsetietoiseksi siitä, että sen täytyy kannattaa ja jouduttaa tätä kehitystä ja että tuotannon tulosten siirtymisen valtionomaisuudesta kansan omaisuudeksi tulee olla sen päämääränä, valtiollisen vaikutusvallan valloittaminen keinona sen taistelussa työväenluokan vapauttamiseksi. Ainoastaan luokkatietoisuuteen herännyt ja luokkataisteluun järjestynyt köyhälistö voi olla tämän välttämättömänä kehityksen kannattajana. Köyhälistön järjestäminen, sen kohottaminen tajuamaan asemansa ja tehtävänsä, sen tekeminen henkisesti ja aineellisesti taistelukykyiseksi on siis Muutos 2011:sta varsinaisena ohjelmana, jonka toteuttamiseksi se käyttää kaikkia tarkoituksenmukaisia ja kansan luonnollista oikeudentunnetta vastaavia keinoja.

Muutos 2011 Suomessa tulee aina kaikissa valtiollisissa ja taloudellisissa kysymyksissä valvomaan Suomen kansalaisten etuja ja vastustamaan tarmokkaasti kaikkea kansanvallan himmentämistä sekä kansalaisten käyttämistä vain poliittisten puolueiden hyväksi, joiden kanssa puolue voi yhtyä yhteistoimintaan ainoastaan silloin, kun se voi tapahtua puolueohjelmaa sivuuttamatta.

Muutos 2011 Suomessa on kansainvälinen puolue: se tuomitsee kaikki kansojen etuoikeudet samoin kuin syntyperän, sukupuolen ja varallisuuden etuoikeudet sekä julistaa, että taistelun riistoverotusta vastaan tulee olla kansainvälisen samoin kuin riistoverottaminenkin on. Se tuomitsee ja vastustaa kaikkea lausuntovapauden sortoa sekä kaikkea valtiollista ja kirkollista holhontaa. Se vaatii työntekijäluokan elämän laillista suojelemista ja taistelee hankkiakseen kansalaisille kaikilla julkisen elämän aloilla mahdollisimman suuren vaikutusvallan.

Muutos 2011:sta lähimpinä vaatimuksina ovat:
(Numerointi SDP:n 11-kohtaisen 20.8.1903 laaditun Forssan ohjelman mukainen)

2. Välitön lainsäädäntö-oikeus kansalle lakien esittamis- ja hylkäämisoikeuden kautta.
3. Täydellinen yhdistymis-, kokoontumis-, lausunto- ja painovapaus.

(Lainaus Forssan ohjelmasta päättyy)

Jotta kohta 2. tulisi oikein ymmärretyiksi, on syytä julkaista myös kohta 1;

1. Yleinen, yhtäläinen ja välitön vaali- ja äänioikeus kaikille 21 vuoden ikäisille Suomen kansalaisille sukupuoleen katsomatta kaikissa vaaleissa ja äänestyksissä sekä kunnallisella että valtiollisella alalla. Suhteellinen edustus ja yksikamari järjestelmä. Salainen äänestys. Vaalien ja äänestysten toimittaminen lain määräämänä vapaapäivänä. Palkkio valituille edusmiehille kaikilla aloilla.

Se, mitä v. 1903 on oikeasti haluttu kohdassa 2. kannattaa tulee esiin v.1918 tapahtumissa ja Punaisten tavoitteissa. Lainaus on referointi Wikipedian ao. kohdista.

” Kansanvaltuuskunta, puheenjohtajanaan Kullervo Manner, antoi 23. helmikuuta 1918 ehdotuksen Suomen valtiosäännöksi. Valtiosääntö- eli perustuslaki¬ehdotus sisälsi merkittäviä vaikutteita Yhdysvaltojen ja Sveitsin perustuslaeista sekä Ranskan suuren vallankumouksen ihanteista, ja se oli tarkoitus viedä kansanäänestykseen.”
Huomioita herättävää on, että sosialismista ei esityksessä puhuttu sanaakaan, joten sitä ei aiottu sisällyttää perustuslakiin.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Jouni Jokela


Edustajat

Asta Tuominen

Junes Lokka

Petri Kaivanto


Varaedustajat

Jouni Jokela