Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Nopeusrajoitusten järkevä käyttö tietyömailla

23.7.2018

1 943 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 1 943

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 23.1.2019.

Kansalaisaloitteen otsikko

Nopeusrajoitusten järkevä käyttö tietyömailla

Aloitteen päiväys

23.7.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

VN/4309/2018

Aloitteen sisältö

Aloite eduskunnalle tieliikennelain sekä muiden lakien tietöiden nopeusrajoituksia ja merkintöjä koskevien kohtien muuttamiseksi tai täsmentämiseksi siten, että ajoteiden osuuksilla jossa on tietyötoimintaa ei käytetä nopeusrajoituksia perusteettomasti.

Aloitteen tarkoitus on lisätä tietyön turvallisuutta ja sujuvoittaa liikennettä.
Me allekirjoittaneet kansalaiset esitämme, että tieliikennelakiin sekä soveltuvin osin muihin tietöiden merkintää ja työturvallisuutta koskevien lakien osiin kirjataan selkeästi seuraavaa:

1.) Kun tietyömaalla ei työskennellä, poislukien tauot, on ajoradan ollessa tavanomaisessa kunnossa ja vapaa, tilapäiset nopeusrajoitukset peitettävä tai poistettava siten, että ne eivät haittaa liikenteen sujuvuutta.

2.) Tietyön valmistuessa on tilapäiset nopeusrajoitukset poistettava tai peitettävä viipymättä.

3.) Tietyön tilapäiset nopeusrajoitukset saa asettaa vasta kun työ oikeasti alkaa.

4.) Tehtäessä töitä pitkällä tieosuudella, on tilapäisen nopeusrajoituksen osoittava merkintä siirrettävä työn edetessä sellaiseen kohtaan, jossa sitä tosiasiallisesti tarvitaan.

5.) Yhden tai useamman kaistan ollessa valo-ohjattu ja suljettu puomein tai vastaavin kevein menetelmin, mutta kuitenkin käyttökelpoinen, on liikennevalo-ohjaus ja sulut poistettava tai peitettävä kun ne eivät tosiasiassa ole tarpeellisia.

6.) Kun ajorata ei ole tavanomaisessa kunnossa, eikä merkkejä siten voida peittää, on rajoitusmerkkien yhteydessä käytettävä merkkiä joka osoittaa että työmaalla työskennellään.

Tarpeettomasta rajoittamisesta tulee tietyön tekevä osapuoli sanktioida. Valvonnasta on ennen sanktiointia annettava selkeät ohjeet käytännön sovelluksineen. Vastaavasti järkevämmin käytettyjä nopeusrajoituksia tulee valvoa tehokkaammin erityisesti siirtymävaiheessa.

Perustelut

Perusteeton tilapäinen nopeusrajoitus haittaa liikenteen sujuvuutta ja aiheuttaa piittaamattomuutta työmaiden nopeusrajoituksia kohtaan. Sääntö, ohje tai laki on pätevä vain, kun valtaosa väestöstä kykenee sen itselleen perustelemaan ja siten kunnioittaa sitä.

Tietyön ja tienkäyttäjien turvallisuuden sekä liikenteen sujuvuuden kannalta on tärkeää, että rajoitukset ovat voimassa vain kun ne ovat tarpeen. Tilapäisiä rajoituksia kunnioitetaan, kun niille nähdään selkeä syy, eli toimintaa työmaalla tai vajaakuntoinen tie.

Liikennevirasto toteaa ohjeessaan että nopeusrajoitukset voidaan poistaa jos tilanne sallii. Ohje ei kuitenkaan velvoita. Tieliikenne- tai maantielakiin ei ole kirjattu merkkien käytöstä selkeitä ohjeita. Kirjaus tarvitaan, koska laista velvollisuus siirtyy selkeästi viranomaisten ohjeistuksiin. Kirjaus lakiin on siis tehokkain tapa muuttaa käytäntö paremmaksi.

ERILLISET PERUSTELUT OSAKOHTAISESTI:

1.) Kun tie on tavanomaisessa kunnossa eikä sen läheisyydessä työskennellä, on alennettu nopeusrajoitus perusteeton. Tälläisestä perusteettomuudesta ovat esimerkkeinä kevyen liikenteen väylien työmaat, erinäiset kaivuutyöt tien vieressä, sekä siltatyöt joissa ajorata on vapaa, eikä kohteessa työskennellä.

2.) Nopeusrajoituksen jättäminen työmaalle valmistumisen jälkeen on yleistä viimeistelemättömyyttä. Se sekä haittaa sujuvaa liikennettä, että vähentää yleistä kunnioitusta työmaan osoittavia merkkejä kohtaan.

3.) Tietyötä valmisteltaessa on perusteltua tuoda tarvittava välineistö työmaan läheisyyteen. Liian aikaisin aloitettu nopeusrajoitus kuitenkin totuttaa tienkäyttäjän tilanteeseen, jossa "työmaalla ei eilenkään tapahtunut mitään".

4.) Pitkillä tieosuuksilla rajoitukset joko alkavat tai loppuvat joskus pitkän matkan päässä varsinaisesta työkohteesta. Pitkä tarpeeton nopeusrajoitus haittaa liikenteen sujuvuutta ja on omiaan aiheuttamaan tarpeettomia ohituksia, jonoja, sekä heikentää rajoituksen kunnioitusta kohdassa jossa sitä oikeasti tarvitaan.

Merkki tulisi asettaa näkyvyyden puitteissa sellaiseen kohtaan, joka on hidastamisen ja työmaan huomaamisen kannalta järkevä.

5.) Liikennevalo-ohjausta ei voi aina poistaa, mutta sellaisissa tilanteissa joissa itse kaista on ajokelpoinen ja suljettavissa kevein mutta käyttökelpoisin menetelmin (esimerkiksi sulkukärry tai -puomi), olisi kaista järkevää avata, kun sulkua ei tarvita.

Esimerkki tälläisestä työstä on penger- tai piennartyö, jossa kaistalla käytetään kaivinkonetta päivän aikana. Suljettaessa kaistaa tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää keveitä ja siirrettäviä sulkuja.

6.) Ajoradalla työskentelevien henkilöiden turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Silloin kun ajorata ei ole normaalissa käyttökunnossa eikä tilapäistä nopeusrajoitusta siten voida poistaa, olisi järkevää käyttää erillistä työnteon osoittavaa merkkiä, valoa, tai niiden yhdistelmää.

Työnteon osoittava merkintätapa kannattaisi liittää osaksi tieliikenteeseen hyväksyttyjä merkkejä tai ulkonäöltään vähintään standardisoida, jotta se on tienkäyttäjälle selkeä ja yksiselitteinen osoitus siitä että työmaalla on henkilöitä.

PEITTÄMINEN

Helpoin tapa toteuttaa merkkien ja liikennevalojen peittäminen on asianmukaisesti kiinnitetty jätesäkki. Itse merkin tai valo-ohjauksen siirtäminen peittämisen sijaan veisi työn suorittajalta turhaa aikaa.
Myös käännettäviä esimerkiksi 30/40 km/h merkkejä tai sähköisiä opasteita voisi hyvin käyttää.

SANKTIOINTI

Jotta lailla tai säännöllä on voimaa, sillä on oltava seuraus ja selkeät soveltamisohjeet. Me allekirjoittaneet pidämme tärkeänä, että ennen toimeenpanoa on käytännön sovellusohjeet ja valvonta valmisteltu siten, että niitä on helppoa ja yksiselitteistä noudattaa.
Rikkeet tulee tämän jälkeen sanktioida, koska muutoin lain vaikutusten on vaara jäädä vähäisiksi. Rajoitusten käytön ollessa järkevää, on niiden noudattamisen valvominen järkevää.

LOPUKSI

Aloitteen tarkoitus on lisätä tietyön turvallisuutta nostamalla kunnioitusta rajoituksia kohtaan, sekä sujuvoittaa liikennettä poistamalla tarpeettomia alhaisia nopeusrajoituksia.
Sekä valvovalle taholle että työn suorittajille on annettava riittävä ja selkeä ohjeistus, ja huomioitava kevein ja järkevin mahdollinen tapa toteuttaa muutokset ilman perusteettomia kustannuksia työn suorittajille tai valvojille.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Frederik van Schevikhoven


Edustajat

Frederik van Schevikhoven


Varaedustajat

Turo Talvi