Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Erolapsella on oikeus molempiin vanhempiinsa

21.3.2017

1 550 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 1 550

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 21.9.2017.

Kansalaisaloitteen otsikko

Erolapsella on oikeus molempiin vanhempiinsa

Aloitteen päiväys

21.3.2017

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

OM 29/52/2017

Aloitteen sisältö

Lisätään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/1983) 2 §:n kolmanneksi momentiksi seuraava:
2 § Tapaamisoikeus
-------
Tapaamisoikeuden toteutumista 1 §:ssä säädettyjen periaatteiden mukaisesti ei saa haitata eikä vaarantaa antamalla siitä vanhemmasta, jonka luona lapsi ei asu, totuudenvastaisia kielteisiä tietoja tai mielikuvia, jotka ovat omiaan vieraannuttamaan lasta sanotusta vanhemmastaan (vieraannuttamiskielto). Jos toinen vanhempi tai muu henkilö, jolle lapsen huolto on uskottu, rikkoo vieraannuttamiskieltoa, voidaan asiassa soveltaa 12 §:ää.

Perustelut

Erolapsen perusoikeuksiin suhteessa etävanhempaan kuuluu tapaamisoikeus, jota sekä lähivanhemman että tapaavan vanhemman tulee kunnioittaa ja toteuttaa. Lain mukaan lapselle turvattu tapaamisoikeus on lähtökohtaisesti riippumaton siitä, ovatko hänen vanhempansa solmineet avioliiton vai ei.
Erotilanteessa esiintyy käytännössä lapsen tapaamisoikeuden osalta monenlaisia ongelmatilanteita ja jopa tuomioistuimiin eteneviä pitkäkestoisia riitoja sitä enemmän, mitä riitaisemmasta erosta äidin ja isän välillä on kysymys. Näissä tilanteissa vaarannetaan lapsen tapaamisoikeuden perustavoitteiden toteutuminen ja lapsen henkinen tasapaino voi myös joutua uhanalaiseksi. Etävanhempi saattaa joutua laajamittaisen ja pitkäaikaisen mustamaalaamisen ja lapsi psykologisen manipuloinnin uhriksi. Tahallisessa vieraannuttamisessa lapsi pyritään saamaan pelkäämään ja inhoamaan muualla asuvaa vanhempaa ja kieltäytymään tapaamasta tätä.
Pahimmillaan lähivanhemman harjoittama vieraannuttaminen voi olla patologista koston luonteista toimintaa, jossa uhreina ovat lapsi ja tapaava vanhempi. Näiltä osin on kyseessä oleva laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta vuodelta 1983 jäänyt kehityksestä jälkeen, koska siinä ei ole säännöstä, joka kieltäisi vieraannuttamisen. Esitetty lisäys lakiin poistaisi tämän aukon erolapsen oikeusturvasta. Säännös olisi selvä varoittava signaali manipuloivalle lähivanhemmalle. Erojen alkuvaiheessa, esimerkiksi sovitteluneuvotteluissa, vanhemmille voitaisiin selvittää vieraannuttamisen lainvastaisuus ja sen mahdolliset seuraukset. Tällä olisi myös ennaltaehkäisevää vaikutusta ja vieraannuttamista saataisiin vähennettyä.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Mikko Wikstedt


Edustajat

Mikko Wikstedt


Varaedustajat

Jyrki Lohi