Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

EU- ja ihmisoikeusloukkajat vastuuseen ja pois lainsäädäntö ja -käyttötehtävistä

19.8.2013

178 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 178

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 19.2.2014.

Kansalaisaloitteen otsikko

EU- ja ihmisoikeusloukkajat vastuuseen ja pois lainsäädäntö ja -käyttötehtävistä

Aloitteen päiväys

19.8.2013

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

OM 138/52/2013

Aloitteen sisältö

Perustuslakiin on lisättävä seuraava uusi § momentteineen:

Suomen saatua langettavan tuomion Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta/toimikunnalta Strassbourgista, YK:n ihmisoikeustoimikunnalta tai EU-tuomioistuimelta Haagista tulee kaikkien oikeusasteiden ko. kansallista tuomiota kannattaneet lainkäyttöhenkilöt todeta välittömästi virkansa menettäneiksi ilman mahdollisuutta tulevaisuudessa tulla valituksi lainkäytölliseen virkaan tai toimeen sekä yhteisvastuullisesti vahingonkorvausvelvollisiksi Suomelle tai tuomionsa tms. ratkaisun EU- tai ihmisoikeudenloukkauksen kohteelle niistä korvauksista, joita Suomelle tai oikeudenloukkauksen kohteelle langettuu. Em. vahingonkorvausoikeus ei vanhene.
Em. koskee myös Eduskunnan oikeusasiamiestä tai Valtioneuvoston oikeuskansleria näiden ratkaisuvaltaa käyttävine varamiehineen ja virkamiehistöineen, jos he ovat jättäneet heille osoitetusta kantelusta, syyttämispyynnöstä tms. syytteen nostamatta em. lainkäyttöhenkilöitä vastaan.
Jos em. tuomio perustuu siihen, että tuomioistuin on noudattanut kansallista EU-tai Ihmisoikeusvastaista lainsäädäntöä, tulee ko. säädöksen puolesta äänestäneet tai hyväksyneet kansanedustajat, säädösvalmisteluvastuullinen ministeri sekä säädöstä puoltaneet tuomioistuimen, oikeuskanslerin viraston, eduskunnan oikeusasiamiehen tai muiden julkista valtaa käyttävien virastojen ja ministeriöiden lausunnonantajavirkamiehet todeta välittömästi kansanedustajan toimensa tai muun virkansa menettäneiksi ilman mahdollisuutta olla ehdolla eduskuntavaaleissa tai tulla valituksi julkiseen virkaan 8 vuodeksi.
Jos em. kansallista tuomiota on kannattanut määräaikainen lainkäyttöhenkilö, joka ei ole enää tuomioistuimen virassa riittäköön hänelle em. ikuinen kielto tulla valituksi tulevaisuudessa tuomioistuimen virkaan ja em. vahingonkorvausvelvollisuus. Hänen ollessa muussa julkisessa virassa riittäköön em. 8 vuoden viraltapano ja vahingonkorvaus. Jos hän on työtön, riittäköön em. vahingonkorvausvelvollisuus sekä ikuinen kielto tulla valituksi tuomioistuinvirkaan tai 8 vuodeksi muuhun julkiseen virkaan.
Joka ei noudata em. lakia välittömästi tulee tuomita vankeuteen ja kansanedustajan toimensa tai tuomarin tms. muun virkansa menettäneeksi. Syytettä asiassa ei voi olla nostamatta ja syylliseksi tuomitsematta. Ne laiminlyönyt tulee tuomita kuin em. lakia noudattamaton. Syyteoikeus asiassa ei vanhene.

Perustelut

Suomi on liittynyt EU-oikeuden piiriin ja Euroopan Neuvoston Ihmisoikeussopimuksiin sekä YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen. Näiden normit ovat tällöin voimassa ja yli kansallisen lainsäädännön. On järkyttävää, että tällaisia epäpäteviä ja ko. normeja tuntemattomia on lainkäyttöviroissa, joiden tulisi tuntea normit, mutta eivät niitä tunnekaan ja että heidän tunarointinsa tulevat vielä veromaksajien maksettaviksi niistä korvauksista, joita Suomelle langettuu, vaikka eivät ole niitä aiheuttaneet. Nykyisessä yhteiskunnassa muutkin akateemisen koulutuksen saaneet esim. lääkärit joutuvat viraltapantaviksi esim. hoitovirheistä ja yliopistot tuottavat työttömiä akateemisia, joista moni 1990-luvun laman ajan valmistunut ei ole kelvannut töihin, ei ole perusteita ylläpitää tuomareille tai muulle lainkäyttöhenkilökunnalle nykyisen Perustuslain mukaista suojatyöpaikkaa muka riippumattomuuden tms. syyn suojissa, jos mokailee. Varsinkin Eduskunnan oikeusasiamies ja Oikeuskansleri ovat myös osoittautuneet 0-tason ihmisoikeusvalvojiksi jättäessään virkavirhesyytteet nostamatta Suomelle jo langettuneista monista Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioista esim. sananvapautta, lapsi- ja perheoikeutta ja oikeudenkäyntien kestoa koskien, joiden suhteellinen runsaus ylittää muut eurooppalaiset samankaltaiset maat. Eduskunnan oikeusasiamies ja Oikeuskansleri väittävät heille tulevia kanteluita ja selkeitä syyttämispyyntöjä laki- ja ihmisoikeusloukkauksissa vain tuomioistuinten tuomiovallan arvosteluksi ja katsovat, että heillä ei ole tuomiovaltaa ja oikeutta arvostella niiden ratkaisuja tai lainsäädäntötyöskentelyä ja jättävät lausumatta tuomarien syyttämispyynnöistä, jottei asianomistaja voisi ottaa niiden ajamiseen yksityistä asianajajaa, mitä tuomarien virkasyyte edellyttää. Lailla onkin tarkoitus katkaista, politiikan, ylimpien lainvalvojien ja tuomarien liian läheinen toinen toistensa suojeluverkosto ainakin asioissa, joissa on jo saatu em. verkoston ulkopuolinen tuomio, kun tähän saakka EOA, OKA ja korkeimpien oikeuksien tuomarit ovat olleet erehtymättömiä ja virheettömiä ja Valtakunnanoikeus heitä vastaan kokoontumatta esim. EIT:n tuomioista huolimatta. Pysyvää viraltapanoa tuomarien kohdalla puoltaa se, että Perustuslain 106§ antaa heille velvollisuuden lakien jälkivalvontaan ja olla noudattamatta niitä olennaisesti perus- tai ihmisoikeuksia loukkaavina. Tuomarit kuitenkin ovat usein pelkureita, jotka jättävät Perustuslain noudattamatta, koska sen rikkomista ei ole kriminalisoitu ja vetäytyvät poliittisen Perustuslakivaliokunnan taakse em. kysymyksissä, vaikka siltä saa jaata törkeimmillekin perus- ja ihmisoikeusloukkauksille ja sen jäseniltä ei vaadita välttämättä juristin tutkintoa ja kun osa pitää kiinni vain heille kuuluvasta tuomiovallasta ja tuomitsee vastoin Perustuslakivaliokunnan kantaa kuten Helsingin käräjäoikeudessa yksityisen parkkivalvontafirman sakotusoikeudessa. Koska lainvalmistelijoilta, ministereiltä ja kansanedustajilta ei vaadita välttämättä juristin koulutusta tai juridisia opintoja tai aikaisempaa kokemusta asiaan liittyvissä tehtävissä, riittäköön heille tuntuva 8 vuoden viraltapano, koska EU- ja ihmisoikeusloukkaukset ovat vakava asia. Em. mainittu laki tukisi myös kansalle Perustuslain mukaan kuuluvaa ylintä valtaa ja oikeutta osallistua oikeudellisen ja yhteiskunnallisen toimintaympäristönsä kehittämiseen. Lain tarkoituksena ei olisi estää ihmisoikeusvastaisien lakien tai käytäntöjen syntyä, kunhan ihmisoikeusopimuksista irrottaudutaan oikealla menettelyllä.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Marko Latja


Edustajat

Marko Latja


Varaedustajat

Jari Taipale