Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Steriloimislain ikäraja pohjoismaiseksi eli 25 vuotta ja lapsiluvuksi kaksi lasta

20.3.2017

2 723 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 2 723

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 20.9.2017.
Kannatusilmoitukset hävitetty 10.3.2018

Kansalaisaloitteen otsikko

Steriloimislain ikäraja pohjoismaiseksi eli 25 vuotta ja lapsiluvuksi kaksi lasta

Aloitteen päiväys

20.3.2017

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

OM 25/52/2017

Aloitteen sisältö

Laki steriloimislain 1 §:n, 3 §:n, 4 §:n ja 10 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan steriloimislain (24.4.1970/283) 1 §:n 1 ja 2 kohdat, sellaisena kuin ne ovat laissa 31.1.1985/125,
lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 31.1.1985/125, uusi 3 momentti,
muutetaan 4 §:n 1 momentin 2, 3, ja 4 kohdat, 2 momentti ja 3 momentti, sellaisena kuin ne ovat laissa 28.6.2002/564,
ja muutetaan 10 §, seuraavasti:

1 §
Steriloimiseen voidaan tämän lain säännöksiä noudattaen asianomaisen henkilön pyynnöstä ryhtyä:

1) kun hän on synnyttänyt kaksi lasta tai hänellä on yksin tai aviopuolisonsa kanssa yhteensä kaksi alaikäistä lasta;

2) kun hän on täyttänyt kaksikymmentäviisi vuotta;
— — — — — — — — — — — —

3 §
— — — — — — — — — — — —
Mikäli steriloimisen jälkeen haluaa steriloimisen purkamisen tai lapsettomuushoitoja, pitää maksaa hoidon kustannukset kokonaan itse.

4 §
Steriloimiseen voidaan ryhtyä:
— — — — — — — — — — — —
2) 1 §:n 3, 4, 5 ja 6 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa yhden lääkärin päätöksellä;

3) 2 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen luvalla; sekä

4) 1 §:n 7 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa yhden lääkärin päätöksellä.
Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun päätöksen tulee sisältää toimenpiteen suorittavan lääkärin tai muun lääkärin antama kirjallinen lausunto, jossa hän ilmoittaa toimenpiteen syyt ja toteaa tarvittavien edellytysten olevan olemassa.
Jos yhden lääkärin päätös on kielteinen, voidaan lupaa steriloimiseen pyytää terveydenhuollon oikeusturvakeskukselta.
— — — — — — — — — — — —

10 §
Se, joka on suorittanut luvalliseksi todettavan steriloimisen tai sitä yrittänyt tämän lain säännöksiä noudattamatta, tuomittakoon sakkoon.

Tämä laki tulee voimaan __ päivänä ___kuuta 20_.

Perustelut

ALOITTEEN SISÄLTÖ
Lakialoitteessa ehdotetaan steriloimislain ikärajan muuttamista pohjoismaiselle tasolle eli 25 vuotta, lapsiluvun laskemista kahteen, lupakäytännön helpottamista ja rangaistusten lieventämistä.

PERUSTELUT
Suomen steriloimislaissa 1985 on määritelty tiukat ehdot steriloimiselle ja niitä ei voi pitää nykyaikaan sopivina.

Tasapuolisuus
Nykyinen laki asettaa ihmiset eri asemaan iän, lapsiluvun ja terveydentilan perusteella.

Itsemääräämisoikeus
Yksityiselämään kuuluu yksilön oikeus määrätä itsestään ja ruumiistaan.
Steriloimislain pitäisi antaa nykyistä enemmän mahdollisuuksia päättää itse lisääntymiskyvystään.

Ikäraja
Steriloimisen yleinen ikäraja Suomessa, 30 vuotta, on korkein itsemääräämisoikeutta koskeva alaikäraja Suomessa.
Ikärajaa voidaan pitää kohtuuttoman korkeana verrattuna moniin muihin oikeuksiin.
Yleinen steriloimisen ikäraja on Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa 25 vuotta.
Myös Suomessa ikärajaksi pitäisi säätää enintään pohjoismainen 25 vuotta.
Tasa-arvoinen steriloimisen ikäraja olisi 18 vuotta, mutta jos sitä ei olla valmiita säätämään, 25 vuotta on parempi kuin nykyinen 30 vuotta.
Moni 25-vuotias voi päättää, ettei halua enempää lapsia.
Lisäksi joillekin vapaaehtoinen lapsettomuus on tärkeä valinta.
Väestöliiton Perhebarometrin 2015 mukaan lapsettomaksi jäämistä suunnitteli lähes 13 prosenttia kaikista 20–40-vuotiaista suomalaisista.

Lapsimäärä
Steriloimislain lapsimäärävaatimus ei vastaa nykyaikaa, koska harvat haluavat nykyään kolme lasta.
Lapsimääräksi on perusteltua säätää kaksi lasta.

Katumisriski
Steriloimisessa on katumisriski, siksi sen hakijalle pitäisi painottaa ratkaisun olevan lopullinen.
Steriloimista katuu vain noin 5% ja suurin osa heistä on synnyttäneitä naisia ja hyvin harva katuvista hakeutuu sterilisaation purkuleikkaukseen.
Lakitekstissä voidaan määritellä, että steriloimista katuvan pitää itse maksaa purku tai lapsettomuushoito.

Lääkärin päätös
Terveyssyistä steriloimisen suorittamiseen pitäisi yleensä riittää yhden lääkärin päätös ja itseä koskevan steriloimisluvan hakeminen Valviralta on turha vaatimus itsemääräämisoikeuden kannalta.

Rangaistukset
Mikäli steriloimislaissa pidetään rangaistuksen säätämistä tarpeellisena, mahdollisesta säännösten noudattamatta jättämisestä on kohtuutonta tuomita vankeutta steriloimisen suorittajalle, siksi laissa riittäisi sakkorangaistus.

Yleiset perusteet
Steriloimisessa käyminen ulkomailla ei ole laissa kiellettyä, joten Suomen lainsäädännössä on perusteltua sallia nykyistä lakia suurempi oikeus steriloimiseen kotimaassa.
Steriloiminen on luotettava ja turvallinen ehkäisymenetelmä.
Hormonaaliset ehkäisymenetelmät aiheuttavat terveydellisiä sivuvaikutuksia ja hormonipäästöjä vesistöihin.
Helpompi steriloimisen saaminen kotimaisessa terveydenhoidossa vähentäisi ei-toivottuja raskauksia, abortteja ja huostaanottoja.
Lakialoitteen tarkoituksena on lisätä yksilön oikeuksia saada steriloiminen kotimaisessa terveydenhoidossa ja helpottaa siihen liittyviä säädöksiä.


Laki olisi muutoksen jälkeen seuraava muutettujen pykälien (NUMERO/2017) osalta:
Steriloimislaki 24.4.1970/283

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (31.1.1985/125)
Steriloimiseen voidaan tämän lain säännöksiä noudattaen asianomaisen henkilön pyynnöstä ryhtyä:

1) kun hän on synnyttänyt kaksi lasta tai hänellä on yksin tai aviopuolisonsa kanssa yhteensä kaksi alaikäistä lasta; (NUMERO/2017)

2) kun hän on täyttänyt kaksikymmentäviisi vuotta; (NUMERO/2017)

3) kun raskaus vaarantaisi hänen henkensä tai terveytensä;

4) kun hänen mahdollisuutensa muulla tavoin ehkäistä raskaus ovat epätavallisen huonot;

5) kun on syytä otaksua, että hänen jälkeläisillään olisi tai heille kehittyisi vaikea sairaus tai ruumiinvika; (28.6.2002/564)

6) kun hänen sairautensa tai muu siihen verrattava syy vakavasti rajoittaa hänen kykyään hoitaa lapsia; tai (28.6.2002/564)

7) kun henkilö pysyvästi kokee kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen ja elää tämän sukupuolen mukaisessa roolissa. (28.6.2002/564)

3 §
Ennen kuin steriloiminen tämän lain mukaan suoritetaan, steriloimista haluavalle on selvitettävä steriloimisen merkitys ja vaikutukset sekä muut mahdollisuudet estää raskaus.

Mikäli steriloimista pyytänyt henkilö on avioliitossa, on hänen aviopuolisolleen varattava mahdollisuuksien mukaan tilaisuus saapua 1 momentissa tarkoitettuun tilaisuuteen, ja aviopuolisoille on tällöin, milloin siihen katsotaan olevan syytä, selvitettävä, siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään, kumman steriloiminen 1 §:n säännökset huomioon ottaen on tarkoituksenmukaisempaa, ja annettava tarvittaessa tilaisuus vielä harkita, kumpi heistä pyytää steriloimista.

Mikäli steriloimisen jälkeen haluaa steriloimisen purkamisen tai lapsettomuushoitoja, pitää maksaa hoidon kustannukset kokonaan itse. (NUMERO/2017)

4 §
Steriloimiseen voidaan ryhtyä:

1) 1 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa steriloimisen suorittavan lääkärin päätöksellä;

2) 1 §:n 3, 4, 5 ja 6 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa yhden lääkärin päätöksellä; (NUMERO/2017)

3) 2 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen luvalla; sekä (NUMERO/2017)

4) 1 §:n 7 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa yhden lääkärin päätöksellä. (NUMERO/2017)

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun päätöksen tulee sisältää toimenpiteen suorittavan lääkärin tai muun lääkärin antama kirjallinen lausunto, jossa hän ilmoittaa toimenpiteen syyt ja toteaa tarvittavien edellytysten olevan olemassa. (NUMERO/2017)

Jos yhden lääkärin päätös on kielteinen, voidaan lupaa steriloimiseen pyytää terveydenhuollon oikeusturvakeskukselta. (NUMERO/2017)

Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun lääkärin päätöksen tarkemmasta sisällöstä voidaan säätää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

10 §
Se, joka on suorittanut luvalliseksi todettavan steriloimisen tai sitä yrittänyt tämän lain säännöksiä noudattamatta, tuomittakoon sakkoon. (NUMERO/2017)

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Linkit muihin verkkosivuihin

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Pekka Säämäki


Edustajat

Maria Ronkainen

Pekka Säämäki


Varaedustajat

Jenni Nurmi