Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä lasten sukupuolielinten silpomisen kriminalisoimiseksi

4.6.2018

2 177 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 2 177

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 4.12.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä lasten sukupuolielinten silpomisen kriminalisoimiseksi

Aloitteen päiväys

4.6.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

VN/2581/2018

Aloitteen sisältö

Ehdotamme Suomen perustuslakia muutettavaksi niin, ettei perustuslain 6 § ja 7 § voi sivuuttaa epämääräisin uskonnonvapaus perusteisiin vedoten.


Vaan että, Yhdenvertaisuus (6 §) (Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.
Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.), ja (7 §) Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen (Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Ketään ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavasti. Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Rangaistuksen, joka sisältää vapaudenmenetyksen, määrää tuomioistuin. Muun vapaudenmenetyksen laillisuus voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. Vapautensa menettäneen oikeudet turvataan lailla.) asetetaan aina kaikkien muiden oikeuksien edelle.
Eikä näistä voi poiketa uskonto, kulttuuri, tai muihinkaan syihin vedoten.

Yhdenvertaisuusvelvoitteen mukaan poikien ruumiillisen koskemattomuuden suoja ei voi olla heikompi kuin tyttöjen, ja näin ollen sukupuolielinten silpominen (ei lääketieteellisin perustein tapahtuva sukupuolielinten kirurginen muokkaaminen) on kriminalisoitava, niin tyttöjen kuin poikienkin osalta.

Tälläisseen syyllistynyt tulisikin aina tuomita tunnusmerkistön mukaisesti törkeästä pahoinpitelystä.
(6 § Törkeä pahoinpitely
Jos pahoinpitelyssä
1) aiheutetaan toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila,
2) rikos tehdään erityisen raa’alla tai julmalla tavalla tai
3) käytetään ampuma- tai teräasetta taikka muuta niihin rinnastettavaa hengenvaarallista välinettä
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä pahoinpitelystä vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.
Yritys on rangaistava.)

Perustelut

Perustuslain (7 §) Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen, ja (6 §) Yhdenvertaisuus.
Joiden tulisi perustuslain hengen mukaisesti olla kaikkien suomalaisten oikeuksia, vahempien mielipiteistä riippumatta.
Sekä rikoslain (6 §) Törkeä pahoinpitely, josta ei tulisi myöntää minkäänlaisia poikkeuksia uskonto tai kulttuuri syihin vedoten.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Jarno Lunnamo


Edustajat

Jarno Lunnamo


Varaedustajat

Aino Härmä