Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Laki TE-palveluiden asiakkaan asemasta ja oikeuksista

4.4.2019

540 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 540

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.

Kannattaminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Tunnistautumisen jälkeen voit kannattaa myös muita aloitteita. Nimesi ei tule näkyviin Kansalaisaloite.fi:ssä.

Lue lisää tunnistautumisesta, yksityisyydensuojasta ja julkisuudesta.

Kannata aloitetta
Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tunnistautua sähköisesti, voit tehdä kannatusilmoituksen tulostettavalla esitäytetyllä lomakkeella.

Kansalaisaloitteen otsikko

Laki TE-palveluiden asiakkaan asemasta ja oikeuksista

Aloitteen päiväys

4.4.2019

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

VN/2127/2019

Aloitteen sisältö

Kansalaisaloitteen tarkoituksena on käynnistää lain valmistelu, jotta TE-palveluihin saataisiin asiakaslaki. Laki määrittelee asiakkaan aseman ja oikeudet palveluissa sekä takaa asiakkaalle tiedon hänen käytettävissään olevista palveluvaihtoehdoista. Asiakkaalle taataan oikeus hyvään palveluun ja kohteluun sekä tieto hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.

TE-hallinto on aina vastuussa hankkimistaan palveluista. Sen velvollisuus on valvoa, että lakia noudattavat myös muut toimijat, joilta se hankkii palveluita. Palvelun tulee aina perustua palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen. Jos asiakas ohjataan palveluun TE-hallinnon ja palveluntuottajan välisen sopimuksen perusteella, tulee hänen saada riittävä tieto sopimuksen sisällöstä ja perustelut palvelun piiriin ohjaamiselle. Asiakasta ei voida siirtää uuden palvelun piiriin ilman hänen omaa hyväksyntäänsä.

Asiakkaalla on aina oltava mahdollisuus osallistua itseään koskevan palvelusuunnitelman laatimiseen. Hallintolain 2 §:n mukaan hallintolakia sovelletaan valtion viranomaisissa, kunnallisissa viranomaisissa ja itsenäisissä julkisoikeudellisissa laitoksissa sekä eduskunnan virastoissa ja tasavallan presidentin kansliassa. Näin ollen 15 § koskee myös TE-palveluita ja niiden asiakkaita.

Laki takaa asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun TE-palveluissa. Lailla taataan, että Suomi noudattaa kansainvälisiä sopimuksia, joihin se on sitoutunut.
Asiakkaalla on oikeus saada tietoonsa kaikki TE-hallinnon ja muiden TE-palveluiden tuottajien hänestä muualta hankkima tieto, sekä selvitys sen käyttötarkoituksesta. Tietosuoja- ja julkisuusperiaatteiden tulee koskea kaikkia TE-palveluita, samalla tavoin kuin vastaava laki sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Asiakkaalla tulee tarvittaessa aina olla mahdollisuus tehdä muistutus tai kantelu esimerkiksi saamastaan kohtelusta tai palvelun laadusta sekä tieto toimintaa valvovasta viranomaisesta. Asiakkaan saatavilla on oltava tieto siitä, kuinka hänen tulee toimia ja kuka asian käsittelee. Tarvittaessa tulee perustaa uusi toimielin, esimerkiksi asiamies, hoitamaan tehtävää.

Perustelut

Tällä hetkellä asiakkaiden yhdenvertaisuus TE-palveluissa ei toteudu. Uusi laki myös vahvistaisi palveluiden asiakaslähtöisyyttä nykyisen asiantuntijalähtöisyyden sijaan. Hallintolaki ja sen periaatteet ovat TE-palveluissa tuntemattomia eikä asiakkaita kohdella lain edellyttämällä tavalla. Siksi TE-palveluihin tarvitaan oma erillinen asiakkuuslakinsa, jotta nykyinen asiakkaiden huono ja ylimielinen palvelu voisi parantua. Laki toisi asiakkaalle oikeuden saada hyvää kohtelua sekä määrältään ja laadultaan oikeanlaisia palveluita.

Asiakkaan toimijuus palveluissa vahvistuu hänen saadessaan tiedon palveluvaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista hänen asemaansa. Asiakkuuslaki ei enää mahdollistaisi asiakkuuteen liittyvien tietojen salaamista asiakkaalta tai niiden toimittamista kolmannelle osapuolelle ilman hänen suostumustaan. Kirjallisen palvelusuunnitelman tekeminen yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa lisää palveluiden yksilöllisyyttä, yhdenvertaisuutta ja vaikuttavuutta.

Käytännössä kattavaa TE-palveluiden laadun valvontaa ei nykyisellään ole. Laki velvoittaisi TE-hallinnon valvomaan sekä itse tuottamiensa että ulkopuolisilta toimijoilta hankkimiensa palveluiden saatavuutta, laatua ja vaikuttavuutta.

Kokonaisuutena laki parantaa TE-palveluiden asiakkaan asemaa ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta suhteessa muihin palveluihin. Laki varmistaa asiakkaan oikeuden hyvään kohteluun TE-palveluissa ja tuo kaikki asiakassuhteen vaiheet kattavan mahdollisuuden valittaa poikkeamista hyvän hallintotavan mukaisesta toiminnasta. Samalla TE-palveluiden kokonaisuuteen liittyvien rangaistuksenomaisten elementtien, kuten karenssien, käytön harkinnanvaraisuuteen sisältyvä mahdollisuus tosiasialliseen mielivaltaisuuteen kapenee.

TE-palveluiden asiakaslain säätämisellä varmistetaan, että Suomi noudattaa ratifioimiaan kansainvälisiä sopimuksia, uudistettua Euroopan Neuvoston sosiaalista peruskirjaa, YK:n taloudellisia, sivistyksellisiä ja sosiaalista oikeuksia koskevaa yleissopimusta sekä kansainvälisen työjärjestö ILO:n työnvälitystä koskevia sopimuksia ja suosituksia. Laki myös yhdenmukaistaa suomalaisia TE-palveluita muissa Euroopan unionin maissa noudatettavien käytäntöjen kanssa.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Esitäytetty kannatusilmoituslomake tulostettavana PDF-lomakkeena

Vastuuhenkilöt keräävät kannatusilmoituksia aloitteeseensa paperilomakkeella. Jos haluat tehdä kannatusilmoituksen paperilomakkeella verkkopalvelun sijaan, tulosta alla oleva PDF-lomake, täytä siihen tietosi ja lähetä se oheiseen postiosoitteeseen. Postittaminen tapahtuu kannattajan kustannuksella ja vastuulla.

Jaana Piilola Jussilankatu 1 B 11 05880 Hyvinkää


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Jaana Piilola Hyvinkää


Edustajat

Jaana Piilola Hyvinkää
Jussilankatu 1 B 11 05880 Hyvinkää
jaana.piilola@nullgmail.com
040 581 9124


Varaedustajat

Arja Tyynelä Helsinki
Aisatie 8 E 104 00750 Helsinki
atyynela@nullhotmail.com
040 765 6610