Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Verovähennysoikeus yrityksille pitkäaikaistyöttömien, nuorten alle 25 vuotiaiden ja alle 30 vuotiaiden vastavalmistuneiden sekä 55 vuotta täyttäneiden henkilöiden palkkaamiseksi. Ehdotamme että heidät palkkaava työnantaja vapautetaan heidän yrityksessä tekemän työn osalta yritykselle muuten määräytyvästä yhteisöverosta tämän ehdotuksen mukaisesti. Samalla esitämme että perhevapailla olevien henkilöiden työstä poissaoloaika antaa työnantajalle vastaavan vähennysoikeuden

7.4.2017

7 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 7

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 7.10.2017.

Kansalaisaloitteen otsikko

Verovähennysoikeus yrityksille pitkäaikaistyöttömien, nuorten alle 25 vuotiaiden ja alle 30 vuotiaiden vastavalmistuneiden sekä 55 vuotta täyttäneiden henkilöiden palkkaamiseksi. Ehdotamme että heidät palkkaava työnantaja vapautetaan heidän yrityksessä tekemän työn osalta yritykselle muuten määräytyvästä yhteisöverosta tämän ehdotuksen mukaisesti. Samalla esitämme että perhevapailla olevien henkilöiden työstä poissaoloaika antaa työnantajalle vastaavan vähennysoikeuden

Aloitteen päiväys

7.4.2017

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 45/52/2017

Aloitteen sisältö

Me allekirjoittaneet esitämme että valtioneuvosto ryhtyy tämän ehdotuksen mukaisiin toimenpiteisiin vaikeassa työllistymisasemassa olevien henkilöiden työllistymisen edistämiseksi.
Tämän ehdotuksen tarkoituksena on helpottaa nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja 55 vuotta täyttäneiden henkilöiden sijoittumista markkinaehtoisille työpaikoille. Samalla esitämme että perhevapaalla olevien henkilöiden työstä poissaoloaika antaa työnantajalle vastaavan verovähennysoikeuden

Esitämme lisättäväksi tuloverolain 127 pykälään kohdan, jonka sisältö tulisi noudattaa seuraavanlaista määritelmää:
Verovelvollinen, joka on merkitty Verohallinnon työnantaja- ja ennakkoperintärekisteriin, ja jonka palveluksessa on vähintään 10 henkilöä voi vähentää muuten määräytyvästä valtionverosta sen
murtoluvun suuruisen osan verovapaaksi, jonka suuruus määräytyy seuraavasti:
Murtoluvun osoittajana on niiden yrityksen palveluksessa olevien suomessa verovelvollisten henkilöiden, joiden työllistymistä tällä esityksellä halutaan tukea, tekemä työkuukausien lukumäärä verovuonna.
Ja murtoluvun nimittäjänä on kaikkien yrityksen palveluksessa olevien suomessa verovelvollisten työntekijöiden työkuukausien lukumäärä verovuonna.

Ne henkilöt, joiden työllistymistä tällä yhteisöveron vähennyksellä halutaan tukea ja joiden tekemä työkuukausien määrä vuodessa otetaan huomioon murtoluvun osoittajaa laskettaessa, ovat:

1. Alle 25 vuotiaat nuoret ja alle 30 vuotiaat vastavalmistuneet henkilöt. Kolme vuotta työsuhteen alkamisesta.
2. Pitkäaikaistyöttömät. Kolme vuotta työsuhteen alkamisesta
3. Henkilöt jotka ovat täyttäneet 55 vuotta.
4. Verovelvollisen palveluksessa olevat perhevapaalla olevat henkilöt

Verovähennykseen oikeuttava työkuukausi on sellainen työssäolokuukausi josta työntekijälle vuosilomalain 6 § mukaisesti kertyy vuosilomaa, ja viikkotuntien määrä ylittää 30 viikkotyötuntia.
Verovelvollinen ilmoittaa verohallinnolle verovähennykseen oikeuttavat kuukaudet kausiveroilmoituksessaan.
Verovähennykseen oikeuttavia työkuukausien veroisia kuukausia ovat myös vähennykseen oikeuttavien työntekijöiden vuosilomakuukaudet ja verovelvollisen palveluksessa olevien työntekijöiden ne kuukaudet jotka työntekijä on perhevapaalla.
Jotta yhteisöveron tuotto valtion taloudessa ei alenisi liikaa, ja vähennysoikeus kannustaisi voittoa tuottavien yrityksien omistajia ja ylintä johtoa huomioimaan yhteiskunnallisesti vastuullisen toiminnan uusia työntekijöitä palkatessaan esitämme, että tuloverolain 124. § muutetaan siten että yhteisöveron veroprosentti ilman tätä vähennystä palautetaan aiemmin vuonna 2010 olleelle tasolle eli 26 %:n.

Perustelut

Tämän esityksen tarkoituksena on, että esityksessä määriteltyjen henkilöiden tekemän työn osuus yrityksen voitoista on valtionverosta vapaata tuloa yrityksen omistajille. Kun yritys tekee liiketoiminnallaan voittoa ja on palkkaamassa uusia työntekijöitä, niin yrityksen omistajat ja johtotehtävissä olevat henkilöt tulevat harkitsemaan kunkin työtehtävän kohdalla mahdollisuutta palkata nuoria, vastavalmistuneita, pitkäaikaistyöttömiä tai yli 55 vuotta vanhoja henkilöitä yrityksen palvelukseen.
Lisäksi tämän ehdotuksen tavoitteena on:
1. Kannustaa ulkomaisia yrityksiä tehostamaan ja laajentamaan toimintaansa Suomessa. Erityisesti Isossa-Britanniassa pääkonttoriaan pitävät yritykset, jotka harkitsevat pääkonttoritoimintojen siirtämistä muualle EU:n alueelle voivat harkita Suomea kilpailukykyisenä vaihtoehtona. Taitavalla henkilöstöhallinnolla Suomeen muuttavan yrityksen yhteisöveroprosentti voi olla ehdotuksen voimaantulon jälkeen 0 %.
2. Kannustaa yrityksiä palkkaamaan yli 55 vuotiaita henkilöitä työntekijöikseen, ja kehittämään yrityksen työoloja siten, että varttuneemmat työntekijät viihtyvät työtehtävissään vielä silloinkin kun heillä ikänsä puolesta olisi oikeus vanhuusajan eläkkeeseen. Ehdotus myös kannustaa työnantajia pysyttämään niiden henkilöiden työsuhteet, jotka ovat lähestymässä 55 vuoden ikää.
3. Parantaa pitkäaikaistyöttömän mahdollisuutta työllistyä pitkäaikaisesti markkinaehtoisilla työpaikoilla, koska työnantajan saama verohuojennus kompensoi niitä kustannuksia mitä pitkän aikaa työttömänä olleen henkilön kouluttaminen tehtäviinsä edellyttää. Tämän esityksen tarkoituksena on parantaa erityisesti koulutettujen pitkäaikaistyöttömien työllistymistä.
4. Mahdollistaa nuorille ja vastavalmistuneille henkilöille riittävän pitkä työsuhde, jolloin toimialan tavat ja vaatimukset ehtivät juurtua nuorelle työntekijälle. Lisäksi ehdotus kannustaa yrityksiä palkkaamaan nuoria kesätöihin opiskelun kesälomien aikana.
5. Kannustaa yrityksiä, jotka haluavat hyötyä verovähennyksestä täysimääräisesti, tarjoamaan koko henkilökunnalleen yli 30 viikkotyötuntia sisältävän työmäärän.
6. Antaa yritykselle mahdollisuuden yhteiskuntavastuuta osoittavan ja yleisesti hyväksyttävän tavan verosuunnitteluun jonka avulla yritys voi pienentää voitosta muuten maksettavaksi määräytyvää yhteisöveroa.
7. Kannustaa pieniä yrityksiä kasvamaan niin suureksi, että ovat oikeutettuja yhteisöverovähennykseen. Siten työpaikkojen määrä lisääntyy pienissä yrityksissä ja työttömyys vähenee.
Tämän esityksen tarkoituksena on pyrkiä luomaan kestäviä polkuja työelämään henkilöille, joiden työn tuottavuus ei ole kilpailukykyinen parhaassa työskentelyiässä oleviin verrattuna työsuhteen alkuvaiheessa. Esityksen tavoitteena on myös työntekijöiden työsuhteiden pidentäminen niin että työntekijän pitkä työsuhde työnantajan palveluksessa on työnantajaa motivoiva ja omistajaa palkitseva.
Edellä mainitun lisäksi tämä lakiesitys pyrkii tasaamaan perhevapaista työnantajille aiheutuvia kustannuksia ja edistämään työelämän tasa-arvoa.
Tämä lakiesitys pyrkii myös vastaamaan elinkeinoelämän esittämiin vaatimuksiin yhteisöverotuksen tuntuvaksi alentamiseksi. Mikäli tämä lakiesitys tulee hyväksytyksi esityksen sisällön mukaisena, niin yhteisöveron suuruus yrityksen muuten verotettavasta tulosta tulee vaihtelemaan yrityksen työvoimarakenteesta riippuen 0 % – 26 %.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Aki Käkelä

Lars Käkelä


Edustajat

Aki Käkelä


Varaedustajat

Lars Käkelä