Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Isän huoltajuusoikeudet tasavertaiseksi äidin kanssa

1.5.2013

4 270 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 4 270

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 1.11.2013.

Kansalaisaloitteen otsikko

Isän huoltajuusoikeudet tasavertaiseksi äidin kanssa

Aloitteen päiväys

1.5.2013

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 91/52/2013

Aloitteen sisältö

Vaadimme lapsen vanhempien oikeuksien ja velvollisuuksien tasa-arvoistamista ja isän oikeuksien parantamista sekä vaadimme isän vahvistuvan viranomaisten silmissä tasavertaiseksi huoltajaksi äidin kanssa. Erotilanteissa sekä avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten kohdalla isän oikeudet sekä lapsen oikeudet isään eivät usein toteudu, mikäli äiti näin päättää. Äiti pystyy lain mukaisesti mm.kieltämään isyyden tunnustuksen, muuttamaan suullista sopimusta tapaamisoikeuksista sekä isyyden tunnustamisen jälkeenkin olemaan yksin lapsen huoltaja.

Äiti voi halutessaan kieltää isyyden tunnustuksen ja näin ollen viedä isältä oikeudet lapseen, sekä lapselta oikeuden isään.
-Äiti voi vastustaa isyyden selvitystä ja maistaatti ei sitä voi aloittaa vasten äidin tahtoa.
-Jos äiti kieltäytyy isyyden tunnustamisesta on lapsella vain yksi huoltaja, äiti.
-Jos isä haluaa käynnistää isyyden selvittämisen ja äiti tästä kieltäytyy on isällä mahdollisuus vaatia tätä ainoastaan käräjäoikeuden kautta.
(Katso linkki isyyden selvitys ja huoltajuus avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen osalta)


Vastustamme tätä lain sallimaa äidin mahdollisuutta, esimerkiksi katkeruuden takia, jolla hän voi sulkea lapsensa elämästä isän, joka välittää lapsestaan, haluaa olla osa tämän elämää tasavertaisena vanhempana sekä tukea ja turvata lapsensa tulevaisuuden. Mielestämme äiti ei lähellekkään aina ole "parempi vanhempi", eikä laki voi sallia isän syrjimistä. Lapsella tulee olla oikeus molempiin vanhempiin ilman toisen vanhemman mahdollisuutta sulkea toista vanhempaa pois. Vaadimme myös isälle samat oikeudet äidin kanssa ilman, että hänen tarvitsee vaatia oikeuksiaan oikeuden kautta.

Useissa tapauksissa erotilanteissa, lapsi siirtyy asumaan äidin kanssa, jolloin äidistä tulee ns."lähivanhempi". Useissa tapauksissa joissa kirjallista sopimusta lapsen huoltajuus- ja tapaamisoikeuksista ei tehdä, ovat vanhemmat pyrkineet sopimaan ilman riitaa lapsen asioista. Kuitenkin, jos kirjallista sopimusta ei tehdä, on äidillä "lähivanhemman" roolissa oikeus muuttaa tapaamisoikeuksia ilman isän suostumusta, jolloin isällä jää jälleen ainoaksi mahdollisuudeksi hakea huoltajuus- ja tapaamisoikeuksia käräjäoikeudesta.
-Isä ei voi vaatia käytäntöön pantavaksi suullista sopimusta jota on noudatettu esimerkiksi usean vuoden ajan, jos "lähivanhempi" toisin päättää. Vain kirjalliset sopimukset ovat käytäntöön pantavissa.
(Katso linkki "Suullinen sopimus")

Vastustamme myös tätä äidin oikeutta tehdä muutoksia suulliseen sopimukseen huoltajuus- ja tapaamisasioista. Esimerkiksi tilanteessa jossa lapsi on hyvin pieni vanhempien erotessa, sovitaan lapsen tapaavan vanhempiaan vuoroviikoin, jolloin hän on puolet ajasta isän luona ja puolet ajasta äidin luona, asuen kuitenkin kirjoilla äidin luona. Jos äiti lapsen ollessa 10-vuotias alkaa yllättäen muuttaa sopimusta siten, että lapsi saakin tavata isäänsä vain joka toisena viikonloppuna, on tämä kohtuuton rasitus lapselle, joka on tottunut olemaan isänsä luona puolet ajasta. Mielestämme tämä on myös väärin isää kohtaan, jos ei pystytä millään tavalla osoittamaan, että isä vahingoittaisi lapsen kehitystä,terveyttä tms. Jos isä tekee vastaavan, on lain mukaan kyse lapsenkaappauksesta.


-Isyyden vahvistamisen jälkeenkin lapsella on vain yksi huoltaja, äiti. Äiti voi HALUTESSAAN tehdä sopimuksen yhteishuoltajuudesta.
(Katso linkki "Lapsen huoltajuus isyyden tunnustuksen jälkeen)

Vastustamme myös sitä, että vaikka isä vahvistaa isyytensä lapseen, tunnustaa tämän omakseen ja haluaa kuulua tämän elämään, on äidillä oikeus kieltäytyä yhteishuoltajuudesta ilman perusteita (esim.lapsen isän katsotaan vahingoittavan lapsen kehitystä, terveyttä yms.)

TIIVISTELMÄ:
- Vaadimme isälle yhtäläisiä oikeuksia lapseen erotilanteissa sekä niissä tilanteissa, joissa lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella.
- Vaadimme lapselle oikeuden molempiin vanhempiin, huolimatta toisen vanhemman mielipiteestä, mikäli toinen vanhempi ei selkeästi voi osoittaa toisen vanhemman vahingoittavan lasta henkisesti,psyykkisesti tai fyysisesti tai vaarantaa tämän kehityksen ja kasvun.
- Vastustamme äidin oikeutta muuttaa suullista sopimusta huoltajuus- ja tapaamisoikeuksista.
- Vaadimme lapsille yhtäläisen mahdollisuuden asua molempien vanhempiensa luona (vuoroasumisjärjestely/viikko&viikko-asumismuoto) mikäli tämä on mahdollista esim.vanhempien töiden kannalta.
-Vaadimme viranomaisten silmissä isän yhtäläiseksi huoltajaksi äidin kanssa sekä "lähivanhempi" termin poistamista tai vaihtoehtoisesti sen merkitsevän vain sitä, että lapsi on kirjoilla tämän vanhemman luona. "Lähivanhemmalla" ei saa olla mitään ylimääräisiä oikeuksia toiseen vanhempaan nähden yhteishuoltajuudessa.

Perustelut

- Isällä tulee olla samat oikeudet lapsiinsa kuin äidilläkin. Isä on lapsen kehityksen, hyvinvoinnin ja kasvun kannalta tärkeä henkilö ja lapsella tulee olla oikeus isäänsä äidin tahdosta riippumatta, jollei ole näytetty toteen, että isä vaarantaisi lapsen kasvun ja kehityksen.

-Äidin ei tule pystyä esim.katkeruuttaan vaarantamaan isän ja lapsen suhdetta.

-Tasavertaisuuteen vedoten isällä tulee olla samat oikeudet. Suomen huoltajuuslakien perusteella isä ei ole tasavertainen huoltaja äitiin nähden.

-Isän joutuessa tilanteeseen, jossa hän joutuu hakemaan päätökset huoltajuus- ja tapaamiskiistoissa oikeuden kautta, voi tämä viedä vuosia valituksineen korkeammalle oikeusasteelle. Tämä vaarantaa lapsen oikeuden isään sekä lapsen kehityksen ja kasvun. Näihin vedoten oikeudenpäätöstä ei tulisi tarvita niissä tapauksissa jolloin ei pystytä toteennäyttämään, että isä vaarantaisi lapsensa kehityksen tai kasvun.

- Äidin oikeus muuttaa suullisia sopimuksia vaarantaa isän ja lapsen välisen suhteen rakentumisen, lapsen kasvun ja kehityksen sekä lapsen oikeuden isään. Tulisi lähteä aina siitä, että lapsen edunmukaista on viettää puolet ajasta isän ja puolet ajasta äidin kanssa mikäli perusteita muunlaiselle järjestelylle ei ole. Äidin muuttaessa yllättäen vuosien jälkeen sopimusta, jossa lapsi on viettänyt puolet ajasta isän kanssa, on tämä lapselle kohtuuton rasitus.

-Viranomaisten tulee kohdella vanhempia tasavertaisina huoltajina ja nykyinen lakikäytäntö ei takaa isälle tasavertaista kohtelua.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Susanna Holmqvist


Edustajat

Susanna Holmqvist


Varaedustajat

Kari Paaso