Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Jalojen lehtipuiden tarpeetonta kaatamista vähennettävä

4.6.2017

9 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 9

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 4.12.2017.

Kansalaisaloitteen otsikko

Jalojen lehtipuiden tarpeetonta kaatamista vähennettävä

Aloitteen päiväys

4.6.2017

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

57/52/2017

Aloitteen sisältö

Jalojen lehtipuiden sekä lehtojen kasvua eteläisen Suomen kaupunkimetsissä, lähiöissä sekä taajama-alueilla tuettava ja edistettävä niin, että tarpeeton puunhakkuu on kokonaan lopetettava. Ehdotetaan uutta lakia auttamaan Suomen luonnossa jo luontaisesti kasvavien lehtipuulajien (tammi, vaahtera, saarni, raita, lehmus, jalava) runsastumista sekä ennen kaikkea kehittymistä täysikasvuisiksi asti. Lakialoite tulisi lisättäväksi metsälakiin seuraavalla tavalla: ”Kaupunkialueilla kasvavia metsiköitä, joista jaloiksi lehtipuiksi voidaan luokitella vähintään yksi kolmasosa, tulisi rauhoittaa eikä harvennustöitä saisi tehdä enempää tai useammin kuin mitä infrastruktuurin ylläpitäminen näillä alueilla edellyttää. Yhtäkään jalopuulajia ei tule pitää viljelykarkulaisena eikä puuston karsiminen tällä perusteella tule olla sallittua. Mikäli kaupunki suunnittelee esimerkiksi uutta kevyen liikenteen väylää, on kasvillisuus otettava huomioon ja väylää tarpeen tullen siirrettävä. Lehtipuiden kaataminen on sallittua ainoastaan yllä mainitusta syystä (infrastruktuurin ylläpito) tai mikäli puu itsessään on hyvin huonokuntoinen ja on vaarassa aiheuttaa turvallisuusriskin.” Aloitteen pääasiallisena tavoitteena on kaupunkilehtojen aiempaa kontrolloidumpi säilyttäminen ja suojelu kuin myös Suomen luonnon moninaisuuden rikastuttaminen.

Perustelut

Jaloilla lehtipuilla ja lehtometsillä on suuri vaikutus eteläisen Suomen ekosysteemiin. Maamme pohjoisen sijainnin vuoksi tavanomaisissa havu- ja koivumetsissä ei juuri esiinny kasviston tai eliöstön vaihtelua. Lehtevien puulajien yleistyminen muokkaa maaperää rikkaammaksi, minkä johdosta myös biodiversiteetti pääsee hiljalleen monipuolistumaan. Lehtometsät edesauttavat elinympäristöämme parantaen ilmanlaatua huomattavasti sekä lisäten viihtyisyyttä luonnossa liikkumiseen. Lehtipuiden runsaus metsissä korostaisi lisäksi maamme vuodenaikojen vaihtelua entistä paremmin.

Jaloja lehtipuita hakataan teollisuuden tarpeisiin jo riittävästi, eikä tästä kaatamisesta voi todennäköisesti enää karsia. Näin ollen vähennettäköön mielivaltaista puunhakkuuta ja kasvillisuuden turhaa raivaamista. Usein puunkaadossa vedotaan maisemallisiin syihin, mutta luonnon monimuotoisuuden jatkuva karsiminen ei anna tilaa muun muassa niille luontaisille kasvi – ja eläinlajeille, jotka ovat luonnossamme äärimmäisen harvinaisia. Esittelytekstissä mainittuja puulajeja esiintyy Etelä-Suomessa jo entuudestaan. Ne eivät vie elintilaa maamme hallitsevilta puulajeilta (kuten männyltä, kuuselta tai koivulta) varsinkaan, koska jo pelkät ilmastotekijät sekä valaistuksen määrän raju vaihtelu rajoittavat jalojen lehtipuiden menestymistä keskistä Suomea pohjoisempana. Nähdäksemme nämä peruspuulajit eivät vastaisuudessakaan ole uhattuina, ja ne tulevat edelleen olemaan lehtojen puulajeja runsaslukuisempia myös maan lounaisimmassa osassa. Luonnon monimuotoisuus on kaikille ylpeydenaihe.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Lassi Luomanen


Edustajat

Lassi Luomanen


Varaedustajat

Lilja Mettälä