Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Koulukuri kuntoon – vanhempien, opettajien ja lasten oikeuksille sekä velvollisuuksille uudet säännöt

12.4.2013

6 438 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 6 438

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 12.10.2013.

Kansalaisaloitteen otsikko

Koulukuri kuntoon – vanhempien, opettajien ja lasten oikeuksille sekä velvollisuuksille uudet säännöt

Aloitteen päiväys

12.4.2013

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 84/52/2013

Aloitteen sisältö

Tämän aloitteen tarkoituksena on muuttaa lainsäädäntöä lasten ja nuorten fyysiseen koskemattomuuteen, kasvatukseen ja kuriin liittyvissä laiessa, pykälissä ja ohjeistuksissa kouluissa ja kodeissa.

Sisällön tarkoituksena on tarjota erilaisia uusia ajatuksia, joita lainvalmistelussa on tarkoitus lakipykälien suhteen (ainakin perusopetuslaki ja lastensuojelulaki) muokata toimivaksi kokonaisuudeksi, joka tarjoaa tasapuoliset oikeudet ja mahdollisuudet kasvattaa ja opettaa lapsia turvatussa ympäristössä turvallisin keinoin. Tavoitteena on myös taata opettajille paremmat mahdollisuudet puuttua häiriötilanteisiin ja ongelmatapauksiin kouluissa. Tarkoituksena ei ole yksiselitteisesti vaatia lakeja muutettaviksi tällaisenaan toteutettavan mallin pohjalta.

Johdanto:
Vuonna 1984 asetettu laki kieltää yksiselitteisesti alaikäisiin kohdistuvan fyysisen väkivallan ja kurittamisen. Tämä on tuonut niin kodeissa kuin kouluissakin eteen tilanteen, jossa lapsi ei ymmärrä, mitä saa tehdä ja mitä ei. Kunnioitus aikuisia ja muita lapsia kohtaan usein puuttuu, ja räyhäävää, agressiivista lasta ei saada ojennukseen puheen voimalla. Ympäristö ei-hankalille lapsille muuttuu ahdistavaksi. Kouluviihtyvyys ja oppimisympäristö muuttuu vahingolliseksi.

Termit ja niiden selkeytys:
Kuri, kuritus, ojennus, voimankäyttö, väkivalta ja pahoinpitely

Kurilla tarkoitetaan tässä tapauksessa kontrollia ja pyrkimystä pitää järjestystä yllä ja ohjata kasvatuksellisin toimin lasten käyttäytymistä. Tavoitteena pitää olla että lapsi oppii käyttäytymään sosiaalisesti hyväksytyllä tavalla. Kurin tarkoituksena on toimia lapsen hyväksi ja lapsen puolesta.

Kurittaminen pitää erottaa voimankäytöstä, pahoinpitelystä ja väkivallasta. Kurittaminen itsessään pitää olla kasvattajan työkalu, jolla ohjataan, oikaistaan ja ojennetaan lasta oikeaan suuntaan. Kurittaminen ei saa kuitenkaan vahingoittaa lasta. Kurittaminen itsessään on jätettävä vanhempien oikeudeksi ja vastuulle.

Alle kolmivuotiaita lapsia tulisi hoitaa varsin fyysisesti - ohjata kädestä pitäen ja rajoittaa hellästi myös ruumiillisesti. Tämä käsitys perustuu tietoon lapsen aivojen kehityksestä: verbaali sanoma ei mene perille ennen kuin lapsi alkaa olla (esi)kouluiässä.

Kouluiässä käytöshäiriöiden karsiminen opettajien suunnalta onkin jo huomattavasti haastavampaa tai jopa mahdotonta, jollei asioihin ole puututtu aiemmin.

Vanhemmille tulisi palauttaa oikeus lapsen lievää fyysiseen pakottamiseen (kurittamiseen ja ojennukseen). Tämä kohta vaatii tarkempaa täsmennystä ainakin lastensuojelulakiin. Tämä voi kuulostaa useista julmalta, mutta loppupelissä näin ei ole. Mistään fyysisestä toimenpiteestä ei saa koitua lapselle fyysisiä vammoja. Termit on täsmennettävä.

Koulukuri
Millä kuri ja käytöstavat sitten saataisiin kouluihin? Oppilaat on saatava ymmärtämään, että rangaistuksenkin uhalla sääntöjä on noudatettava, opettajia on kunnioitettava, opetusta on seurattava ja muille oppilaille on suotava häiriötön ympäristö. Kurinpitotoimenpiteet olisivat aina seurauksina mikäli toimitaan sääntöjen vastaisesti. Ne toimivat rajoina lapsille.
Säännöt voivat olla koulukohtaisia, ja niiden on oltava selkeitä sekä oikeudenmukaisia. Niiden laatimiseen osallistuisivat myös vanhemmat.

Jokaista koulua kuitenkin koskisi seuraavat käyttäytymisen perussäännöt:

1. Opettajien velvollisuutena on toimia tasapuolisesti oppilaita kohtaan, huomioiden jokaista oppilasta yksilönä.
2. Oppilaiden velvollisuutena on seurata opetusta ja olla häiritsemättä. Oppilas ei saa käyttää sopimatonta kielenkäyttöä opettajaa tai muita oppilaita kohtaan. Jokaisesta säännön rikkomisesta tulee 1-3 suullista huomautusta, riippuen rikkeen asteesta. Tämän jälkeen säännön rikkomisesta seuraa rangaistus.
3. Opettajan oikeutena on opettaa.
4. Oppilaiden oikeutena on oppia. Oppilaiden oikeutena on myös valittaa opettajan epäasiallisesta tai kohtuuttomasta toiminnasta rehtorille. Valituksen taakse tarvitaan 1/3 osa oppilaiden määrästä, vähintään kuitenkin 3 oppilasta. Opettajan rikkeet menisivät aina rehtorin kautta käsiteltäväksi, yhdessä vanhempien kanssa.

Kun sääntöjä rikotaan

Ensimmäisessä vaiheessa seuraa (rangaistukset):

- suullinen varoitus/huomautus
- puhuttelu/ johon osallistuvat opettaja, rehtori, oppilas ja vanhemmat. Esimerkiksi 3 huomautusta.
- jälki-istunto / työrangaistus (esim. sotkujen siivous tai hajoitettujen tavaroiden korjaus). Näiden rangaistuksien suorittamisien tulee olla oppilaiden velvollisuuksia, joista kieltäyminen tulee johtaa astetta ankarampaan rangaistukseen.

Toisessa vaiheessa:

- määräaikainen erottaminen koulusta (jonka rehtori voisi omalla päätöksellä toimeenpanna välittömästi 1-5 päiväksi. Pidemmät menisivät kouluneuvoston tai muun vastaavan organisaation päätettäväksi.
- taloudellinen sanktio vanhemmille. Esimerkiksi laskennalliset kustannukset yhteiskunnalle, eli toisille veronmaksajille erottamisen ajalta (30-50€ per päivä). Harkintaan.
- sosiaalitoimen (lastensuojelu) ja/tai psykologisen asiantuntijan mukaantulo automaattisesti, riippuen ongelman luonteesta eli oppilaan ongelmista.

Kolmannessa vaiheessa:

- oppilaan passitus erityiskouluun / koulukotiin. Vaihtoehtoisesti lopullinen erottaminen koulusta – opettakoot vanhemmat sitten itse lapsensa (sekin on mahdollista). Harkitaan.

Opettajan oikeudet taata koulurauha

Mikäli häiriökäyttäytymistä esiintyy, olisi myös opettajille suotava lainsäätämät mahdollisuudet poistaa oppilas tilasta ilman pelkoa siitä, että joutuu itse syytetyksi. Jos fyysiseen kontaktointiin joudutaan, pitää ohjeet ja otteet olla kaikkien tiedossa, myös oppilaiden.

Lain mukaan töniminen, työntäminen, repiminen, potkut, lyönnit ja kuristukset ovat pahoinpitelyä, koska niiden seurauksia ei voida arvioida etukäteen. Tietyt hallitut kuljetus- ja hallintaotteet ovat voimankäyttöä kun tilanne ja olosuhteet siihen oikeuttaa. Kun näin on, tulee opettajalle mahdoton tehtävä eteen. Miten riehuvaa hysteeristä lasta tai nuorta pystyy fyysisesti käsittelemään LAILLISESTI, ilman että on käynyt mittavaa voimanhallinta kurssia, ja harjoitellut otteita ja tilanteita jatkuvasti?

Käsitteet fyysinen rajoittaminen, sallittu voimankäyttö sekä hallinta- ja kuljetusotteet tulee selkeyttää yksiselitteisiksi, huomioiden sekä oppilaan että opettajan fyysiset ominaisuudet ja tilanteen vakavuus.
Hihasta vetäminen tai selästä työntäminen eivät riitä ohjeiksi.

Oppilaan tai opettajan osoittaessa päällekäyvää väkivaltaa (lyöminen ja potkiminen), pitäisi teko automaattisesti olla tekijän puolelta rikos, josta seuraa asianmukainen selvittely rehtorin puolueettomalla työllä. Riippuen tilanteen vakavuudesta, on viranomaisten tehtävä osallistua selvittelyyn.

Muuta yhdessä, ilman tai erikseen yllämainittuja kohtia:

- jo alaluokkalaisille tulee ottaa todistukseen mukaan käytösarvosana, joka vaikuttaa keskiarvoon.
- kouluun kuulumattomien ja vaarallisten tavaroiden takavarikoimiseen tulee antaa opettajalle ja rehtorille oikeudet. Nyt sen saa tehdä vain poliisiviranomainen.
-sähköisten viestintävälineiden ja pelikonsolien kiinnipitopakko tunneilla. Vaihtoehtoisesti jokaiseen opetustilaan n. 100 euroa maksavat data- ja puheverkkojen käytönestolaitteet, jotka opettaja käynnistää tunnin alkaessa.
- jokaiseen opetustilaan asennetaan tallentavat järjestyksenvalvontajärjestelmät. Ne siis tallentavat sisäänsä 24h 380asteen kuvanauhaa, jonka voi vakavissa ja kiistanalaisissa tilanteissa purkaa tarkastettavaksi rehtorin toimesta.
- uudet säännöt tulee olla kaikkien asianomaisten tiedossa – kodeissa ja kouluissa. Tiedotusvastuu kunnalle/koululle.
- lisäksi voitaisiin pohtia Ruotsinmallia, eli helpompaa mahdollisuutta yksityiskouluille, jolloin vanhemmille luotaisiin monipuolisemmat mahdollisuudet valita lapsilleen mieluisa koulu.

Perustelut

Näillä toimenpiteillä, vaatimuksia koskevia lakeja muuttamalla pystytään tarjoamaan lapsille ja nuorille turvallisempi ympäristö kasvaa ja opiskella. Näin pystytään turvaamaan oppimisrauha kouluissa. Näin pystytään parantamaan opettajien työviihtyvyyttä ja työssäjaksamista, sekä annetaan kouluihin opettajille ja rehtoreille paremmat valtuudet ja keinot puuttua häiriökäyttäytymiseen.

Samalla helpotetaan vanhempien mahdollisuuksia kasvattaa lapsensa rakkaudella annettavalla kurilla ilman että lapsiin tai nuoriin kohdistuu väkivallaksi luokiteltavaa kohtelua.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Sami Rautavuori


Edustajat

Sami Rautavuori


Varaedustajat

Jari Väli-Klemelä