Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Alkoholilain uudistus (A-oluet ja alkoholipitoiset limonadit vähittäiskauppoihin)

9.6.2017

432 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 432

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 9.12.2017.

Kansalaisaloitteen otsikko

Alkoholilain uudistus (A-oluet ja alkoholipitoiset limonadit vähittäiskauppoihin)

Aloitteen päiväys

9.6.2017

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

OM 61/52/2017

Aloitteen sisältö

Laki alkoholilain 3. luvun 10 §:n ja 4. luvun 14 §:n, 16 §:n ja 21 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan alkoholilain (1143/1994) 3. luvun 10 § otsikko ja teksti sellaisena kun se on laissa (287/1996), muutetaan 4. luvun 14 § 1. ja 2. momentit, sellaisena kun ne ovat laissa (764/2002), lisätään 4. luvun 16 § 1. momenttiin sellaisena kun se on laissa (486/1997) uusi 4. kohta ja muutetaan 4. luvun 21 b § 4. momentti sellaisena kun se on laissa (764/2002) seuraavasti:

3. luku

=====

10 §
Alkoholijuomien maahantuonnin rajoittaminen Euroopan talousalueen ulkopuolelta

(Poist.)
Euroopan talousalueen ulkopuolelta saa henkilökohtaiseen käyttöön tuoda enintään 16 litraa olutta, 5 litraa hiilihapotonta viiniä, 2 litraa muita alle 21 tilavuusprosenttia sisältäviä alkoholijuomia ja litran yli 21 tilavuusprosenttia mutta korkeintaan 80 tilavuusprosenttia sisältäviä alkoholijuomia.

4. luku

=====

14 §
Vähittäismyyntilupa

(Poist.) Enintään 6,0 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävän alkoholijuoman vähittäismyyntiä saa alkoholiyhtiön lisäksi harjoittaa se, jolle lupaviranomainen on myöntänyt tätä koskevan vähittäismyyntiluvan.

(Poist.) Enintään 13 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävän (Poist.) oluen, viinin tai hiilihapollisen hedelmäviinin vähittäismyyntiä saa alkoholiyhtiön lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön määräämin ehdoin lupaviranomaisen luvalla harjoittaa se, jolle on myönnetty lupa kyseisen tuotteen valmistamiseen.

=====

16 §
Vähittäismyyntikiellot

Alkoholijuomaa ei saa alkoholijuomamyymälässä tai 14 §:n 4 momentissa tarkoitetussa myyntipaikassa myydä:

=====

4) yöllä kello 23 ja 7 välisenä aikana.

=====

21 b §
Vastaavaa hoitajaa ja tämän sijaisia koskevat edellytykset

=====

Anniskelupaikassa, jossa anniskellaan yksinomaan käymisteitse valmistettuja enintään 6,0 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältäviä alkoholijuomia, riittävä ammattitaito voidaan 3 momentista poiketen todeta ravitsemisalan oppilaitoksen antamalla todistuksella siitä, että henkilö hallitsee alkoholijuomien anniskelua koskevat säännökset.


Tämä laki tulee voimaan __ päivänä ___kuuta 20_.

Perustelut

Yleistä

Suomen nykyinen alkoholilaki on vanhentunut ja tarvitsee uusimista. Sen nykyinen vähittäiskaupoissa myytävien alkoholijuomien tilavuusprosenttiraja 4,7% on liian matala, ottaen huomioon, että monet kotimaiset ja kansainväliset laadukkaat oluet, siiderit ja alkoholipohjaiset limonadisekoitukset kuten ns. long drinkit ovat tätä vahvempia, esimerkiksi sisältäen 5-6 tilavuusprosenttia alkoholia.
Lisäksi Suomen nykyisessä alkoholilaissa on tarpeetonta sääntelyä, joka hankaloittaa esimerkiksi pienpanimoiden toimintaa. Nykyisellään osin laki-, osin asetustekstit epäävät niiltä ulosmyyntioikeuden. Sääntelyn keventäminen mahdollistaa pienpanimotoiminnan elpymisen ja laadukkaiden paikallistuotteiden kehityksen. Lisäksi tämä parantaa työllisyyttä ja alaa koskevan yrittäjyyden edellytyksiä.

Pykäläkohtaiset perustelut

3. luku

10 §

Nykyisellään alkoholin tuontia Venäjältä on rajoitettu siten, ettei sitä saa tuoda lainkaan alle 20 tuntia kestäneiltä matkoilta. Tämä rajoitus on ilmeisen tarpeeton ja vastaavaa rajoitusta ei ole sovellettu Euroopan Unionin sisämarkkinoillakaan pitkään aikaan. Siirtämällä Euroopan talousalueen ulkopuolisen alkoholintuonnin määrälliset rajoitukset lakitekstiin ja poistamalla oikeus säätää aikarajaa asetuksella, mahdollistetaan alkoholin tuonti itärajalla myös lyhyiltä matkoilta. Alkoholilaista riippumattomista syistä Venäjälle matkustaminen on jo nykyisellään hankalaa esimerkiksi viisumimääräyksistä johtuen.

4. luku

14 §

1. momentin muutos mahdollistaa korkeintaan 6,0 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävien alkoholijuomien myynnin vähittäiskaupassa, 2. momentin muutos laajentaa jo nykyisellään voimassaolevan ns. tilaviinejä koskevan myyntioikeuden koskemaan myös pienpanimo-oluita.

16 §

Nykyisellään alkoholijuomien myyntiä vähittäiskaupoissa on rajoitettu kello 9-21 väliselle ajalle valtioneuvoston asetuksessa. Koko rajoitus on kyseenalainen, koska kaupoilla pitäisi olla oikeus myydä niiden kaikkia tuotteita niiden aukioloaikana. Koska kansalaisaloitteella ei voi muuttaa valtioneuvoston asetusta, on hyvä kompromissi laajentaa myyntiaika välille 7-23, joka paremmin vastaa käytännössä voimassa olevia kauppojen valitsemia aukioloaikoja.

21 b §

Johdonmukaisuuden vuoksi muutetaan 14 § muutosten vuoksi myös anniskelun lupia koskeva kevennetty menettelytapa koskemaan korkeintaan 6,0 tilavuusprosenttia alkoholia sisältäviä juomia.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Muu verkkopalvelu
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Linkit muihin verkkosivuihin

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Mikko Nummelin

Sami Lehtonen


Edustajat

Mikko Nummelin


Varaedustajat

Sami Lehtonen