Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Rikosrekisteriote vaadittava lasten kanssa työskenteleviltä myös alle 3kk kestävissä työ- ja virkasuhteissa

27.4.2018

3 492 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 3 492

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 27.10.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

Rikosrekisteriote vaadittava lasten kanssa työskenteleviltä myös alle 3kk kestävissä työ- ja virkasuhteissa

Aloitteen päiväys

27.4.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

VN/1017/2018

Aloitteen sisältö

Esitämme, että lakia lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä muutetaan siten, että rikostaustaotetta voidaan vaatia myös alle kolme kuukautta kestävissä työ- ja virkasuhteissa. Lasten kanssa työskentelevien rikostausta olisi myös voitava tarkistaa säännöllisesti.

Perustelut

Laki on velvoittanut työnantajan selvittämään lasten kanssa työskentelevien rikostaustan vuoden 2003 alusta alkaen. Lasten kanssa tehtävään työhön valittu henkilö selvittää rikostaustansa työnantajalle itse hankkimallaan rikostaustaotteella.

Lain tarkoituksena on suojella alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta ja edistää heidän henkilökohtaista turvallisuuttaan. Laki suojaa lapsia esimerkiksi aikuisten tekemältä seksuaaliselta hyväksikäytöltä, väkivallalta ja huumeilta kouluissa sekä harrastuksissa. Laissa säädetään menettelystä, jolla alaikäisten kanssa työskentelemään valittavien henkilöiden rikostaustaa selvitetään.

Tällä hetkellä lain tarkoitus toteutuu puutteellisesti, sillä rikostaustaote annetaan vain yli kolme kuukautta kestävää työ- tai virkasuhdetta varten. Rikosrekisterioteta ei saa pyytää esimerkiksi päiväkodissa työskentelevältä sijaiselta, kun kyseessä on alle kolmen kuukauden sijaisuus. Kuitenkin lasten parissa työskentelee runsaasti myös lyhytaikaista sijaishenkilöstöä.

Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain tarkoituksena on suojella alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta ja edistää heidän henkilökohtaista turvallisuuttaan. Laissa säädetään menettelystä, jolla alaikäisten kanssa työskentelemään valittavien henkilöiden rikostaustaa selvitetään.

Lakia sovelletaan työ- ja virkasuhteessa tehtävään työhön, johon pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuuluu ilman huoltajan läsnäoloa tapahtuvaa alaikäisen kasvatusta, opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa taikka muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa.

Lain mukaan työnantajan tulee pyytää henkilöltä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä, kun henkilö ensi kerran otetaan tai nimitetään sellaiseen työ- tai virkasuhteeseen, johon kuuluu 2 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä taikka annettaessa henkilölle näitä tehtäviä ensi kerran.

Lain esitöiden perusteluissa todetaan säännösten soveltamisalan osalta, että lyhytaikaiset työsuhteet, jotka usein ovat sijaisjärjestelyjä, jäävät menettelyn ulkopuolelle. Menettelyn ulkopuolelle jäävät myös ne henkilöt, jotka saman työnantajan palveluksessa siirtyvät toisiin tehtäviin, mikäli he ovat jo kertaalleen rekisteriotteen toimittaneet. Työnantajalla, valvontaviranomaisella tai muulla rikostaustan selvittämisvelvollisella ei ole velvollisuutta eikä liioin oikeutta vaatia rikosrekisteriotetta silloin, kun henkilön työ- tai virkasuhde, palvelus- tai harjoittelusuhde, toimeksiantosopimus taikka palvelujen antaminen kestää vuoden aikana enintään kolme kuukautta. Lyhytaikaiset palvelussuhteet ovat yleensä sijaisuuksia. Usein lyhytaikaiset sijaisuusjärjestelyt joudutaan tekemään nopeasti, jolloin käytettävissä olevan ajan puitteissa ei ole perustelujen mukaan mahdollista hankkia rekisteriotetta.

Jos henkilöllä on useita alle kolme kuukautta kestäviä määräaikaisia työ- tai virkasuhteita samaan työnantajaan, ote tulisi lain perusteluiden mukaan pyytää siinä vaiheessa, kun työ- tai virkasuhteitten yhteenlaskettu kesto vuoden aikana ylittää yhteensä kolme kuukautta. Menettelyä ei myöskään edellytettäisi, jos toimeksiantosopimus tehdään olemaan voimassa yhden vuoden aikana yhteensä enintään kolmen kuukauden ajan.

Perusteluissa vuodella ei tarkoiteta kalenterivuotta, vaan aika lasketaan ensimmäisen työ- tai virkasuhteen alkamisesta eteenpäin. Työnantajan on siis henkilöä uudelleen palkattaessa tarkistettava, kuinka pitkän ajan henkilö on uuden työ- tai virkasuhteen alkamista edeltävän vuoden aikana työskennellyt työnantajan palveluksessa sellaisissa tehtävissä, joita kyseessä oleva menettely koskee. Jos kolmen kuukauden aika täyttyy uuden palvelussuhteen alkaessa tai sen aikana, henkilön on työnantajan vaatimuksesta esitettävä ote rikosrekisteristä ennen työ- tai virkasuhteen alkamista.

Mielestämme, jotta lasten turvallisuus voidaan taata, lakia lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä pitäisi muuttaa siten, että rikostaustaotetta voidaan vaatia myös alle kolme kuukautta kestävissä työ- ja virkasuhteissa. Lasten kanssa työskentelevien rikostausta olisi myös voitava tarkistaa säännöllisesti.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Terhi Koulumies


Edustajat

Terhi Koulumies


Varaedustajat

Anssi Lillberg