Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Lapsen kaltoinkohtelusta ilmoittaminen

28.3.2013

404 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 404

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 28.9.2013.

Kansalaisaloitteen otsikko

Lapsen kaltoinkohtelusta ilmoittaminen

Aloitteen päiväys

28.3.2013

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 65/52/2013

Aloitteen sisältö

Ehdotan, että eduskunta muuttaa nykyistä lainsäädäntöä tai säätää uuden lain, joka velvoittaa jokaisen henkilön, joka epäilee tai on tietoinen lapsen kaltoinkohtelusta, tekemään välittömästi ilmoituksen viranomaiselle. Kaltoinkohteluksi katsotaan henkinen tai fyysinen pahoinpitely, seksuaalinen hyväksikäyttö ja laiminlyönti. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin tulee johtaa rangaistukseen. Käytännössä tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavasti:

a) Lastensuojelulain (417/2007) 25 § 2 momentin muuttaminen niin, että myös ”muu henkilö” on velvollinen tekemään lastensuojeluilmoituksen.
Tällä hetkellä lastensuojeluilmoitukseen tekemiseen ovat velvollisia 25 § 1 momentissa luetellut henkilöt, jotka tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Muulla henkilöllä on oikeus tehdä lastensuojeluilmoitus salassapitosäännösten estämättä.
b) Rikoslakiin lisätään nimenomainen säännös, jonka mukaan kaltoinkohtelun ilmoittamatta jättäminen on rangaistavaa
Lastensuojelulain 25 §:ssä olevaa ilmoitusvelvollisuutta koskevaa säännöstä muutetaan siten, että siihen lisätään viittaus uuteen rikoslain säännökseen, jonka mukaan kaltoinkohtelun ilmoittamatta jättäminen on rangaistavaa.

Perustelut

Lastensuojelua pyritään tällä hetkellä parantamaan monien asiantuntijatyöryhmien ja ammattilaisten avulla. Lastensuojelun työntekijät kaipaavat lisäresursseja ja lakiin kirjattavia asiakaskiintiöitä. Viranomaisten välistä yhteistyötä on parannettava ja ennen kaikkea perheille on annettava tukea ennen kuin on liian myöhäistä.

Viimeaikaisissa selvityksissä on tullut edellämainittujen lisäksi ilmi, että nykyistä lastensuojelulain mukaista ilmoitusvelvollisuutta ei tunneta riittävän hyvin. Selvitysten mukaan ilmoitukset painottuvat vanhempiin ikäluokkiin ja pienten lasten kanssa työskentelevät tahot (neuvola ja päivähoito) tekevät erittäin vähän lastensuojeluilmoituksia (Väliraportti, Toimiva lastensuojelu, Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiota 2012:28). Monet ammattilaiset uskovat edelleen salassapitosääntöjen estävän heitä toimimasta.

Tiettyjä lastensuojeluilmoituksen tekemiseen velvollisia tahoja voidaan rangaista rikoslain virkavelvollisuuden rikkomista koskevan säännöksen nojalla. Valitettavasti kuitenkin rangaistavuuden ulkopuolelle jää suurin osa henkilöistä, jotka voisivat ilmoituksellaan mahdollistaa puuttumisen lapsen kaltoinkohteluun.

Yksityiset kansalaiset pelkäävät usein aiheuttavansa ongelmia, jos he puuttuvat perheen sisäisiin ongelmiin. Heillä ei myöskään ole tällä hetkellä lain mukaista velvollisuutta tehdä ilmoitusta kaltoinkohtelusta tai muusta lastensuojelun tarpeesta. Siksi onkin perusteltua laajentaa ilmoitusvelvollisuus myös yksityishenkilöihin.

Vaikka laki ei yksinään takaa lasten turvallisuutta, yksi asia on varma. Lain on oltava niin yksiselitteinen, ettei kenenkään tarvitse miettiä, onko hänen ilmoitettava lapsen kaltoinkohtelusta tai sen epäilystä. Esimerkiksi Ranskassa lapsen kaltoinkohtelun ilmoittamatta jättäminen on rikoslaissa rangaistava teko, joka voi johtaa jopa 3 vuoden vankeustuomioon ja 45 000 euron sakkoon (article 434-3 du code pénal).

Yksikään ilmoitus ei ole turha, on parempi erehtyä, kuin jättää lapsi hätään.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Karine Liger


Edustajat

Karine Liger


Varaedustajat

Auri Lempinen