Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Opettajille enemmän valtaa puuttua oppilaiden häiriökäyttäytymiseen kouluissa

15.4.2013

2 310 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 2 310

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 15.10.2013.
Kannatusilmoitukset hävitetty 10.9.2015

Kansalaisaloitteen otsikko

Opettajille enemmän valtaa puuttua oppilaiden häiriökäyttäytymiseen kouluissa

Aloitteen päiväys

15.4.2013

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 82/52/2013

Aloitteen sisältö

Me allekirjoittaneet vaadimme, että eduskunta ryhtyy välittömiin toimiin kouluväkivallan ja koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi sekä oppilaiden ja opettajien työrauhan turvaamiseksi.

Vaadimme myös opettajille nykyistä laajempia oikeuksia puuttua oppilaiden oppituntia häiritsevään tai muutoin koulurauhaa rikkovaan käytökseen sekä oikeutta poistaa tarvittaessa tällainen oppilas voimakeinoin koulualueelta jäljellä olevan koulupäivän ajaksi ilman, että kyseisen opettajan tarvitsee menettelynsä johdosta pelätä rikosoikeudellista vastuuta tai työsuhteensa loppumista.

Jo nykyisen perusopetuslain mukaan opettajalla on tarvittaessa oikeus poistaa oppituntia häiritsevä oppilas luokasta “käyttäen sellaisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä, tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen.” Mielestämme lakia tulisi muuttaa siten, että opettajalla olisi velvollisuus poistaa häiritsevä oppilas luokasta käyttäen, sellaisia voimakeinoja jotka eivät täytä rikoslaissa säädettyä pahoinpitelyn tunnusmerkistöä.

Vaadimme myös, että häiritsevästi tai epäasiallisesti käyttäytyvä tai koulun sääntöjä rikkova oppilas määrätään aina jälki-istuntoon koulupäivän jälkeen tai vakavissa tapauksissa oppilas erotetaan aina koulusta enintään 3 kuukauden ajaksi. Nykyisen perusopetuslain mukaan oppilas voidaan määrätä koulun jälkeen jälki-istuntoon, mutta laki ei tähän velvoita. Haluamme, että laki velvoittaisi koulut rankaisemaan koulurauhaa rikkovia oppilaita.

Vaadimme perusopetuslain (628/1998) 7. luvun 36 §:n muuttamista seuraavasti:

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, määrätään jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle annetaan kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas erotetaan enintään kolmeksi kuukaudeksi. Kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen ovat kurinpitorangaistuksia.

Lisäksi vaadimme sanotun lain 7. luvun 36 b §:n 1 momentin muuttamista seuraavasti:

Rehtorilla ja opettajalla on velvollisuus poistaa luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taikka koulun tilaisuudesta oppilas, joka ei noudata 36 § 2 momentissa tarkoitettua poistumismääräystä. Rehtorilla ja opettajalla on myös velvollisuus poistaa koulun alueelta oppilas, joka ei poistu saatuaan tiedon 36 §:n 3 momentissa tarkoitetusta opetuksen epäämsestä.

Vaadimme myös sanotun lain 7. luvun 36 b §:n 2 momentin muuttamista seuraavasti:

Jos poistettava oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, jotka eivät täytä rikoslain (39/1889) 21. luvun 5, 6 ja 7 §:ssä säädettyä pahoinpitelyn, törkeän pahoinpitelyn tai lievän pahoinpitelyn tunnusmerkistöä ja jotka eivät ylitä sitä, mitä rikoslain 4. luvun 6 §:ssä säädetään voimakeinojen käytöstä.

Sanotun lain 7. luvun 36 b §:n 4 momentti tulisi mielestämme poistaa kokonaisuudessaan, koska se sisältyy jo ehdottamaamme 36 b §:n 2 momentin muutokseen.

Perustelut

Oppilaiden häiriökäyttäytyminen sekä erilaiset uhkaavat tilanteet ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti viime vuosina. Erityisesti opettajien työssään vanhempien ja oppilaiden taholta kokema väkivalta ja erilaiset uhkatilanteet ovat nousseet hälyttävästi. Opettajien mahdollisuudet puuttua häiriökäyttäytymiseen, uhkatilanteisiin ja kouluväkivaltaan ovat tällä hetkellä olemattomat. Myös opettajien oikeusturva kurinpitotilanteissa on olematon.

Viime aikoina otsikoihin on noussut erityisesti Helsingissä Alppilan yläasteelta potkut saanut opettaja, joka poisti huutavan ja vastustelevan oppilaan koulun ruokalasta. Sivullinen oppilas kuvasi kännykkäkameralla tapahtuman loppuosan, jossa opettaja työnsi huutavan oppilaan ulos ruokalasta. Tilanteessa ei käytetty fyysistä väkivaltaa eikä julkisuudessa olleiden tietojen mukaan kyseiselle oppilaalle aiheutunut tapahtuneesta vammoja. Tästä huolimatta tapahtumat, erityisesti kännykkäkameralla kuvattu video, johtivat siihen, että Alppilan yläasteen uusi rehtori antoi kyseiselle opettajalle potkut virastaan.

Ylläoleva tapaus on kenties räikein esimerkki siitä, miten pitkälle koulukuriin liittyvät ongelmat voivat maassamme mennä ja siitä, miten olemattomat valtuudet opettajilla on puuttua oppilaiden häiriökäyttäytymiseen sekä siitä, miten heikko opettajien oikeusturva yllä mainitun kaltaisissa tilanteissa on.

Mielestämme lainsäädännön tulee antaa opettajille nykyistä paremmat työkalut puuttua häiriötä aiheuttavien oppilaiden käytökseen.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Risto Mutanen


Edustajat

Asta Tuominen


Varaedustajat

Marko Parkkola