Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Adressi Koulukiusaamista Vastaan

1.5.2013

1 153 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 1 153

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 1.11.2013.

Kansalaisaloitteen otsikko

Adressi Koulukiusaamista Vastaan

Aloitteen päiväys

1.5.2013

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 86/52/2013

Aloitteen sisältö

Vaadimme selkeitä sääntöjä ja ohjeita kouluihin päättäjiltä tämän vakavan henkisen ja fyysisen koulukiusaamisongelman ratkaisemiseksi. Koulukiusaaminen on kriminalisoitava.

Perusopetuslain 29 §:n ja lukiolain 21 §:n ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 28 §:n nojalla oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Tämä velvoittaa kuntia, kouluja, oppilaitoksia huolehtimaan väkivallan ja koulukiusaamisen estämisestä kouluissa ja oppilaitoksissa. Suomen laissa ei kuitenkaan varsinaisesti säädetä koulukiusaamista rikokseksi omana rikosnimikkeenä.

Suomen Perusopetuslain 7 luku 29 § 1 pykälä ei toteudu kouluissa, se ei siis toteudu yli sadan tuhannen lapsen kohdalla. Lisäksi me vaadimme sakkorangaistusta tai muuta vastaavaa rangaistusta opettajalle, rehtorille tai sille henkilökunnan jäsenelle mikäli koulukiusaamiseen ei puututa välittömästi. Kiusattavien syyllistäminen ja kiusaajien suojeleminen kouluissa on lopetettava. On lähetettävä kiusaajat pakko - perheterapiaan, myös yksin. Suomen koulut tarvitsevat lisää ammattitaitoista henkilökuntaa; opettajia, terveydenhoitajia sekä koulunkäyntiavustajia, myös koululuokkien kokoa on pienennettävä. Koulupsykologi tulisi olla jokaisessa peruskoulussa jatkuvasti tavoitettavissa. Opettajien turvallisuutta on lisättävä ja opettajille on annettava enemmän oikeuksia puuttua henkiseen sekä fyysiseen kouluväkivaltaan eli koulukiusaamiseen. Lakiesitys, jolla kiusaajat voitaisiin pakottaa vaihtamaan koulua tai erotettaisiin koulusta määräajaksi on otettava käyttöön toistuvissa tapauksissa. Kiusattujen sekä kiusaajien terapia- ja hoitopalveluja on lisättävä ja hoitoonpääsy on taattava ilman jonotusaikoja.

Lastensuojelun puuttuminen koulukiusaamiseen on suositeltavaa vain jos lastensuojelun työntekijällä on koulutusta koulukiusaamisen ehkäisykeinoista ja oikeasta puuttumistavasta sekä avunannosta. Koulukiusattuja ei pidä uhkailla huostaanotoilla lastensuojelun toimesta sakkorangaistuksen uhalla.

Nuorisotyöhön on panostettava enemmän sekä ehkäistävä nuorten ja lasten syrjäytymistä. Nuorisotyölle lisää resursseja sekä määrärahoja. Syrjäytymisen ehkäisytyöhön on panostettava.

Vaadimme myös muutosta Suomen rikoslain 3 luvun 1§ (31.5.1940/263): Teko, joka muuten on rangaistava jääköön rankaisematta, jos sen tekee viittätoista vuotta nuorempi lapsi. Ikärajaa on laskettava 10-vuoteen.

Perustelut

Tämä perusopetuslaki koskee kaikkia niitä yli puolta miljoonaa lasta, jotka tällä hetkellä suorittavat oppivelvollisuuttaan. Kuitenkin lähes joka kymmenes koululainen kokee tulevansa kiusatuksi viikoittain ja joka viides joskus. Suomen perusopetuslaki ei siis toteudu yli sadan tuhannen lapsen kohdalla.

PERUSOPETUSLAKI 7 luku 29 § OIKEUS TURVALLISEEN OPISKELUYMPÄRISTÖÖN

Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Perusopetuslain 29 §:n ja lukiolain 21 §:n ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 28 §:n nojalla oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Tämä velvoittaa kuntia, kouluja, oppilaitoksia huolehtimaan väkivallan ja koulukiusaamisen estämisestä kouluissa ja oppilaitoksissa. Suomen laissa ei kuitenkaan varsinaisesti säädetä koulukiusaamista rikokseksi omana rikosnimikkeenä. Koulukiusaaminen olisikin kriminalisoitava. Yksi tuore pro gradu -tutkielma koulukiusaamisen kriminalisoinnista valmistui viime keväänä. Krista Vierimaan tutkimuksessa todettiin, että 73 prosenttia kiusaajista kertoi, että he olisivat lopettaneet kiusaamisen, jos se olisi ollut rikos, jos se olisi ollut heillä selkeästi tiedossa, että nyt teen rikoksen.

Kouluilla pitää lain mukaan olla suunnitelma siihen, miten kiusaamista ehkäistään. Kuitenkaan hyvin monessa koulussa ei osata ajoissa puuttua koulukiusaamiseen, ja pahimmissa tapauksissa ei siihen ei halutakkaan puuttua. KiVa -koulu hanke ei auta kaikkia ala-aste ikäisiä koska se on vapaehtoinen. Eikä se auta lainkaan yläaste ikäisiä eikä ammatillisen koulun tai lukion oppilaita koska se ei koske heitä. Liian usein vähätellään asiaa ja syyllistetään kiusaamistapauksissa kiusattua = "olet itse aiheuttanut sen että sinua kiusataan/et ole tarpeeksi sosiaalinen/sinussa tai kotioloissasi on varmaankin jotain vialla kun sinua kiusataan". Ei ole oikein, että koulukiusattu joutuu vaihtamaan koulua, joten laki jolla kiusaajat vaihtaisivat koulua tai erotettaisiin koulusta määräajaksi olisi otettava käyttöön toistuvissa tapauksissa. Mikäli oppilas erotettaisiin koulusta toistuvan häiriköinnin ja -koulukiusaamisen vuoksi määräajaksi olisi tälle aikajaksolle tarpeellista taata oppilaalle säännöllistä perheterapiaa. Oppilaan vanhemmat huolehtisivat määräaikaisen koulusta erottamisen ajan oppilaan opiskelusta.

Koulut tarvitsevat enemmän ammattitaitoista henkilökuntaa ja kiusaamisen vastaista koulutusta olisi järjestettävä säännöllisesti henkilökunnalle. Koulupsykologi tulisi olla jokaisessa koulussa jatkuvasti tavoitettavissa. Opettajien turvallisuuteen on myös panostettava ja opettajille olisi annettava enemmän oikeuksia puuttua kouluväkivaltaan eli koulukiusaamiseen.

Koulun velvollisuus on puuttua kiusaamiseen, ja jokaiseen kiusaamistapaukseen pitäisi puuttua nopeasti ja tosissaan, heti. Koulu ei saa ummistaa silmiään näin vakavan asian edessä. Onko kotikoulu koulukiusatuille ainoa vaihtoehto jos koulu ei pysty takaamaan turvallista oppimisympäristöä?

Kiusattujen sekä kiusaajien hoito- ja terapiapalveluja on lisättävä ja hoitoonpääsy on taattava ilman jonotusaikoja. Kiusaajat on lähetettävä pakko - perheterapiaan vaikka kiusaaja tai vanhemmat vastustaisivatkin asiaa. Koulukiusaamisesta aiheutuvat traumat, turvattomuuden tunne, pelkotilat, masennus ja muut vakavat ongelmat ovat uhkana lapsen tasapainoiselle kehittymiselle. Aika monen kiusatun uhrin lapsuus ja nuoruus menevät pilalle, ja lisäksi kiusaamisesta aiheutuneet traumat seuraavat koulukiusaamisen uhria koko hänen loppuelämänsä ajan. Jotkut ovat jopa tappaneet itsensä kiusaamisen takia kun eivät ole enään jaksaneet/kestäneet sitä, ja julkisuudessa on ollut myös tapauksia joissa kiusaajat ovat tappaneet kiusatun uhrinsa. Oppimisympäristöllä on oleellinen vaikutus lapsen ja nuoren kasvuun ja oppimiseen sekä hyvinvointiin, ja on aivan varmasti meidän kaikkien tiedossa mitä jatkuva kiusaaminen (henkinen sekä fyysinen väkivalta) tekee lapsen ja nuoren psyykkeelle, hyvinvoinnista tulee pahoinvointi. Nuorisotyölle on saatava enemmän resursseja sekä määrärahoja. Syrjäytymisen ehkäisytyöhön on panostettava huomattavasti enemmän.

Lastensuojelun puuttuminen koulukiusaamiseen on suositeltavaa vain jos lastensuojelun työntekijällä on koulutusta koulukiusaamisen ehkäisykeinoista ja oikeasta puuttumistavasta sekä avunannosta. Koulukiusattuja ei pidä enään uhkailla huostaanotoilla lastensuojelun toimesta sakkorangaistuksen uhalla. Lastensuojelusta pitäisi tehdä automaattisesti ilmoitus suoraan sosiaali- ja terveysministeriöön koulukiusatun, vanhempien tai koulun toimesta mikäli näitä laittomia koulukiusatun huostaanotto uhkauksia ilmenee. Koulukiusaaminen ei lopu sillä, että koulukiusattu otetaan huostaan eikä vika ole koulukiusatussa tai hänen perheessään.

Suomen rikoslain mukaan alle 15-vuotias ei ole rikosoikeudellisen vastuun alainen. Vastuu lapsen teoista/rikoksista on siten aina lapsen vanhemmilla aina lapsen 15-ikävuoteen asti, ja ikävä kyllä tätä rikoslain pykälää aika monet alle 15-vuotiaat käyttävät häikäilemättä hyväkseen. Ikärajaa on laskettava 10-vuoteen koska jo ala-aste ikäiset lapset kiusaavat toisiaan henkisellä- ja fyysisellä väkivallalla kuten yläasteikäisetkin.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Muu verkkopalvelu
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Mervi Viinamäki


Edustajat

Mervi Viinamäki

Virve Friman-Tiihonen

Teija Häyrynen


Varaedustajat

Laura Ylitalo