Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kansalaisaloite ALV:n alarajan nostamiseksi nykyisestä 8 500 eurosta 50 000 euroon ilman taannehtivuutta.

24.6.2013

5 031 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 5 031

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 24.12.2013.

Kansalaisaloitteen otsikko

Kansalaisaloite ALV:n alarajan nostamiseksi nykyisestä 8 500 eurosta 50 000 euroon ilman taannehtivuutta.

Aloitteen päiväys

24.6.2013

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

OM 121/52/2013

Aloitteen sisältö

Lakiehdotus

Myyjä on verovelvollinen tilikauden myynnistä 50.000 euroa ylittävältä osalta, ellei häntä ole oman
ilmoituksen perusteella merkitty verovelvolliseksi

Vähäinen toiminta
3 §. (V: 1.1.2004 M, A: 30.12.2003, SK: 1301/2003 HE:2003/135) Myyjä ei ole verovelvollinen, jos tili-kauden liikevaihto on enintään 8 500 euroa, ellei häntä ole oman ilmoituksen perusteella merkitty vero-velvolliseksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun liikevaihtoon luetaan verollisten myyntien, 56, 58, 70, 70 b, 71, 72 ja 72 a-72 e §:n perusteella verottomien myyntien, kiinteistön tai siihen kohdistuvien oikeuksien luovutusten sekä 41 §:ssä tarkoitettujen rahoituspalvelujen ja 44 §:ssä tarkoitettujen vakuutuspalvelujen myyntien yhteismäärä. Liikevaihtoon ei lueta liitännäisluonteisten rahoitus- ja vakuutuspalvelujen eikä käyttöomai-suuden myyntejä.(V: 1.1.2012 M, A: 2.12.2011, SK: 1202/2011 HE:52/2011) Jos myyjän tilikausi on lyhyempi tai pitempi kuin 12 kuukautta, 1 momentissa tarkoitettuna tilikauden liikevaihtona pidetään määrää, joka saadaan, kun myyjän tilikauden liikevaihto kerrotaan luvulla 12 ja jaetaan tilikauden kuu-kausien lukumäärällä. Kuukausiksi lasketaan täydet kalenterikuukaudet. Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta:
1) ulkomaalaiseen, jolla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa; eikä
2) kuntaan.

Perustelut

Kiistatta voidaan todeta nykyisen arvolisäverovelvollisuuden 8 500 eur olevan yksi yritysten kasvun este. Huomioitavaa on myös, että verorajan ylitettyä yrittäjä joutuu maksamaan veron taannehtivasti. On myös syytä muistaa, että kolmen vuoden aikana uusista alkavista yrityksistä lopettaa toimintansa noin puolet. Lisäksi Suomessa on noin 45.000 yrittäjää ja ammatinharjoittajaa, joiden todelliset kuukausitulot alittavat virallisen köyhyysrajan. Suomen hallitus on hallitusohjelmassaan kiinnittänyt huomiota erityisesti yksinyrittäjien toimintaedellytysten kehittämiseen.

Hyödyt arvolisäverovelvollisuuden nostamisessa 50 000 eur ovat kiistattomat. Yrittäjälle jää rahaa elämi-seen ja kulutuksen kautta talouden pyörät pyörivät huomattavasti paremmin. Myös investointihalukkuus lisääntyy ja työllistämisen kynnys madaltuu. Yrityksille avautuu mahdollisuus kasvuun, joka on kansantaloudellisesti järkevää. Lisäksi uusien alkavien yritysten on mahdollista selviytyä alkuvaiheen haasteista. Pitkällä aikavälillä valtion verotulot voivat kasvaa arvioilta noin 700 milj. eur vuodessa.

Suomen Pienyrittäjät ry on toteuttanut kyselyn noin 500 suomalaiselle yrittäjille ja ammatinharjoittajalle aiheena arvolisäverorajan nostaminen 50 000 eur ilman taannehtivuutta. Kyselyyn vastanneiden kanta oli 100 % esityksen puolella.

VATT:n Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tekemän tutkimuksen 278 liikevaihtoraja arvonlisäverotuksessa-pienyritysten kasvun esteessä tiivistelmässä todetaan: Yritys joutuu arvonlisäveron piiriin kun 8 500 liikevaihtoraja ylittyy. Suomessa liikevaihtoraja on EU:n matalampia ja tutkimuksen mukaan se tulisi moninkertaistaa nykyisestään. Liikevaihtorajaan liittyy useita ongelmia, koska sen ylitettyään yritys joutuu maksamaan veroa koko myynnistään. Tämän vuoksi yritysten on kaksinkertaistava myyntinsä päästäkseen samaan tulokseen kuin ennen verotusta. Osa tästä ei onnistu ja joutuu tinkimaan voitostaan veronmaksun hyväksi. Yritysten sisäinen kasvu vaikeutuu, sillä yrityksen on usein kannattavampaa rajoittaa toimintaansa tai siirtää osa siitä harmaan talouden alueelle. Kannustin liiketoimintojen pilkkomiseen on myös olemassa. Poikkeuksellisen suuri joukko yrityksiä sijoittuu juuri liikevaihtorajan alapuolelle. Tämä koskee nimenomaan liikkeen- ja ammatinharjoittajia. Lisäksi VATT:n tutkimuksessa todetaan optimaalisen liikevaihdon rajaksi olevan 50 000 eur.

Small Business Act yrittäjyysjulistuksessa 2008 EU:n jäsenmaiden yritysten liikevaihtorajaksi on suunni-teltu olevan 100 000 eur.

Bryssel 26.1.2012 KOM(2012) 14 lopullinen 2012/0002 (NLE) Neuvoston päätös luvan antamisesta
Romanialle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/122/EY 287
artiklasta poikkeavaa toimenpidettä.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka
ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, ottaa huomioon yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY ja erityisesti sen 395 artiklan 1 kohdan,ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,sekä katsoo seuraavaa:

(1) Romania on pyytänyt kirjeessään, jonka komissio on kirjannut saapuneeksi 30 päivänä elokuuta 2011, lupaa direktiivin 2006/112/EY 287 artiklan 18 kohdasta poikkeavaan toimenpiteeseen vapauttaakseen arvonlisäverosta sellaiset verovelvolliset, joiden kansallisena valuuttana ilmaistu vuosittainen liikevaihto on enintään 65 000 euron suuruinen Romanian liittymispäivänä voimassa olleen muuntokurssin mukaan laskettuna. Tällä toimenpiteellä nämä verovelvolliset vapautettaisiin tietyistä tai kaikista direktiivin 2006/112/EY XI osaston 2–6 luvussa tarkoitetuista arvonlisäveroa koskevista velvoitteista.

(2) Komissio on direktiivin 2006/112/EY 395 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti antanut Romanian pyynnön tiedoksi muille jäsenvaltioille 8 päivänä marraskuuta 2011 päivätyllä kirjeellä. Komissio on ilmoittanut Romanialle 9 päivänä marraskuuta 2011 päivätyllä kirjeellä saaneensa kaikki pyynnön arviointiin tarvitsemansa tiedot.

(3) Jäsenvaltioilla on jo käytettävissään direktiivin 2006/112/EY XII osastossa tarkoitettu mahdollisuus käyttää pienille yrityksille tarkoitettua erityisjärjestelmää. Tämä toimenpide poikkeaa alv-direktiivin XII osastosta ainoastaan siten, että verovelvollisen vuosittaisen liikevaihdon raja-arvo on tässä järjestelmässä korkeampi kuin Romanialle direktiivin 2006/112/EY 287 artiklan 18 kohdan nojalla nykyään sallittu 35 000 euron raja-arvo.

(4) Korkeampi raja-arvo pienille yrityksille tarkoitettua erityisjärjestelmää varten on yksinkertaistamistoimenpide, koska sillä voidaan vähentää huomattavasti pienimpien yritysten alv-velvoitteita. Erityisjärjestelmä on kuitenkin verovelvollisille vapaaehtoinen. Tämän toimenpiteen ennakoidaan parantavan yleisellä tasolla alv-sääntöjen noudattamista.

(5) Komissio on sisällyttänyt 29 päivänä lokakuuta 2004 antamaansa alv-velvoitteiden yksinkertaistamista koskevaan direktiiviehdotukseen säännöksiä, jotka antaisivat jäsenvaltioille mahdollisuuden vahvistaa alv-vapauden raja-arvona käytettävän vuosittaisen liikevaihdon ylärajaksi 100 000 euroa tai vastaavan suuruisen määrän kansallisena valuuttana ilmaistuna ja tarkistaa tätä ylärajaa vuosittain. Romanian esittämä pyyntö on mainitun ehdotuksen mukainen.

(6) Poikkeus ei vaikuta arvonlisäverosta saataviin Euroopan unionin omiin varoihin, ja sillä on vain vähäinen vaikutus loppukulutusvaiheessa kerättävien jäsenvaltion alv-tulojen kokonaismäärään,
ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä direktiivin 2006/112/EY 287 artiklan 18 kohdassa säädetään, Romania saa vapauttaa arvonlisäverosta sellaiset verovelvolliset, joiden kansallisena valuuttana ilmaistu vuosittainen liikevaihto on enintään 65 000 euron suuruinen Romanian Euroopan unioniin liittymispäivänä voimassa olleen muuntokurssin mukaan laskettuna.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan sellaisen direktiivin voimaantulopäivään, jolla muutetaan sitä vuosittaisen liikevaihdon raja-arvoa, jonka alittuessa verovelvollisille voidaan myöntää alv-vapautus, tai 31 päivään joulukuuta 2014, sen mukaan, kumpi näistä on aiempi.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Romanialle.

Tehty Brysselissä
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Linkit muihin verkkosivuihin

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Harri Jyrkiäinen


Edustajat

Outi Makkula


Varaedustajat

Tapio Ruosteinen