Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kansalaisaloite perusopetuksen ryhmäkokojen asettamisesta alkuopetuksessa (1-2lk) enintään 18 oppilaaksi ja muilla luokilla (3-9lk) enintään 20 oppilaaksi.

29.3.2013

570 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 570

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 29.9.2013.

Kansalaisaloitteen otsikko

Kansalaisaloite perusopetuksen ryhmäkokojen asettamisesta alkuopetuksessa (1-2lk) enintään 18 oppilaaksi ja muilla luokilla (3-9lk) enintään 20 oppilaaksi.

Aloitteen päiväys

29.3.2013

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 76/52/2013

Aloitteen sisältö

Muutosehdotus perusopetuslakiin (30§ 2 mom) ja -asetukseen (2§):
Perusopetuksen ryhmäkokojen maksimi tulee säätää perusopetuslaissa ja tarkentaa asetuksessa.
Alkuopetuksessa (1-2lk) ryhmäkoko tulee olla enintään 18 oppilasta ja muilla luokilla (3-9lk) enintään 20 oppilasta perusopetusryhmässään. Opetussuunnitelmauudistus peruskouluissa astuu voimaan 1.8.2016 ja viimeistään silloin perusopetuslain ja -asetuksen muutos maksimiryhmäkoon osalta tulee ottaa käyttöön kaikissa Suomen peruskouluissa. Tässä yhteydessä tulee myös määritellä, miten luokassa oleva erityisen tuen oppilas/oppilaat vaikuttaa ryhmän oppilasmäärää pienentävästi.

Perustelut

Kuntien valtionosuudet ovat pienentyneet ja pienenevät luultavasti lisää tulevina vuosina. Kunnat vastaavat valtiolta tulevan rahan puutteeseen vähentämällä resursseja perusopetuksesta, koska esim. sosiaali- ja terveyspuolen kalleimmat menot ovat lakisääteisiä eikä niistä leikkaaminen ole mahdollista. Kunnissa mm. erityissairaanhoito, vanhuspalvelut ja toimeentulo ynnä muut sosiaalipuolen menot on pakko maksaa. Usein unohtuu se, että myös perusopetus on lakisääteistä ja järjestettävä opetussuunnitelman ja perusopetuslain ja -asetuksen määräämissä puitteissa. Opetuksen tulee olla tasokasta ja yksilön huomioivaa, vaikka esimerkiksi ryhmäkokojen maksimia ei ole laissa määritelty. Liian monet kunnat etsivät säästöjä kasvattamalla perusopetuksen ryhmäkokoja(ryhmäkoot usein 24-30 oppilasta luokassaan). Kunnat pyrkivät vähentämään henkilöstökuluja opetushenkilöstön virkakuluja vähentämällä ja siis lasten yksilöllisen kasvattamisen kustannuksella.

Kun oppilaita on alkuopetuksessa enintään 18, voidaan paremmin taata yksiöllinen opetus ja kasvatus ja näin luoda vahva pohja tuleville opinnoilla ja kasvulle. Ylemmillä luokilla enimmäismäärän tulisi olla enintään 20 oppilasta perusopetusryhmässään. Luokanopettaja ja yläkoulussa luokanvalvoja tai ryhmänohjaaja oppii tuntemaan lapset ja nuoret ja voi antaa heille paljon enemmän apua kasvamisen tukemiseen yhteistyössä huoltajien kanssa. Samoin opetustunneilla on opettajalla (luokanopettajalla ja yläkoulussa aineenopettajalla) aikaa huomata erityisopetuksen tarve, oppimisen haasteet ja ohjata ja tukea häntä eteenpäin kolmiportaisen tuen mallia noudattaen. Myös muut lapsen ja nuoren kasvamiseen liittyvät pulmat on helpompi huomata enintään 20 oppilaan ryhmässä ja ohjata nopeasti oppilas ennaltaehkäisevästi esim. oppilashuollon tukitoimien piiriin. Myös varsinainen koulutyö eli oppitunnilla asioiden opettaminen on hedelmällisempää, kun voi käyttää nykyaikaisia opetusmenetelmiä pelkälle isolle ryhmälle luennoimisen sijaan. Nämä ryhmien toimintaan, yhdessä oppimiseen ja sosiaalisuuteen perustuvat opetusmenetelmät (yhteistoiminnallisuus, ryhmätyöt, jne). valmentavat nuorta tuleviin jatko-opintoihin sekä antavat toimintavalmiuksia yhä enemmän yhdessä tekemistä ja sosiaalisuutta vaativaan tulevaisuuden työelämään. Isossa ryhmässä yksilöiden ohjaaminen on vaikeaa, ja usein opettaja jättääkin ryhmätyöt pois helpottaakseen oppimisen kontrollointia.
Lain määrittämä ryhmäkokojen enimmäismäärä poistaa myös eriarvoisuutta koulujen välillä.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Virpi Eronen


Edustajat

Virpi Eronen


Varaedustajat

Minna Haataja