Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Opettajille selkeät valtuudet ja velvollisuudet häiriökäyttäytymiseen puuttumiseksi

16.4.2013

1 262 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 1 262

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 16.10.2013.

Kansalaisaloitteen otsikko

Opettajille selkeät valtuudet ja velvollisuudet häiriökäyttäytymiseen puuttumiseksi

Aloitteen päiväys

16.4.2013

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 85/52/2013

Aloitteen sisältö

Tämä on esitys lainvalmisteluun ryhtymisestä.

Esitämme, että hallitus ja eduskunta ryhtyvät toimiin mahdollistaakseen opettajien ylläpitää järjestystä ja turvallisuutta koulualueella ja koulumatkalla nykyistä selkeämmin. Oppilaiden ja koulujen henkilökunnan turvallisuus pitää pystyä takaamaan nykyistä paremmin. Myös opettajien oikeusturvaa pitää parantaa sekä mahdollistaa lievä fyysinen voimankäyttö järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi koulussa ja koulumatkalla. Lievänä fyysisenä voimankäyttönä voitaisiin tarkoittaa henkilön kuljetusta kädestä kiinni pitäen ja tarvittaessa maahan viemistä. Voimakeinojen käytössä on huomioitava oppilaan ikä.

Opettajien koulutukseen on lisättävä tässä esityksessä mainittu koulutus voimankäyttö osioineen, jolloin kaikille opettajille tulevat samat toimenpide ja voimankäyttö valtuudet. Tämän esityksen mukaiset valtuudet ja velvollisuudet tulee sisällyttää Perusopetuslakiin.Esitys valmisteltavan lain sisällöksi:Yleiset periaatteet häiriökäyttäytymiseen puuttumiseksi toimittaessa opettajana:

1) Opettajan on toiminnassaan asetettava etusijalle sellaiset toimenpiteet, jotka edistävät oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuutta.

2) Opettajan on toimittava asiallisesti ja tasapuolisesti sekä sovinnollisuutta edistäen. Opettajan tulee ensisijaisesti neuvoin, kehotuksin ja käskyin ylläpitää järjestystä ja turvallisuutta koulun alueella.

3) Opettajan toimenpiteet on suoritettava aiheuttamatta suurempaa vahinkoa tai haittaa kuin on välttämätöntä järjestyksen ylläpitämiseksi suorittamiseksi.Turvallisuuden varmistaminen koulun alueella ja koulumatkalla:

Opettajan on erityisesti valvottava, ettei koulun alueella, eikä koulumatkalla vaaranneta kenenkään turvallisuutta. Opettajan on viipymättä ilmoitettava tietoonsa tulleista turvallisuutta ilmeisesti vaarantavista seikoista esimiehelleen ja ryhdyttävä heti turvallisuuden säilyttämiseksi tarvittaviin kiireellisiin toimenpiteisiin kuten oppilaiden ja henkilökunnan varoittaminen ja ohjaaminen pois vaara-alueelta sekä vaaran aiheuttajan poistaminen.

Jos esimiehen ja opettajan toimenpiteet vaaran estämiseksi eivät ole olleet riittäviä, opettajan on ilmoitettava turvallisuutta vaarantavista seikoista poliisille ja tarpeen vaatiessa pelastusviranomaiselle.


Pääsyn estäminen:

1) Opettajan on estettävä pääsy koulun alueelle oppilaalta, jonka päihtymyksensä, käyttäytymisensä tai varustautumisensa vuoksi on perusteltua syytä epäillä vaarantavan siellä järjestystä tai turvallisuutta.

2) Opettajalla on lisäksi oikeus estää pääsy koulun alueelle oppilaalta, jonka on syytä epäillä pitävän hallussaan esineitä tai aineita, joiden hallussapito siellä on lain taikka koulun järjestyssääntöjen mukaan kielletty.Henkilön poistaminen ja kiinniottaminen:

1) Opettajan on poistettava koulun alueelta oppilas, joka:
päihtyneenä häiritsee siellä järjestystä tai muita henkilöitä;

2) Opettajalla on oikeus poistaa oppimis ja ruokailutiloista oppilas
uhkaavasti esiintyen, meluamalla tai väkivaltaisuudella häiritsee järjestystä tai vaarantaa turvallisuutta siellä.

3) Opettajalla on lisäksi oikeus poistaa koulun alueelta oppilas, joka:
huomautuksesta huolimatta jättää noudattamatta järjestyksen tai turvallisuuden ylläpitämiseksi annetun tarpeellisen käskyn.

Jos paikalta poistaminen on ilmeisesti riittämätön toimenpide eikä häiriötä tai vaaraa voida muutoin poistaa, opettajalla on oikeus ottaa oppilas kiinni, jos kiinniottaminen on välttämätöntä muille henkilöille tai omaisuudelle aiheutuvan vakavan vaaran torjumiseksi. Kiinni otettu on viipymättä luovutettava poliisin haltuun.Kielletyt esineet sekä aineet:

Opettajalla on oikeus metallinilmaisinta tai muuta sellaista teknistä laitetta käyttäen tarkastaa koulun alueelle pyrkivä tai siellä oleva oppilas sen varmistamiseksi, ettei hänellä ole yllään tai mukanaan sellaisia esineitä tai aineita, joilla voitaisiin aiheuttaa vaaraa järjestykselle tai turvallisuudelle taikka joiden hallussapito koulun alueella on kielletty lain tai koulun järjestyssäännön mukaan.

Jos on perusteltua aihetta epäillä, että henkilöllä on hallussaan tällaisia esineitä tai aineita, saadaan henkilö ja hänen mukanaan olevat tavarat tarkastaa myös muulla sopivalla tavalla.

Opettajalla on oikeus ottaa pois tarkastuksessa tavatut kielletyt esineet ja aineet. Opettajalla on myös oikeus ottaa pois koulun alueella olevalta oppilaalta tarkastuksessa tai muuten löydetty esine tai aine, jota voidaan käyttää henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen tekemiseen tai sellaisella rikoksella uhkaamiseen taikka jonka tuominen alueelle on muuten lain tai koulun järjestyssäännön mukaan kielletty.

Pois otetut esineet ja aineet on viipymättä luovutettava poliisille taikka, jollei siihen ole lain mukaan estettä, palautettava omistajalleen tai haltijalleen, tai tämän lailliselle holhoojalleen hänen poistuessaan paikalta.


Voimakeinojen käyttö:

Opettajalla on työtehtäväänsä suorittaessaan oikeus: oppilaan pääsyn estämiseksi, paikalta poistamiseksi, kiinniottamisen toimittamiseksi, kiinni otetun tarkastamiseksi, esineen tai aineen poisottamiseksi taikka esteen poistamiseksi käyttää sellaisia tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina.

Voimakeinojen puolustettavuutta arvioitaessa on otettava huomioon tehtävän tärkeys ja kiireellisyys, vastarinnan vaarallisuus, käytettävissä olevat voimavarat, oppilaan ikä ja fyysinen olemus, sekä muut tilanteen kokonaisarvosteluun vaikuttavat seikat.


Koulutus:

Opettajan on hyväksytysti suoritettava järjestyksenvalvojan peruskoulutus tyyppinen koulutus, voimankäyttö osioineen ilman voimankäyttövälineitä, noin 30 tuntia. Tähän on räätälöitävä oma järjestyksenvalvoja koulutusta vastaava koulutus Oppilaitosympäristöön sovellettuna, jonka tulee sisältää myös fyysinen voimankäyttö, ainakin kuljetus otteet kädestä kiinnipitäen sekä maahanvienti. Koulutukseen on lisäksi sisällyttävä käytännön harjoitustöitä, erilaisissa häiriötilanteissa toimimisesta

Tässä esityksessä tarkoitetun koulutuksen suorittamisesta ei saa aiheutua kustannuksia opettajalle. Muita tarvittavia lakeja on muutettava siten, että tämän esityksen mukaiset valtuudet ja oikeudet mahdollistetaan. Jokainen opettaja velvoitetaan suorittamaan tässä esityksessä tarkoitettu koulutus.

Perustelut

Opetusministeri toteaa iltalehden haastattelussa 12.4.2013:

“Olen seurannut tarkasti käytyä julkista keskustelua. Hyvin täsmällisiä muutosesityksiä en ole juurikaan löytänyt voimatoimenpiteiden käyttöön.”

Mielestämme voimatoimenpiteiden käyttöön on olemassa yksinkertainen, täsmällinen ja turvallinen tapa. Opettajille on annettava järjestysksenvalvojan kaltaiset oikeudet ja myös velvollisuudet järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi oppilaitoksen alueella ja koulumatkalla. Tämän mahdollistamiseksi Laki järjestyksen valvojista on muutettava oppilaitosympäristöön sopivaksi ja annettava opettajille sen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet.

Julkisuudessa on ollut viimeaikoina useita tapauksia, jossa opettajaa on huomautettu, tai muuten rangaistu hänen puuttuessaan häiriökäyttäytymiseen ja koulukiusaamiseen koulussa tai koulumatkalla. Yhtenä esimerkkinä tapaus jossa opettajan työsopimus purettiin hänen poistettuaan häiriköivän oppilaan ruokalasta.

Koulukiusaamista ja häiriökäyttäytymistä on ollut koulumaailmassa jo vuosikymmeniä. Tapaukset ovat lisääntyneet ja muuttuneen vakavammiksi. Opettajilla ei ole käytännössä minkäänlaisia valtuuksia puuttua tapahtumiin, useissa tapauksissa koulun edustajat jopa kokonaan kieltävät esim. koulukiusaamista tapahtuvan. Monesti saattaa käydä niin, että koska keinoja tilanteeseen puuttumiseen ei ole, niin kiusattu oppilas joutuu vaihtamaan koulua, kiusaajien kärsimättä seurauksia.

Nykyinen perusopetuslaki on selkeästi riittämätön ja liian tulkinnanvarainen sen suhteen, mitä keinoja opettajalla on häiriökäyttäytymiseen puuttumiseksi. Nykytilanteessa häiriköivät oppilaat tietävät, että opettajilla ei ole keinoja, eikä siten uskallusta puuttua häiriköintiin tai koulukiusaamiseen.


Tämän lakiesityksen tarkoituksena on antaa viesti eduskuntaan, sekä hallitukselle, että opettajilla tulee olla selkeät ja riittävät keinot häiriökäyttäytymiseen puuttumiseksi. Lisäksi lakiesityksen tarkoituksena on selkeyttää opettajien toiminta-tapoja oppilaan häiriökäyttäytymisen ja koulukiusaamisen yhteydessä, sekä turvata koulujen työrauha. Esityksen tarkoituksena on myös antaa opettajalle auktoriteetti sekä mahdollistaa nykyistä paremmat keinot häiriökäyttäytymiseen puuttumiseksi. Mikäli opettajilla ei ole keinoja puuttua häiriökäyttäytymiseen, ei heillä ole myöskään minkäänlaista auktoriteettia.

Tämän esityksen mukaisin opettajan valtuuksin toimiva opettaja parantaisi oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuutta. Opettajan oikeusturva paranisi hänen suorittaessaan toimenpiteitä järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi koulun alueella ja koulumatkalla. Toimenpiteen kohteena olevan oppilaan turvallisuus paranisi ja fyysisen loukkaantumisen riski pienenisi, koska mahdollisessa poistamis tai kiinniotto tilanteessa toimivalla opettajalla olisi asianmukainen koulutus voimakeinojen käyttämiseksi.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Jani Räsänen


Edustajat

Jani Räsänen


Varaedustajat

Teemu Arponen