Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksen vähimmäismäärä on kirjattava lakiin

1.2.2019

9 109 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 9 109

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.

Kannattaminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Tunnistautumisen jälkeen voit kannattaa myös muita aloitteita. Nimesi ei tule näkyviin Kansalaisaloite.fi:ssä.

Lue lisää tunnistautumisesta, yksityisyydensuojasta ja julkisuudesta.

Kannata aloitetta
Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tunnistautua sähköisesti, voit tehdä kannatusilmoituksen tulostettavalla esitäytetyllä lomakkeella.

Kansalaisaloitteen otsikko

Ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksen vähimmäismäärä on kirjattava lakiin

Aloitteen päiväys

1.2.2019

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

VN/721/2019

Aloitteen sisältö

Esityksessä ehdotetaan lakiin ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (vanhuspalvelulaki) lisättäväksi kohta henkilöstön vähimmäismäärästä ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköissä.

Henkilöstön toteutunut vähimmäismitoitustaso ympärivuorokautisen hoidon toimintayksikössä tulee olla vähintään 0,70. Lisäys tehtäisiin lain 4. luvun 20 §:ään uutena 3. momenttina. Henkilöstön lisäyksestä aiheutuvat kustannukset korvattaisiin palveluiden järjestäjinä toimiville kunnille valtionosuuksissa.

Perustelut

Ikäihmisten hoitoon liittyvää henkilöstömitoitusta säädellään vanhuspalvelulaissa sekä sosiaali- ja terveysministeriön antamassa päivitetyssä laatusuosituksessa (6/2017).

Vuorokautinen henkilöstömitoitus on kirjattava vanhuspalvelulakiin, sillä nykyinen sosiaali- ja terveysministeriön laatusuositus (6/2017) liittyen ikäihmisten hoidon henkilöstömitoitukseen ei ole riittävä takaamaan riittävää määrää hoitohenkilökuntaa.

Laatusuosituksen ehdoton vähimmäismäärä on tällä hetkellä tehostetussa palveluasumisessa ja vanhainkodeissa 0,50 hoitotyöntekijää asiakasta kohden. Vanhuspalvelulakiin kirjattavaksi vuorokautiseksi henkilöstömitoitukseksi ehdotetaan 0,70 hoitotyöntekijää asiakasta kohden. Suurempi mitoitus johtuu siitä, että aikaisempi 0,50 hoitotyöntekijän mitoitus on osoittautunut riittämättömäksi takaamaan asiakkaiden inhimilliset perustarpeet ja palveluvaatimukset.

Vuonna 2018 julkaistun Nordcare2- raportin mukaan Suomessa henkilöstön määrä suhteessa asiakasmäärään on Pohjoismaiden pienin. Muun muassa Suomen lähi-, ja perushoitajaliitto SuPer on tuonut toistuvasti julkisuuteen huolen suomalaisen vanhushoidon tilasta. Riittämättömät henkilöstöresurssit johtavat myös hoitohenkilökunnan ylikuormittumiseen. Kaliforniassa vähimmäismitoitusten säätäminen laissa on johtanut parantuneisiin työolosuhteisiin ja vähentänyt työntekijöiden vaihtuvuutta.(Aiken ym. 2010, Coffman ym. 2002, DPE 2011)

Lakiin kirjattava henkilöstön vähimmäismitoitus tarkoittaa toteutunutta mitoitusta, jossa poissaolevien työntekijöiden osuus on korvattu sijaisilla. Toteutunutta henkilöstömitoitusta voidaan arvioida esimerkiksi vähintään viikon ajalla toteutuneena työaikana (tunteina), joka laskennallisesti palautetaan henkilöstö/asiakas tunnuslukuun).

Henkilöstömitoitukseen lasketaan mukaan välittömään asiakastyöhön osallistuvat sairaan- ja terveydenhoitajat, geronomit, fysio- ja toimintaterapeutit, lähi ja perushoitajat, sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat, sosionomi AMK:t, kotiavustajat ja kodinhoitajat, hoiva-avustajat, viriketoiminnan ohjaajat ja muut vastaavat asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitoon osallistuvat ammattilaiset), toimintayksiköiden vastuuhenkilöt, kuten osastonhoitajat, seuraavin rajauksin:

Toimintayksiköiden vastuuhenkilöt siltä osin, kun he osallistuvat välittömään asiakastyöhön fysio- ja toimintaterapeutit sillä osuudella, kun he osallistuvat välittömään asiakastyöhön toimintayksikössä; he eivät voi olla yksin työvuorossa eivätkä vastata lääkityksistä. Hoito- ja laitosapulaiset siltä osin, kun he osallistuvat välittömään asiakastyöhön; he eivät voi olla yksin työvuorossa eivätkä vastata lääkityksistä.

Viriketoiminnan ohjaajat ja muut vastaavat asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitoon osallistuvat ammattilaiset siltä osin, kun he osallistuvat välittömään asiakastyöhön toimintayksikössä; he eivät voi olla yksin työvuorossa eivätkä vastata lääkityksistä. Oppisopimuskoulutettavat, kun opinnoista suoritettuna 2/3 ja muut sosiaali- ja terveysalan opiskelijat (jotka ovat työsuhteessa, ei työharjoittelussa), kun opintojen kautta on riittävästi hankittua osaamista alan tehtäviin. Hoiva-avustajat eivät voi olla yksin työvuorossa eivätkä vastata lääkityksistä.


Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin mukaan “0,5 henkilöstömitoituksella asumispalveluiden kolmeakymmentä asiakasta hoitaa 15 hoitotyöntekijää. Tällöin kaikkia asiakkaita hoitaa:
- aamuvuorossa 6 hoitotyöntekijää
- illassa 4 hoitotyöntekijää ja
- yössä vain 1 hoitotyöntekijää.
Vapaalla olevat 4 hoitajaa lasketaan myös mitoitukseen.”

Suuntaa antavana laskelmana mitoituksen nostaminen 0,7:ään nostaisi asumispalveluiden kolmeakymmentä asiakasta hoitavien hoitotyöntekijöiden määrän 21:een, jolloin asiakkaita voisi hoitaa esimerkiksi
- aamuvuorossa 8 hoitotyöntekijää
- illassa 6 hoitotyöntekijää ja
- yössä 2 hoitotyöntekijää.
Vapaalla olevat 5 hoitajaa lasketaan myös mitoitukseen.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Jonne Juntura Helsinki

Matias Mäkynen Vaasa

Nina Peltonen Hamina

Anni Koivisto Utsjoki


Edustajat

Jonne Juntura Helsinki
jonne.juntura@nullhelsinki.fi

Matias Mäkynen Vaasa
Erämiehenkatu 52 F 6, 65370 Vaasa
Matias.makynen@nullgmail.com
0405094409

Anni Koivisto Utsjoki
koivisto.anni@nullgmail.com
0404155969


Varaedustajat

Mikkel Näkkäläjärvi Rovaniemi
mikkel.nakkalajarvi@nullgmail.com
0400765002