Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kansalaisaloite lapsilisän jakamisesta yhteishuoltajuudessa

15.12.2017

1 867 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 1 867

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 15.6.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

Kansalaisaloite lapsilisän jakamisesta yhteishuoltajuudessa

Aloitteen päiväys

15.12.2017

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 117/52/2017

Aloitteen sisältö

Tällä kansalaisaloitteella ehdotetaan lapsilisälain 6 §:ään tarpeellista lisäystä, jonka mukaan yhteishuoltajuustapauksissa lapsilisälain 7 §:n mukaista lapsilisää sekä yksinhuoltajakorotusta ovat oikeutettuja nostamaan lapsen molemmat vanhemmat tai huoltajat lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain mukaiseen huoltajuussopimukseen kirjatun tapaamisoikeuden perusteella jaetusti. Lapsilisälain 10 §:ää ehdotetaan muutettavaksi niin, että lapsilisä maksetaan kalenterikuukausittain tapauskohtaisesti joko kokonaan toisen vanhemman tai huoltajan tilille tai jaettuna molempien vanhempien tai huoltajien tileille.

Perustelut

Pienten lasten vanhempien erot ovat tänä päivänä valitettavan yleisiä. Avioerosta kärsii vuosittain noin 30 000 lasta. Erovanhemmat päätyvät nykyisin hyvin usein vuoroviikkojärjestelyyn, jossa lapset ovat melko tarkalleen puolet ajasta kummallakin vanhemmalla. Tällöin molemmilla vanhemmilla on yhtäläinen tarve kustantaa lasten perustarpeita, kuten ruoka, asuminen, vaatteet, lääkärikäynnit ja harrastukset. Mikään ei kuitenkaan todellisuudessa turvaa sitä, että lähivanhemmaksi huoltajuussopimuksessa määritelty vanhempi olisi se vastuullisempi osapuoli tai että lapsilisät kanavoituisivat lähivanhemman kautta lasten eduksi, kuten on tarkoitettu.

Nykyinen lapsilisälaki asettaa lasten vanhemmat eriarvoiseen asemaan koskien lapsilisän maksamista erityisesti silloin, kun kyse on tasan jaetusta yhteishuoltajuudesta. Vaikka vanhemmat voivat nykyisin käytännössä ja lainsäädännön estämättä sopia siitä, kummalle vanhemmista lapsilisä maksetaan, niin erotilanteissa asioista sopiminen on kuitenkin usein valitettavan vaikeaa. Tällöin pääasialliseksi hoidosta ja kasvatuksesta huolehtivaksi vanhemmaksi katsotaan huoltajuussopimuksessa määritelty lähivanhempi, jonka luona lapsi virallisesti asuu. Tällä hetkellä hyvin usein yhteishuoltajuustapauksissa tilanne on se, että vastuut lapsesta jakaantuvat kyllä tasan, mutta edut eivät.

Määrittely lähivanhemmaksi tuottaa näin toiselle vanhemmista perusteettoman edun yhteishuoltajuustilanteissa suhteessa lapsilisään. Tämä mahdollistaa lähivanhemman keinotekoista valta-asemaa ja murentaa erovanhempien välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Etävanhemmalla ei ilman lähivanhemman suostumusta käytännössä ole minkäänlaista mahdollisuutta valvoa, että lapsilisä ohjautuu lapsen todellisiin tarpeisiin.

Lapsilisäasian riitauttaminen on etävanhemmalle käytännössä hyödytöntä. Siksi lapsilisän ja yksinhuoltajakorotuksen jakaminen vanhempien kesken asianmukaisen viranomaisen toimesta ja huoltajuussopimuksen mukaisesti on perusteltua. Kun nykyinen lapsilisälaki ei huomioi mitenkään jaettua yhteishuoltajuutta, on sitä syytä tältä osin ajanmukaistaa. Jaettu lapsilisä ja jaettu yksinhuoltajakorotus edistäisivät niin yhteishuoltajuusvanhempien yhdenvertaisuutta lain edessä kuin myös etävanhemman ja lapsen oikeusturvaa merkittävästi.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Linkit muihin verkkosivuihin

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Kimmo Kautio


Edustajat

Kimmo Kautio


Varaedustajat

Hanna Jokinen