Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstöön kohdistetun rokotevelvoitteen poistaminen uudistetusta tartuntatautilaista.

24.3.2017

2 122 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 2 122

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 24.9.2017.

Kansalaisaloitteen otsikko

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstöön kohdistetun rokotevelvoitteen poistaminen uudistetusta tartuntatautilaista.

Aloitteen päiväys

24.3.2017

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

OM 27/52/2017

Aloitteen sisältö

Ehdotamme uudistetun ja 1.3.2017 voimaan tulleen tartuntatautilain 48 §:n poistamista (viite 1).

Uudistetun tartuntatautilain rokotevelvoite loukkaa sosiaali- ja terveyspalujen henkilöstön perustuslaillisia oikeuksia henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.

Uudistetun tartuntatautilain rokotevelvoite painostaa käytännössä sosiaali – ja terveyspalvelujen henkilöstöä ja opiskelijoita ottamaan rokotuksia. Rokotevelvoitteesta kieltäytyminen johtaisi työpaikan tai alan opiskeluun liittyvän harjoittelupaikan menettämiseen. Rokotteiden ottaminen tulisi säilyttää vapaaehtoisena jatkossakin koko väestöllä, työ -tai opiskelualasta riippumatta.

On eettisesti väärin, että rokotevelvoitteesta kieltäytyminen, aiheuttaa henkilöön kohdistuvan painostuksen työpaikan tai alan vaihtoon sosiaali- ja terveyspalveluista. Sosiaali- ja terveyspalvelualoilla ei ole varaa menettää koulutettua henkilöstöä ja heikentää aloja työllistäjänä sekä ammatinvalintavaihtoehtona. Sosiaali - ja terveysapalveluissa ei ole riittävästi vaihtoehtoisia työtehtäviä rokotevelvoitteesta kieltäytyville. Tämä lisäisi työttömyyttä ja työvoimapulaa aloilla, johtaen merkittäviin työ- sekä sosiaali- ja terveyspoliittisiin haasteisiin yhteiskunnassamme.

Jokaisella tulisi jatkossakin olla perustuslaillinen henkilökohtainen vapaus koskemattomuuteen, turvallisuuteen ja oikeus päättää omaan kehoonsa ruiskutettavista rokotteista sekä altistumisesta rokotehaitoille, riippumatta työ- tai opiskelualasta. Rokotevelvoitteeseen kuuluva kausi-influenssarokote altistaisi sosiaali- ja terveysalan henkilöstön ja opiskelijat rokotehaitoille joka vuosi, vaikka rokote on useana vuonna todettu heikkotehoiseksi.

Ehdotamme, että uudistetun tartuntatautilain § 48 poistetaan ennen lain siirtymäajan umpeutumista 1.3.2018, niin vapaaehtoisuus rokotteiden ottamiseen säilyisi jatkossakin. Rokotteiden ottamisen tulisi perustua jatkossakin vapaaehtoisuuteen perustuviin suosituksiin eikä painostavaan velvoitteeseen.

Perustelut

1. Uudistetun tartuntatautilain rokotevelvoite loukkaa sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön perustuslaillisia oikeuksia henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen, yhdenvertaisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen ihmisinä, työntekijöinä ja opiskelijoina sosiaali– ja terveyspalveluissa.

On eettisesti väärin, että rokotevelvoitteesta kieltäytyminen, aiheuttaa henkilöön kohdistuvan painostuksen työpaikan tai alan vaihtoon sosiaali- ja terveyspalveluista.

2. Uudistetun tartuntatautilain rokotevelvoite altistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön ja opiskelijat mahdollisille rokotehaitoille, jotka vaihtelevat paikallisista reaktioista, akuutteihin ja kroonisiin oireisiin sekä sairauksiin.

Jokaisella tulisi säilyttää henkilökohtainen vapaus koskemattomuuteen ja valintaan omaan kehoonsa ruiskutettavista rokotteista sekä altistumisesta rokotehaitoille, työ- tai opiskelualasta riippumatta. Rokotevelvoite tulee koskemaan suurta joukkoa sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstöä ja opiskelijoita, mikä tulee näkymään rokotehaittojen esiintyvyyden lisääntymisenä.

Mahdollisten terveyteen ja työkykyyn vaikuttavien rokotehaittojen vuoksi, sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevää, ei tule velvoittaa ja painostaa ottamaan rokotetta työpaikan tai opiskeluun liittyvän työharjoittelupaikan menettämisen uhalla.

Erityisesti kausi-influenssarokotteen suhteen, sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö ja opiskelijat, joutuisivat altistumaan rokotehaitoille joka vuosi, vaikka rokotteen teho on osoittautunut useana vuonna heikoksi. Laajaa immuniteettia influenssaa vastaan ei tulla saavuttamaan, rokottamalla kohdennetusti sosiaali – ja terveysalan henkilöstöä ja opiskelijoita. Lisääntyvän tutkimuksen myötä tietämys rokotteiden todellista hyödyistä ja haitoista kasvaa jatkuvasti.

Laajan Cochrane (2016) katsauksen mukaan vanhuspalvelujen hoitohenkilökunnan kausi-influenssarokotuksilla ei ole merkittävää hyötyä iäkkäiden ihmisten influenssatartuntojen ehkäisyssä, sekä influenssasta aiheutuvien komplikaatioiden ja kuolemien torjunnassa (viite 2).

3. Rokotevelvoite sosiaali – ja terveyspalvelujen henkilöstölle ja opiskelijoille, ei tule edistämään tartuntalaissa tavoiteltua potilassuojaa.

Sosiaali – ja terveyspalvelujen toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa liikkuu vapaasti rokottamattomia henkilöitä, kuten esimerkiksi hoidettavat itse ja heidän omaisensa, joille rokotteiden ottaminen säilyy edelleen vapaaehtoisena. Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintayksiköissä työskentelevät ammattilaiset ja opiskelijat edistävät potilassuojaa, tartuntojen leviämisen suhteen, ensisijaisesti laadukkaalla hygienialla ja aseptisella työskentelyllä.

Yleisen hygieniatason nousu ja elinolosuhteiden kohentuminen kuluneiden vuosikymmenien aikana, ovat olleet kansanterveydellisesti merkittävät tekijät tartuntatautien torjunnassa ja leviämisen ehkäisemisessä.

4. Uudistetun tartuntatautilain 48 §:n rokotevelvoite sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstölle ja opiskelijoille, asettaa ammattiryhmät yhteiskunnassamme eriarvoiseen asemaan.

Tartuntatautilain määrittelemät riskiryhmät (< 1v., > 65 v., ja muut riskiryhmät) ovat jatkuvasti tekemisissä tartuntaetäisyydellä rokottamattomien kansalaisten kanssa ja asioivat vapaasti eri ammattiryhmien asiakkaina. Ei voida millään luotettavalla logiikalla perustella, että juuri sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön ja opiskelijoiden rokottaminen, vähentäisi tartuntoja kohdistuen näihin riskiryhmiin yhteiskunnassamme.

5. Rokotevelvoitteesta kieltäytyminen sosiaali- ja terveyspalvelujen aloilla, tulee johtamaan työsuhteiden päättymisiin, heikentäen ratkaisevasti aloilla työskentelevien mahdollisuuksia toimia ammatissaan, johon ovat kouluttautuneet tai kouluttautumassa. Käytännössä sosiaali- ja terveyspalvelujen aloilla on niukasti vaihtoehtoisia työllistymismahdollisuuksia tai työharjoittelupaikkoja, joihin rokotevelvoite ei kohdistu.

THL:n 19.1.2017 päivitetyn tilastojulkaisun mukaan v. 2013 sosiaali- ja terveyspalveluissa työskenteli 386 364 henkilöä. Näistä suuri osa työskentelee tartuntatautilaissa määriteltyjen riskiryhmien kanssa (> 65 v., < 1v, ja muut riskiryhmät). Jos sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstöä siirtyy muihin tehtäviin tai jää työttömäksi rokotevelvoitteesta kieltäytymisen vuoksi, tulee sillä olemaan merkittävät työvoima- sekä sosiaali- ja terveyspoliittiset vaikutukset. Tämä tulisi lisäämään työttömyyttä ja aloilla jo vallitsevaa työvoimapulaa.

6. Uudistetun tartuntatautilain 48 § asettaa sosiaali- ja terveyspalvelujen työnantajat ja opiskelijaterveydenhuollon haasteellisen ja resursseja vaativan velvoitteen eteen, työnantajan saadessa käyttää vain erityisestä syystä työtehtävissä tai työharjoittelussa henkilöä, jolla ns. on puutteellinen rokotussuoja. On kuormittavaa ja lähes mahdotonta varmistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön ja opiskelijoiden rokotesuoja, esimerkiksi Suomeen ulkomailta muuttavilta henkilöiltä sekä ikäpolvilta, joilla rokotehistoriaa ei ole kirjattu sähköisiin tietojärjestelmiin. Monien rokotehistoria löytyy vain neuvoloiden ja koulujen paperisista arkistoita.


Viitteet:

1. Uudistetun 1.3.2017 voimaan tulleen tartuntatautilain § 48, jota ehdotamme poistettavaksi:

48 §: Työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja potilaiden suojaamiseksi:

"Työskentelyyn sosiaali - ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa, joissa hoidetaan lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita asiakkaita tai potilaita, saa käyttää vain erityisestä syystä henkilöä, jolla on puutteellinen rokotussuoja. Työntekijällä ja työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilla hinkuyskää vastaan. Opiskeluterveydenhuollon on huolehdittava, että työharjoitteluun osallistuvilla opiskelijoilla on 2 momentissa tarkoitettu rokotussuoja. Työnantajalla on oikeus käsitellä työntekijän tai työharjoittelussa olevan opiskelijan 1 momentissa tarkoitettuihin tehtäviin soveltuvuutta koskevia tietoja riittävän rokotussuojan osalta työntekijän tai opiskelijan suostumuksella yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004), työterveyshuoltolain ja henkilötietolain mukaisesti."

2. Pub Med. Cochrane Database System Review 2016 Jun 2(6) - Influenza vaccination for healthcare workers who care for people aged 60 or older living in long-term care institutions. (Thomas RE, Jefferson T, Lasserson TJ.)

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Eriikka Tolvanen

Liisa-Maija Viitanen

Elisa Syrlin


Edustajat

Eriikka Tolvanen

Liisa-Maija Viitanen


Varaedustajat

Elisa Syrlin