Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Koti 2019

17.10.2018

4 624 kannatusilmoitusta, joista muualla kerättyjä 231

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 4 393

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 17.4.2019.

Kansalaisaloitteen otsikko

Koti 2019

Aloitteen päiväys

17.10.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

VN/5484/2018

Aloitteen sisältö

Ehdotamme, että eduskunta ryhtyy valmistelemaan lakia, jonka tavoitteena on asunnottomuuden poistaminen ja asunnon järjestäminen asunnottomalle ihmiselle tai perheelle tietyn määräajan sisällä asuntotakuun velvoittamana seuraavan hallituskauden aikana 2019-2023.

Lain tulee asuntotakuun nimissä velvoittaa kunnat järjestämään asukkailleen asunto seuraavanlaisesti:
• alle 25-vuotiaiden ja perheiden on saatava asunto kolmen kuukauden sisällä asunnottomuuden alkamisesta laskien
• yli 25-vuotiaiden on saatava asunto kuuden kuukauden sisällä asunnottomuuden alkamisesta laskien

Toimenpiteet asunnottomuuden poistamiseksi:

• Riittävän, kohtuuhintaisen vuokra-asuntotarjonnan turvaaminen kuntien taholta.
• Asuntotarpeeseen vastaaminen ARA-asuntokantaa lisäämällä.
• Asunnon tai tukiasunnon järjestäminen asunnottomalle 3-6 kuukauden sisällä asuntotakuun velvoittamana (esim. vuokra-asunto yksityisiltä markkinoilta itsenäisesti hankittuna tai välivuokrattuna, kaupungin vuokra-asunto, tuettu asuminen vuokra-asunnossa).
• Asunnottomaksi kirjautumisen ja palveluiden piiriin pääsyn mahdollistaminen heti, kun ihminen jää asunnottomaksi.
• Asumisen turvan varmistaminen aina, kun asiakas kohdataan palvelujärjestelmässä viranomaistoimijasta riippumatta.
• Asunnottoman yksilöllisten tarpeiden kartoittaminen, palvelupolun suunnitteleminen ja tavoitteiden toteutumisen seuranta yhteistyössä oman sosiaalityöntekijän kanssa asunnottomuuden alkamisesta siihen asti, kun asuminen omassa vuokra-asunnossa on kestänyt vuoden.
• Asunnon saamisen esteiden ja haasteiden kartoittaminen ja järjestäminen suunnitellusti, kokonaisvaltaisesti ja kestävästi oman sosiaalityöntekijän koordinoimana yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (esim. asunnottoman aiemmat vuokravelat, maksuhäiriöt, kohtuulliset vuokravakuudet, vaatimus kotivakuutuksesta).
• Asunto ensin-periaatteen käyttöönottaminen valtakunnallisesti.
• Asunnottomuuden riski- ja erityisryhmien tunnistaminen ja näille ryhmille kohdennettujen palveluiden tuottaminen (esim. nuoret, lastensuojelun jälkihuollon asiakkaat jälkihuollon aikana ja sen päättyessä, naiset, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, vapautuvat vangit, maahanmuuttajat).
• Asumisneuvojien ja asunnottomuutta kokeneiden kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen, millä ennaltaehkäistään asunnottomuutta, lievitetään asunnottomuuden seurauksia ja ehkäistään asunnottomuuden uusiutumista.
• Kuntien velvoittaminen asuntotakuun toteutumiseen sakon uhalla.

Perustelut

Asuminen on ihmisoikeuskysymys, eikä asunnottomuutta voida hyväksyä missään olosuhteissa. Suomen perustuslaki takaa jokaiselle oikeuden välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Lisäksi julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.

Asunnottomuuden haitat sekä asunnottomalle itselleen että yhteiskunnalle ovat moninaiset. Asunnottomuus, varsinkin pitkittyessään, aiheuttaa turvattomuuden ja osattomuuden tunnetta, lisää riskiä mielenterveys- ja päihdeongelmiin, fyysiseen sairastavuuteen, tartuntatautien leviämiseen, tapaturmiin, myrkytyksiin, väkivaltaan, em. tekijöistä johtuviin kuolemiin ja myös itsemurhiin. Asunnottomuus lisää myös epätarkoituksenmukaista sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä, rikollisuutta sekä laitoskierteeseen ajautumisen mahdollisuutta ja näin kasvattaa myös asunnottomuudesta yhteiskunnalle koituvia kustannuksia.

Suomessa asunnottomiksi luetaan ulkona tai ensisuojissa nukkuvat, asuntoloissa ja majoitusliikkeissä asuvat, erilaisissa laitoksissa asuvat, vapautuvat vangit, joilla ei ole asuntoa tiedossa sekä tilapäisesti sukulaisten ja tuttavien luona majoittuvat.

Vuoden 2017 lopussa Suomessa oli 7112 asunnotonta. Yli 80% asunnottomista kuuluu ryhmään, joka tilapäisesti majoittuu sukulaisten ja tuttavien luona. Kadulla ja ensisuojissa nukkuvia on tilastojen mukaan noin 400. Vuonna 2017 asunnottomista viidesosa oli alle 25-vuotiaita.

Maantieteellisesti asunnottomuus keskittyy pääkaupunkiseudulle ja Etelä-Suomeen. Vuonna 2017 asunnottomuutta esiintyi 113 Manner-Suomen kunnassa.

Lähteet:
ARA - Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
VVA ry - Vailla vakinaista asuntoa ry

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 231 kpl


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Lotta Laaksonen

Sanna Järvensivu

Tuulia Karjalainen

Marjo Hurme


Edustajat

Lotta Laaksonen

Sanna Järvensivu


Varaedustajat

Tuulia Karjalainen

Marjo Hurme