Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Vanhemmuuden työnantajakustannusten tasaaminen sukupuolten välisen tasa-arvon luomiseksi työmarkkinoille

10.11.2017

1 840 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 1 840

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 10.5.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

Vanhemmuuden työnantajakustannusten tasaaminen sukupuolten välisen tasa-arvon luomiseksi työmarkkinoille

Aloitteen päiväys

10.11.2017

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 103/52/2017

Aloitteen sisältö

Kansalaisaloite äidin työnantajalle maksettavan kertaluontoisen perhevapaakorvauksen (Sairausvakuutuslaki 2004/1224 14 luku 4 § (21.12.2016/1342)) korottamiseksi 2500 eurosta 5000 euroon tasa-arvon lisäämiseksi työmarkkinoilla sekä naisten aseman parantamiseksi. Lisäksi aloitetaan selvitys tasa-arvoisesti kustannukset jakavasta rahoitusmallista Belgian, Tanskan ja Ranskan esimerkit huomioiden.

Perustelut

Perheenlisäyksestä johtuvista kustannuksista suurempi osa koituu äidin kuin isän työnantajan maksettavaksi. Sukupuoleen sidoksissa oleva työnantajan kustannustaso aiheuttaa epätasa-arvoa työmarkkinoilla. Tämä epäkohta on korjattavissa – ja tulee vihdoin myös korjata.

2600 euroa kuukaudessa (naisten mediaanipalkka vuonna 2016) ansaitsevan äidin työnantajalle tulee yhdestä lapsesta kuluja noin 8000 euroa, kun mukaan lasketaan raskausajan sairaslomat, perhevapaista tulevat työnantajakustannukset sekä sairaan lapsen hoidosta johtuvat hoitovapaat. Summasta on vähennetty Kelan työnantajalle maksamat korvaukset perhevapaista sekä 2500 euron kertaluontoinen perhevapaakorvaus. Kulut voivat todellisuudessa olla suuremmatkin riippuen muun muassa sairaslomien ja hoitovapaiden määrästä. Perhevapaakorvaus on kertakorvaus, joka maksetaan raskaus- tai adoptiokohtaisesti. Äidin työnantaja voi hakea perhevapaakorvausta kustannuksista, jotka aiheutuvat naispuolisen työntekijän raskaudesta.

Tilapäisen hoitovapaan palkkakustannukset muodostuvat päivistä, jolloin työntekijä on kotona hoitamassa alle 10-vuotiasta sairasta lasta. Suomen Yrittäjien kyselytutkimuksen mukaan hoitopäiviä on keskimäärin viisi vuodessa lasta kohden. Tilapäisen hoitovapaan kustannuksia ei tällä hetkellä korvata työnantajille lainkaan. Lisäksi myös raskauden aikaiset sairauspoissaolokustannukset jäävät osin työnantajan vastuulle – ne korvataan kuten muutkin sairauspoissaolot, eli Kela maksaa korvausta ensimmäisten yhdeksän arkipäivän jälkeiseltä sairausajalta.

3100 euroa kuukaudessa (miesten mediaanipalkka vuonna 2016) ansaitsevan isän työnantajalle koituvat kustannukset yhdestä lapsesta jäävät laskelmamme mukaan noin 3800 euroon. Suomen Yrittäjien mukaan isät käyttävät 40 % tilapäisistä hoitovapaista.

Välittömästi toteutettavaksi esitetyn työnantajakulujen epätasa-arvoistavaa jakautumista helpottavan 5000 euron kertakorvausratkaisun lisäksi on aloitettava selvitys Kelan hallinnoimasta rahoitusmallista, jossa äidin ja isän työnantajien kulut katetaan rahastosta oikeudenmukaisesti. Rahaston varat voidaan kerätä esimerkiksi Ranskan, Belgian tai Tanskan mallin mukaisesti, jossa kuluihin osallistuu työnantaja, työntekijät, valtio (Kela) ja mahdollisesti kunnat. Kollektiivinen rahoitusjärjestelmä, joka on joko yleinen sairausvakuutusjärjestelmä tai valtion tai kuntien rahoittama järjestelmä, jakaa perhevapaiden rahoitusrasituksen tasa-arvoisesti sekä isien ja äitien työnantajille että yhteiskunnalle.

Valmistelun alla oleva perhevapaauudistus ei poista epätasaisesta kustannusjakaumasta johtuvaa tasa-arvo-ongelmaa, joka on ratkaistava riippumatta vapaiden käyttöoikeuksiin tehtävistä muutoksista.


YHTEENVETO ERI EU-MAIDEN RAHOITUSVAIHTOEHDOISTA

Kaikissa EU-maissa on käytössä äitiysvapaa, mutta jaksot ovat eripituisia. Äitiysvapaa on yleisesti sidottu ansiosidonnaiseen korvaukseen, joka vaihtelee maittain. Useimmissa EU-maissa on käytössä isyysvapaa. Myös perhevapaiden käyttö on yleistynyt EU-maissa.

Muutamien EU-maiden äitiys- ja perhevapaamalleja:

BELGIA:
Äitiysvapaa on 15 viikkoa. Ansiosidonnainen korvaus on ensimmäiseltä kuukaudelta 82 % ja loppuajalta 75 % palkasta. Isyysvapaa on 10 päivää, jonka korvaus on kolmelta ensimmäiseltä päivältä 100 % palkasta ja loppuajalta 82 % palkasta. Työnantaja maksaa isyysvapaan kolme ensimmäistä päivää. Loput päivät korvaa sairausvakuutus, joka muodostuu työnantajien ja työntekijöiden maksuista sekä yleisistä veroista. Myös vanhempainvapaa rahoitetaan sairausvakuutusjärjestelmän kautta.

TANSKA:
Äitiysvapaa on 18 viikkoa ja isyysvapaa kaksi viikkoa. Ansiosidonnainen korvaus on 66 % palkasta. Vanhempainvapaa on 32 viikkoa ja korvaus 66 % palkasta. Valtion yleinen verotus kattaa rahoituksen, paitsi ensimmäisen kahdeksan viikon ajalta, jolloin kunnat maksavat puolet.

RANSKA:
Äitiysvapaa on 16 viikkoa ja isyysvapaa kaksi viikkoa. Äitiys- ja isyysvapaan ansiosidonnainen korvaus on 100 % palkasta. Rahoitusjärjestelmä perustuu sairausvakuutukseen: työntekijöiden osuus on 2,35 % ja työnantajien osuus 13,1 %. Vanhempainvapaassa on käytössä Family Allovance -rahasto, josta työnantajat maksavat 5,4 % bruttopalkoista.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Anne Aivio

Teppo Vuorenpää

Sofia Mattila


Edustajat

Seppo Koskinen

Haim Zewi

Sofia Mattila


Varaedustajat

Anne Aivio

Teppo Vuorenpää