Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kansalaispalkka nyt!

19.1.2018

2 492 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 2 492

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 19.7.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

Kansalaispalkka nyt!

Aloitteen päiväys

19.1.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 24/52/2018

Aloitteen sisältö

1) Säädetään kansalaispalkkalaki.

Kansalaispalkkalaki tarkoittaa, että Suomen valtio maksaa kansalaispalkkaa 800 € aikuiset ja 400 € lapset (alle 18 v.) kuukaudessa puhtaana käteen läpi elämän jokaiselle Suomen kansalaiselle. Kansalaispalkkaa ei siis veroteta, siihen ei myöskään ole ulosotto-oikeutta. Kansalaispalkka sidotaan elinkustannusindeksiin.

Samalla lakkautetaan kaikki muut tuet ja sosiaalietuudet, mitkä on mahdollista lakkauttaa ilman että kenenkään sosiaaliturva heikkenee. Lakiin kirjataan, että mikäli siirtymäaikana henkilöllä on elämäntilanteestaan johtuva oikeus johonkin muuhun senhetkiseen julkiseen etuuteen tai etuuksiin, hän on oikeutettu siihen vain siltä osin, kuin etuuden tai etuuksien yhteissumma (netto) on enemmän kuin henkilön saama kansalaispalkka. Kela, työttömyyskassat ja eläkekassat jne. laskevat tämän viran puolesta.

Koko lainsäädäntö ajantasaistetaan huomioimaan kansalaispalkkalaki. Kokonaisuuteen liittyy osin myös muuta kuin sosiaaliturvaan liittyvää lainsäädäntöä, sellaista, jonka avulla kansalaispalkka on mahdollista rahoittaa ja joka samalla myös lisää yhteiskunnallista tasa-arvoa Suomessa. Seuraavissa kohdissa on käsitelty joitakin oleellisimpia kansalaispalkkalakiin kiinteästi liittyviä lainsäädännöllisiä muutoksia.

2) Kaikki ne tuet, jotka kansalaispalkka kattaa lakkautetaan.

Ainakin peruspäiväraha, työmarkkinatuki, kansaneläke, lapsiperheen etuudet, sotilasavustus ja opintotuki pl. opintolainan valtiontakaus. Siirtymäajan jälkeen myös asumistuki ja toimeentulotuki lakkautetaan, jos se on perusteltua ja ilman että kenestäkään tulee väliinputoaja kansalaispalkkasysteemissä – ei pitäisi tulla. Muussa tapauksessa ne voidaan jättää työkaluiksi erityistilanteiden varalle tai huomioida erityistilanteet kansalaispalkkalain sisällä.

3) Kaikki yritystuet lakkautetaan paitsi maataloustuki.

4) Maataloustuen osalta säädetään seuraavaa: maataloustukeen oikeuttavaa toimintaa harjoittavalla perheellä (tai yhteisöllä) ei ole oikeutta kansalaispalkkaan ml. kaikki perheenjäsenet, ellei perhe (yhteisö) vapaaehtoisesti luovu maataloustuestaan. Maatalousyrittäjiä koskeva lainsäädäntö jää toistaiseksi voimaan. Pidemmällä ajalla myös maataloustuen lakkautus pohdittavaksi.

5) Työehtosopimusten yleissitovuus poistetaan palkkojen osalta työsopimuslain 2 luvun 7 § koskien. Tämä lopettaa työehtosopimusten (TES) soveltamisen palkkojen osalta sellaisille työntekijöille, joiden työnantaja ei kuulu työnantajaliittoon.

6) Säädetään Minimipalkkalaki, jossa määritellään työvoiman yleinen minimipalkka koskien kaikkia työntekijöitä. Mikään TES ei voi myöskään olla alle yleisen minimipalkan.

7) Jatkossa työntekijä (yrittäjä) vastaa itse omasta eläketurvastaan kansalaispalkan päälle.

Työntekijän eläkelain 10 luvun 141 §:n poistetaan. Tämä lakkauttaa työnantajan velvollisuuden ottaa työntekijälleen eläkevakuutus ja maksaa sitä. Kansalaispalkan päälle mahdollisesti tuleva eläketurva ja sen maksu eli TyEL-maksu ja yrittäjien eläkemaksu YEL yhdistetään jatkossa yhdeksi ja samaksi ”vapaaehtoiseksi eläkevakuutukseksi”, joka on eläkekertymän pohjana. Koko eläkelaidansäädäntö uudistetaan huomioimaan kansalaispalkkalaki.

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ottaminen ja taso ovat jatkossa työntekijän (yrittäjän) itse päätettävissä ja hän sen myös kokonaan itse maksaa. Lakiin kirjataan työnantajan (sekä liittojen) velvollisuus kertoa asiasta uusille työntekijöilleen (jäsenilleen) ja siitä mistä kaikkialta vapaaehtoisen eläkevakuutuksen voi ottaa.

8) Jatkossa työntekijä (yrittäjä) vastaa itse omasta työttömyysturvastaan kansalaispalkan päälle.

Työttömyysturvalaki muutetaan siten, että peruspäiväraha ja työmarkkinatuki lakkautetaan, sillä jatkossa ne korvataan kokonaisuudessaan kansalaispalkalla. Jäljelle jää vain ansiopäiväraha. Yrittäjän ja työntekijän työttömyysturva yhdistetään jatkossa yhdeksi ja samaksi ”vapaaehtoiseksi työttömyysvakuutukseksi”, joka on ansiosidonnaisen pohjana. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta muutetaan vastaavasti. Koko työttömyysturvalainsäädäntö uudistetaan ja muutetaan huomioimaan kansalaispalkkalaki.

Vapaaehtoisen työttömyysvakuutuksen ottaminen ja taso ovat jatkossa työntekijän (yrittäjän) itse päätettävissä ja hän sen myös kokonaan itse maksaa. Lakiin kirjataan työnantajan (sekä liittojen) velvollisuus kertoa asiasta uusille työntekijöilleen (jäsenilleen) ja siitä mistä kaikkialta vapaaehtoisen työttömyysvakuutuksen voi ottaa.

Perustelut

Emme tässä juurikaan perustele suomalaisen tukiviidakon ja kannustinloukkujen karsimisen yleisiä syitä, koska ne ovat jo ihmisten tiedossa. On myös olemassa jonkinasteinen yhteisymmärrys siitä, että nykymeno ei voi jatkua – oleellinen kysymys on siis, miten muuttaa nykysysteemiä kaikkein parhaiten?

Painotamme sitä, että kyse ei ole ”vain” kansalaispalkasta. Jotta uusi systeemi saadaan kunnolla toimivaksi ja rahoitettua, tarvitaan myös muita isoja ja rohkeita muutoksia suomalaisessa yhteiskunnassa.

Seuraavassa Kansalaispalkka nyt! -kokonaisuuden perustelut, jotka on numeroitu vastaavasti kuten yllä. Kansalaispalkkamallin rahoitusta on avattu perusteluiden lopussa.

1) ”Kansalaispalkka nyt!” on Nukkuvien puolue - Nukkuvat ry:n kehittämän ja ajaman laajan yhteiskunnallisen uudistuksen kansalaispalkkaosa. Vihreiden perustulomallin ja Kokoomuksen perustilin rinnalle kolmanneksi vaihtoehdoksi tuomme nyt ”Nukkuvien kansalaispalkkamallin”. Sitä on kehitetty jo useampi vuosi alkaen 2014 (ensin Unitas kansanliikkeessä).

Nukkuvien kansalaispalkka tarkoittaa taloudellisen perusturvallisuuden takaamista kaikissa olosuhteissa, kehdosta hautaan ja täysin automaattisesti ilman jatkuvaa nöyryytystä – kuten monen osana nykyisin on.

Nukkuvien kansalaispalkkamalli on paras mahdollinen perusturvamalli 2000-luvun Suomeen. Kansalaispalkkamaailmassa ei tarvita ”aktiivimalleja” työttömiä kyykyttämään – onko silloin enää työttömiä? Töissä tai yrittäjänä toimiminen, vapaaehtoinen työvoiman ulkopuolella olo, kotityö, ansiotyön etsiminen, opiskelemaan lähteminen tms. ovat jokaisen omia valintoja elämäntilanteensa ja arvomaailmansa pohjalta. Kaikki tämä nollabyrokratialla ja mahdollisimman kannustavasti.

Nukkuvien kansalaispalkkamalli on helppo rahoittaa jo pelkistä säästöistä, joita syntyy, kun muutos viedään loppuun asti – puhumattakaan taloutemme tehostumisesta ja kansalaispalkan avaamista valtavista uusista mahdollisuuksista esim. suomalaiselle palveluyrittäjyydelle ja maaseudulle, jopa työn palaamiseen Kiinasta takaisin Suomeen osaltaan. Kansalaispalkka on siis kustannusneutraali eli ilman verojen nostoa rahoitettavissa, jos se toteutetaan, kuten Nukkuvat vaatii – yhteiskunnallisella suursiivouksella, josta vapautuu resursseja rahoittaa se, eikä lakaisemalla nykysysteemin ongelmat maton alle, kuten muut ovat ehdottaneet.

Nukkuvien kansalaispalkkamalli voittaa yksinkertaisuudessaan ja vaikuttavuudessaan sekä Vihreiden täysin nykysysteemin päälle liimatun ”perustulon” että myös Kokoomuksen ”perustilimallin”. Oikein toteutettu kansalaispalkka eräiden muiden Nukkuvien ajamien ja kehittämien muutosten yhteisvaikutuksena (yhteiskuntamme huomattava tehostuminen ja myös työn jakamisen helppous jatkossa) esimerkiksi käytännössä poistaisi työttömyyden lähes kokonaan.

Vihreiden perustulosta ei tahdo saada otetta millään, miten se milloinkin toimisi. Siinä yritetään säilyttää vanha systeemi muilta osin ja siksi koko lähtökohta on pielessä. Perustilin osalta Elina Lepomäki ei ole hänkään nähnyt metsää Kokoomukselta eri väestönosien kannalta perustiliä miettiessään. Nukkuvien kansalaispalkan tajuaa mökin mummokin ilman mitään ongelmia, eikä se jaa suomalaisia niihin, joilla on perustilillään tienattuna miljoona niihin, joilla on perustilillään vain iso miinusmerkkinen ”velka” yhteiskunnalle. Perustilin käyttöön liittyvää problematiikkaa ei ole ymmärretty monin osin muutenkaan.

Nukkuvien kansalaispalkka 800/400 €/kk (aikuiset/lapset) on myös tasoltaan aivan toinen kuin Vihreiden perustulo (560/0) tai Kokoomuksen perustili (600/0). Kansalaispalkka voidaan silti hyvin rahoittaa ilman mitään veronkorotuksia – pidemmän päälle veroja voidaan alentaa reilustikin yhteiskuntamme tehostuessa.

Nukkuvien kansalaispalkka on omiaan ajamaan alas yhteiskunnallista vastakkainasettelua. Se maksetaan jokaiselle suomalaiselle, köyhälle ja rikkaalle puhtaana käteen ja ilman ulosotto-oikeutta. Velkojat eivät pääse siihen käsiksi eli heidän ei pidä myöskään myöntää lainaakaan sitä vastaan. Tämä suojaa monia suomalaisia.

Voisi ajatella, että Nukkuvien kansalaispalkka on tulonsiirto rikkaille – ei ole. Ensinnäkin säädetään minimipalkkalaki (kts. 6) mikä on hyvä asia kaikkein pienituloisimmalle työvoimalle. Se antaa mielekkyyttä ja varmuutta elämiseen ja työntekoon. Toisaalta kansalaispalkkauudistuksen osakokonaisuus, jossa työttömyysvakuutus- ja eläkevakuutusmaksut (kts. 7, 8) jatkossa menevät kokonaan työntekijän (yrittäjän) itsensä piikkiin, vaikuttaa asiaan oleellisesti.

Se tarkoittaa sitä, että rikkaimmilta menee kansalaispalkastaan huomattavasti suurempi osa nykyisen etuisuustason ylläpitoon halutessaan tulevaisuudessa kuin alemmissa tuloluokissa – aivan ylemmissä tuloluokissa kansalaispalkka ei edes riitä siihen. Asiaa ei kuitenkaan pidä nähdä vääryytenä ”ylisuuria” eläkkeitä nyt saavien osalta, sillä hekin saavat uudistuksen hyödyt montaa muuta kautta yhteiskuntamme kehittyessä.

2) - 8) Tasoltaan riittävään kansalaispalkkaan siirtyminen edellyttää isoa muutosta monessa muussa ”pyhässä” asiassa. Asioitten tehokas ja loppuun asti viety yksinkertaistaminen luo paitsi tehokkuutta ja yhteiskunnallista tasa-arvoa, mutta myös suurelta osin rahoittaa uuden kansalaispalkkasysteemin. Suomella on oltava maailman paras yhteiskunnallinen käyttöjärjestelmä ja se on mahdollisimman yksinkertainen. Sellainen, jossa on vain muutama tehokas ruuvi säätää kansantaloutta tilanteen mukaan.

3) Laitamme markkinatalouden ja yrittäjyyden toimimaan reilun pelin ehdoilla ilman yritystukiaisia ja muita pakansekoittajia. Virkamiehen tehtävä ei ole päättää mikä yritys saa ilmaista veronmaksajilta otettua lahjarahaa – se ei ole kenenkään tehtävä toimivassa markkinataloudessa. Toimivassa markkinataloudessa yksityinen sijoittaja määrittelee suvereenisti sen kuka saa taloudellista resurssia ja kuka ei. Sijoituksella on riski ja siitä aiheutuva tuottovaatimus. Tämän asian tietää lapsikin ja kuka tahansa Nobel-tason taloustieteilijä – jos suomalainen poliitikko ei lapselta kehtaa kysyä.

Ajamalla kaikki yritystuet alas suorat ja välilliset säästää Suomen valtio miljardeja euroja. Iso potti osaltaan myös rahoittaa uutta kansalaispalkkasysteemiä.

4) Maataloustuki on erikoistapaus. Perhekohtaisesti maataloustuesta vapaaehtoisesti luopuminen saattaa usein olla kansalaispalkan olosuhteissa taloudellisesti järkevää. Mitä ilmeisemmin Suomessa pitää laittaa painetta maataloustuen lopettamiselle pitkässä juoksussa, sillä tämä on suomalaisen maaseudun hyväksi – EU:n maataloustukipolitiikka kytkeytyy asiaan tietenkin myös. Maatilataloutta harjoittaville tarvitaan jatkossa todennäköisesti pidempiä siirtymäaikoja vanhasta systeemistä uuteen.

5) TES-yleissitovuus palkkojen osalta poistetaan. Työvoiman kysyntä ja tarjonta määräävät jatkossa paljon aiempaa paremmin palkat. Työttömyys poistuu, kun ihmiset saavat mennä töihin ilman ay-palkkamonopolia.

6) Minimipalkkalaki säädetään suojaamaan työntekijää uudessa tilanteessa (ja muutenkin) määrittelemään alin mahdollinen palkka, jonka työnantajan pitää maksaa myös TES-ulkopuolisille työntekijöille. Huom! palkka on aina kansalaispalkan päälle.

7) ja 8) Jotta saamme a) kansalaispalkkasysteemin osaltaan rahoitettua b) jotta se olisi tasa-arvoinen ansiotyön ulkopuolella olevia kohtaan ja c) siitä ei tulisi inflaatiota aiheuttavaa yleistä palkkatukea, on oleellisen tärkeää, että jatkossa suomalainen työntekijä (yrittäjä) alkaa kokonaan itse maksamaan omat TyEL (YEL) eläkkeensä ja työttömyysvakuutuksensa. Sen hän tekee haluamallaan tasolla kansalaispalkan olosuhteissa ilman lisärasitetta itselleen.

Poistamme siis ko. maksut kokonaan työnantajalta, mikä vähentää työn sivukuluja aivan oleellisesti. Tämäkin asia lisää työllisyyttä ja vähentää työttömyyttä tehokkaasti. Käytännössä lienee yksinkertaisinta, että työnantaja pidättää vapaaehtoisen eläke- ja työttömyysvakuutuksen työntekijän palkasta ja maksaa sen eteenpäin palkanmaksun yhteydessä.

Uusi systeemi tarkoittaa myös sitä, että lopetamme valtiolle (tulevaisuuden veronmaksajille, lapsillemme) lamaolosuhteissa lankeavan ja kertyvän kymmenien miljardien velkaloukun! Jatkossa eläke- ja työttömyysturva on aina 100% katettu kansantaloudessamme.

Myös yrittäjän ja palkansaajan välinen raja häviää sosiaaliturvaan liittyen, sillä jatkossa ei ole enää mitään perustetta ylläpitää sitä samoin kuin nykyisin. Edellinen ei tarkoita heikennystä palkansaajan asemassa vaan päinvastoin. Jokainen palkansaaja voi jatkossa olla myös yrittäjä, vaikka samaan aikaan, siltikään tippumatta sosiaaliturvan osalta koskaan mistään minnekään.


NUKKUVIEN KANSALAISPALKKAMALLIN RAHOITUS

Vanhan ja väsyneen systeemin päälle ei kannata liimata uutta systeemiä – se olisi susi jo syntyessään rahoituksenkin osalta. Jos uudistuksesta tehdään tasoltaan riittävä ja siinä on myös muita tarvittavia lainsäädännöllisiä muutoksia, ollaan jo paljon selvemmillä vesillä myös kansalaispalkan rahoittamisen suhteen – raha esittämäämme 800/400 €/kk suuruiseen kansalaispalkkaan jokaiselle suomalaiselle mittavine hyötyineen riittää silloin.

Ruohonjuuritasolta tulevaan kansalaisaloitteeseen, joka on samalla osaltaan myös keskustelunavaus, tuskin vaaditaan tietokonesimuloituja laskentamalleja? Jotain oleellisia lukuja on kuitenkin oltava, jotta tilastotieteilijät voivat alkaa tarkempia laskelmia tekemään. Pyöristämme hiukan, sillä se ei ole asian ymmärtämisen kannalta oleellista. Pilkun paikat toki pidämme oikeilla kohdillaan.

Sovitaan, että laskelman perusvuotena käytämme vuotta 2015. Silloin Suomen väkiluku oli noin 5,5 milj., joista aikuisia noin 4,4 milj. ja lapsia (alle 18 v.) noin 1,1 milj. Tästä saamme 800 € aikuiset/kk ja 400 € lapset/kk tasolla kansalaispalkan vuosikustannuksiksi kertolaskuna yhteensä 47,5 mrd. €. Tuo summa olisi siis Nukkuvien kansalaispalkkamallin vuotuinen kulu Suomen valtiolle.

Laskelmassamme ei huomioida täsmällisesti Suomessa asuvien ulkomaalaisten (jotka eivät saa kansalaispalkkaa) ja ulkomailla asuvien Suomen kansalaisten (joilla säilyy oikeus kansalaispalkkaan, jos muuttavat takaisin Suomeen) määriä, sillä ne karkealla tasolla ovat yhtä suuret eli kumoavat toinen toisensa. Laskelmassamme ei huomioida myöskään maatalousväestölle ehdottamaamme erikoisasemaa vaan sen oletetaan saavan myös kansalaispalkkaa – siksi myös maataloustuki on käsitelty säästönä seuraavassa. Tämäkin summa suhteessa maatalousväestön määrään on karkeasti suuruusluokassaan sellainen, että se ei vääristä laskelmaa käytännössä lainkaan.

Kustannusneutraali kansalaispalkkamalli pitäisi olla mahdollista kattaa niillä säästöillä, joita valtiolle ja kunnille syntyy, kun siihen mennään. Tarkastellaanpa syntyviä säästöjä tarkemmin.

---> Suomen sosiaalimenot eli sosiaaliturvan menot olivat vuonna 2015 yhteensä 66,3 mrd. €. Se oli noin 31,6 % BKT:sta. (Lähde: sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaalimenot- ja rahoitus)

---> Sosiaalimenoihin sisältyvät kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi lakisääteiset eläkkeet, sairausvakuutus, työttömyysturva, lapsilisät, asumistuki sekä eräät muut menot. Suurin menoerä on eläkkeet. (Lähde: sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaalimenot- ja rahoitus)

---> Menojen alaluokista terveydenhuollon ja toimintarajoitteisuuden yht. 22 mrd. € kuluja ei voi ottaa mukaan kansalaispalkkalaskelman tulopuoleksi lainkaan (säästönä), sillä kansalaispalkalla ei ole tarkoitus kattaa terveydenhoitoon ja sairauksiimme liittyviä menoja. Vanhusten laitoshuoltoon jätämme myöskin nytkin siihen tarvittavan 2,5 mrd. €.

---> Menot liittyen eläkkeisiin, perheeseen ja työttömyyteen voi huomioida 100% syntyvänä säästönä Nukkuvien kansalaispalkkamallissa. Asumisen, toimeentulotuen ja hallinnon osalta huomioimme vain 80 % syntyvänä säästönä eli jätämme niille 20 % siirtymäajan pelivaran – nekin kenties voi lopulta huomioida syntyvinä säästöinä? Kaikista yllämainituista muodostuu yhteensä 40,8 miljardia € potti rahoittaa kansalaispalkkaa.

---> Lisätään edellä saatuun 40,8 mrd. € säästöihin vielä opintotuki (OPM) 0,8 mrd. €, yritystuet (välittömät ja välilliset) 4,0 mrd. € sekä maataloustuet 2,0 mrd. € (tullitukea ei edes huomioitu), joista yhteensä saamme 47,6 mrd. € syntynyttä säästöä.

---> Simsalabim – säästö 47,6 mrd. € vuodessa, jolla esittämämme kansalaispalkka rahoitetaan täysin! Se on suurempi kuin kansalaispalkan vuotuinen kulu 47,5 mrd. €.

Edellinen laskelma mahdollisine pienine virheineenkin suuntaan tai toiseen osoittaa selvästi sen, että ehdottamamme kansalaispalkkamalli olisi suoraan katettavissa syntyneillä säästöillä jo nykytilanteessa. Tämän lisäksi yhteiskuntamme huomattavasta tehostumisesta syntyisi jatkuvasti uutta resurssia rahoittaa kansalaispalkkaa tai laskea veroja jokaisen suomalaisen hyvinvoinnin lisäämiseksi tulevaisuudessa -

kansalaispalkan aika on nyt!

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Petri Hirvimäki


Edustajat

Petri Hirvimäki


Varaedustajat

Martti Hiltunen