Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Työttömien sivutoimista opiskeluoikeutta laajennettava

16.1.2018

2 220 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 2 220

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 16.7.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

Työttömien sivutoimista opiskeluoikeutta laajennettava

Aloitteen päiväys

16.1.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 26/52/2018

Aloitteen sisältö

Työttömyysturvalaissa on määritelty, milloin työnhakijaa pidetään päätoimisena opiskelijana. Te-toimiston mukaan sivutoiminen opiskelu (opiskelu joka ei ole lain mukaan päätoimista) ei vaikuta työttömyysetuuksien maksamiseen ja sivutoimisesti voi opiskella omalla ilmoituksella mikäli opintojen laajuus on alle 5 op/kk. Sivutoiminen opiskelu on tyypillisesti omakustanteista, tutkintoon tähtäämätöntä opiskelua esim. avoimessa yliopistossa tai vastaavassa ammatillisia valmiuksia antavassa oppilaitoksessa.

Työttömyysturvalakia olisi muutettava siten, että sivutoimisesti saisi opiskella nykyisellä tavalla alle 5 op/kk sijaan maksimissaan 15 op/kk (ja muut opiskelun laajuuden yksiköt skaalataan tämän mukaiseksi).

Muutos ei vaikuta mitenkään päätoimiseen opiskeluun.

Perustelut

Työttömyyden syy on se, että työpaikkoja on vähemmän kuin työnhakijoita. Digitalisaatio, globalisaatio ja automaatio yhdessä työn tuottavuuden nousun kanssa ovat vähentäneet työpaikkojen määrää. Erilaiset tuotantovälineet ovat yhä halvempia ja joissain tulevaisuusskenaarioissa on arveltu, että tulevaisuuden globaaleilla työmarkkinoilla kilpaillaan yhä enempi siitä, mistä maasta löytyvät parhaat osaajat. Yksi tapa menestyä tällaisessa skenaariossa on antaa potentiaalisille ihmisille paremmat mahdollisuudet kouluttaa itseään.

Nykyinen työttömyysturvalaki ei anna tähän mahdollisuuksia. Laki on hyvin monimutkainen ja keskittyy enempi erilaiseen byrokratiaan. Te-toimistojen resurssit ovat rajalliset ja erilaisia kursseja on tarjolla hyvin rajoitetusti. Tästä syystä olisi hyvä, mikäli työttömillä olisi useampikin väylä täydentää ammatillista osaamistaan. Työnantajat todennäköisesti myös arvostavat erilaisten virallisten oppilaitosten kursseja enempi kuin Te-toimiston kursseja. Suomen työmarkkinoilla on samaan aikaan ylitarjontaa työntekijöistä sekä joillain aloilla työvoimapula. Mikäli työttömän omaehtoista opiskelua helpotettaisiin, olisi työttömien yhä helpompi päivittää ja ylläpitää omaa ammattitaitoaan.

Sivutoiminen opiskelu on tyypillisesti opiskelua, joka tapahtuu esim. avoimessa yliopistossa tai vastaavassa oppilaitoksessa ja joka tähtää ammatillisten valmiuksien parantamiseen. Tyypillisesti tällainen koulutus on maksullista ja esim. oppilaitosten kursseille otetaan ylimääräisiä opiskelijoita, mikäli kursseilla on tilaa. Tällöin yksittäisiä kursseja suorittavat opiskelijat eivät heikennä päätoimisesti opiskelevien käytössä olevia resursseja. Lisäksi haluaman määrän sivutoimisia kursseja voi valita itse, jolloin työttömän on ollut tähänkin asti mahdollista opiskella asioita, jotka hän itse kokee kiinnostaviksi. Nykyään sivutoimisten opiskelujen keskeyttämisellä eikä sivutoimisten opintojen opintomenestyksellä ole merkitystä työttömyysetuuteen, ja sivutoimisten opiskelujen ajan työtön on edelleen virallistikin ”työtön” (Te-toimiston normaalin määräysvallan alla). Ainoa muutos nykytilaan olisi se, että muutoksen jälkeen opintoja voisi suorittaa nykyistä ripeämpään tahtiin.

Sivutoimisissa opinnoissa ei yleensä opiskella tutkintoa eikä olla kirjoilla oppilaitoksessa, vaan ainoastaan täydennetään nykyistä osaamista. Esitetty muutos ei vaikuttaisi millään tavalla työttömiin, mitkä eivät opiskele mutta antaisi mahdollisuuden aktiivisille työttömille täydentää osaamistaan nykyistä tehokkaammin.

Lainmuutos ei juurikaan lisää byrokratiaa, koska työttömät voivat jo nytkin omalla ilmoituksella opiskella alle 5 op/kk. Koska sivutoimiset opinnot kustannetaan itse, ei lakimuutos juurikaan lisäisi ainakaan valtion suoria kustannuksia.

Lakimuutos ei rankaisisi ketään (sivutoiminen opiskelu on nykyäänkin täysin vapaaehtoista) vaan ainoastaan kannustaisi niitä työttömiä, mitkä haluavat käyttää työttömyysajan aktiivisemmin.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Raimo Lantelankallio


Edustajat

Raimo Lantelankallio


Varaedustajat

Jussi Keto