Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen ja työttömyyskassamaksujen verovähennyskelpoisuudesta luovuttava

24.9.2018

8 587 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 8 587

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 24.3.2019.

Kansalaisaloitteen otsikko

Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen ja työttömyyskassamaksujen verovähennyskelpoisuudesta luovuttava

Aloitteen päiväys

24.9.2018

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

VN/5166/2018

Aloitteen sisältö

Tuloverolaki 1535/1992

31 §
Luonnollisia vähennyksiä koskevat erityiset säännökset
Tulon hankkimisesta johtuneita menoja ovat muun ohessa:

1) verovelvollisen tulonhankinnassa työskennelleille henkilöille maksettu palkka ja muut edut;
2) yhtymän, yhteisetuuden ja kuolinpesän tulonhankinnassaan työskennelleelle osakkaalleen maksama kohtuulliseksi katsottava palkka;
3) verovelvollisen tulonhankinnassa työskennelleille palkansaajille huoltoapulain 5 §:n nojalla annettu elatus sekä heidän ja heidän omaistensa eläkkeet;
4) ammattikirjallisuuden sekä tutkimusvälineiden ja tieteellisen kirjallisuuden hankkimisesta sekä tieteellisestä työstä ja taiteen harjoittamisesta muutoin johtuneet menot, jos niitä ei ole suoritettu 82 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla stipendillä tai apurahalla;
5) valtiollisen luottamustehtävän hoitamisesta välittömästi aiheutuneet kohtuulliset kustannukset ja kunnallisista luottamustoimista maksetuista kokouspalkkioista peritty luottamushenkilömaksu; (22.12.2005/1088)
7) maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksetut pakolliset eläkevakuutusmaksut, tapaturmavakuutusmaksut sekä ryhmähenkivakuutuksen maksut siltä osin kuin ne kohdistuvat metsätalouden pääomatuloon tai porotalouden tuloon.

Verovelvollisen tulonhankinnassa työskennelleelle perheenjäsenelle maksetun palkan vähennyskelpoisuuden edellytyksenä on, ettei työstä maksettava korvaus ylitä määrää, joka olisi ollut maksettava palkatulle vieraalle henkilölle. Verovelvollisen puolisolle ja verovuonna enintään 14 vuotta täyttäneelle verovelvollisen lapselle maksettu palkka ei ole lainkaan vähennyskelpoinen.

Verovelvollisella on oikeus vähentää kiinteistövero siltä osin kuin se liittyy tulonhankintaan.

Puhdasta tuloa laskettaessa vähennyskelpoisia menoja eivät ole verovapaan tulon hankkimisesta johtuneet menot eivätkä verovelvollisen elantomenot, joina pidetään muun muassa asunnon vuokraa sekä lasten ja kodin hoidosta aiheutuneita menoja. Osinkotulon hankkimisesta johtuneet menot ovat kuitenkin vähennyskelpoisia sen estämättä, että osinkotulo on 33 a–33 d §:n nojalla verovapaata tuloa. (30.7.2004/716)

Osingon määrää vastaava korvaus, jonka verovelvollinen on suorittanut osingon sijaan osakkeita koskevan takaisinostosopimuksen, lainaussopimuksen tai muun sellaisen sopimuksen taikka kahden tai useamman toisiinsa liittyvän sopimuksen muodostaman sopimuskokonaisuuden perusteella, jolla verovelvolliselle on määräajaksi tai toistaiseksi siirtynyt oikeus osingon saamiseen (sijaisosinko), ei ole vähennyskelpoista menoa siltä osin kuin osinko, jonka sijaan verovelvollinen on suorittanut sijaisosingon, on verovelvolliselle verovapaata tuloa. Sijaisosinko katsotaan suoritetuksi, vaikka sen suorittamisesta ei ole erikseen sovittu. (30.7.2004/716)

Verovelvollisella on oikeus vähentää 71 §:ssä tarkoitetulle toissijaiselle työpaikalle tehdyistä matkoista aiheutuneet matkustamiskustannukset ja kohtuulliset majoittumiskustannukset tulon hankkimisesta aiheutuneina menoina siltä osin kuin työnantaja ei ole niitä korvannut. Jos matka tehdään muuta kuin julkista kulkuneuvoa käyttäen, vähennys lasketaan sen mukaan kuin 93 §:n 2 momentissa säädetään. Asunnon ja työpaikan välisiä matkakustannuksia koskevia vähennyskelpoisuuden rajoituksia sovelletaan näihin matkoihin vain siltä osin kuin on kysymys toissijaisen työpaikan sijainnin vuoksi tarpeellisen erillisen majoittumispaikan ja toissijaisen työpaikan välisistä matkoista. (30.12.1998/1170)

7 momentti on kumottu L:lla 14.12.2017/876, joka tuli voimaan 1.1.2018. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Verovelvollisella on oikeus vähentää 72 a §:n 2 momentin tarkoittamassa tilanteessa kahden vuoden ylittävältä ajalta aiheutuneet matkakustannukset tulonhankkimismenoina ainoastaan silloin, kun verovelvollinen on työmatkan takia yöpynyt erityisen työntekemispaikan sijainnin vuoksi tarpeellisissa tilapäisissä majoitustiloissa. Päivittäisistä matkoista aiheutuneet matkakulut verovelvollisella on kuitenkin oikeus vähentää 93 §:ssä säädetyllä tavalla. (29.12.2005/1227)

Yleisradioverosta annetussa laissa (484/2012) tarkoitettu henkilön yleisradiovero ei ole vähennyskelpoinen meno. (31.8.2012/489)

Perustelut

Kansalaisaloitteessa esitetään työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen ja työttömyyskassamaksujen verovähennyskelpoisuudesta luopumista. Muutos tapahtuu kumoamalla tuloverolain 31.1 §:n 6. kohta, jossa säädetään työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen ja työttömyyskassamaksujen vähennyskelpoisuudesta.

Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut olivat ennen vuotta 1969 vähennyskelvottomia. Jäsenmaksut nähtiin menevän järjestöille, jotka osallistuvat yhteiskunnalliseen taistelutoimintaan, kuten palkkataisteluihin. Työmarkkinajärjestön jäsenmaksu ei ole sellainen tulon hankkimisesta johtuva meno, jota olisi syytä oikeuttaa vähentämään ansiotulosta.

Tuloverojärjestelmämme pohjaa on viime vuosina paikattu muiden muassa rajaamalla asuntolainan korkovähennysoikeutta sekä vähentämällä kilometrikorvausten verovapaata ylikompensaatiota. Näin ollen työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuuden poistaminen olisi luontevaa jatkoa tuloverojärjestelmän yksinkertaisuuteen tähtäävälle politiikalle.

Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähentämisoikeuden on laskettu maksavan yhteiskunnalle 200 miljoonaa euroa vuosittain. Monet ammattiyhdistykset tukevat avokätisesti tiettyjä puolueita ja ehdokkaita, mistä aiheutuu merkittävää piilopuoluetukea. Jäsenmaksun verovähennyskelpoisuutta onkin perusteltua kritisoida, kun jäsenyydellä rahoitetaan toimintaa, joka ei muulla tavoin rahoitettuna oikeuttaisi verovähennyksiin. Poliittisen puolueiden jäsenmaksut eivät ole verovähennyskelpoisia.

Yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja verotuksen kokonaisuuden näkökulmasta on perusteltua, että työmarkkinajärjestöjen ja työttömyyskassamaksujen verovähennyskelpoisuudesta luovutaan. Tältä osin on aika palata ennen vuotta 1969 vallinneeseen tilanteeseen, jossa työmarkkinajärjestöjen ja työttömyyskassojen jäsenmaksut eivät olleet vähennyskelpoisia.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Linkit muihin verkkosivuihin

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Janne Heikkinen


Edustajat

Mikko Laakso

Janne Heikkinen


Varaedustajat

Tero Laiho