Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Irti EU:sta

1.2.2017

1 773 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 1 773

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 1.8.2017.

Kansalaisaloitteen otsikko

Irti EU:sta

Aloitteen päiväys

1.2.2017

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 7/52/2017

Aloitteen sisältö

Me allekirjoittaneet vaadimme kansanäänestyksen järjestämistä Suomen eroamiseksi Euroopan Unionista.
Mikäli kansanäänestyksen tuloksena Suomi eroaa EU:sta, se samalla vetäytyy Maastrichtin sopimuksesta, ja eroaa euroalueesta ja eurosta.

Kansanäänestys tulee järjestää niin, että jokainen äänioikeutettu suomalainen velvoitetaan kertomaan kantansa asiaan (puolesta "KYLLÄ" ja vastaan "EI") sakon uhalla, jotta saadaan oikeellinen tulos.

Äänestysliput tulee numeroida niin, että äänestäjälle jää tarkistuslipuke. Lipussa itsessään tulee olla valmiina vastausvaihtoehdot, joista äänestäjä rastittaa haluamansa.
Selkeyden vuoksi jokaisessa lipussa tulee myös lukea esim. "Erotaan EU:sta". Tulos olisi virheellinen, jos osa äänestäjistä äänestäisi epähuomiossa EU-jäsenyydestä. Merkitys olisi vastakkainen.

Äänestystulosten on oltava julkista tietoa siten, että jokainen voi tarkistaa äänensä rekisteröityneen oikein, ja jokainen voi halutessaan laskea lopputuloksen.

Äänestys on hoidettava niin, että jokainen voi asioida omalla äidinkiellään väärinkäsitysten välttämiseksi.


Suomen erotessa EU:sta valtiosääntö on palautettava muotoon ennen EU-jäsenyyttä. Ja tarvittaessa muita lakeja tarkastettava.
Ihmisyyttä edistävät kansainväliset velvoitteet tulee toteuttaa sopimuksin, kuten Sveitsissä.

Perustelut

Koska kansainvälisten velvoitteiden hyväksymisestä ja niiden irtisanomisesta ei voi tehdä kansalaisaloitetta (HE 46/2011 vp), vaadimme kansanäänestyksen järjestämistä.


Euroopan Unionin jäsenyys

-on Suomen perustuslain ja demokratian vastainen;
Valtiosäännön mukaan Suomi on täysivaltainen tasavalta, ja kansanvaltaisuusperiaatteen mukaan yksilöllä on oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Perustuslain mukaan lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, joka päättää myös valtiontaloudesta, ja hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto, jonka jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta.
Demokratian perusajatuksena on, että hallintovalta nousee kansasta ja toteuttaa kansan tahtoa.
Käytännössä kuitenkin osa Suomen laeista sekä suomalaisten oikeuksista ja velvoitteista säädetään EU:ssa, joidenka puitteissa täytyy toimia.

-on Suomelle taloudellinen riski ja rasite;
Kun lasketaan EU:sta Suomelle koituvat menot ja tulot, Suomi jää häviölle.
Erilaiset talouspakotteet ja takaukset vielä lisähaittoina.
Euroon siirtymisen myötä kansalaisten maksukyky on heikentynyt. Jäsenmaiden eri hintatason vuoksi euro on erittäin epävakaa valuuttajärjestelmä. Suomi tarvitsee oman rahan ja valtionpankin, sekä valtuudet solmia itsenäisesti omat kauppa- yms. sopimuksensa.
Monikansalliset suuryritykset, mukaan lukien pankit, ovat nousseet valtiontalouden yläpuolelle.

-on Suomelle maanpuolustuksellinen riskitekijä;
Suomen tulee voida hoitaa kauppasuhteensa ja puolustussopimuksensa itsenäisesti, ilman EU:n taholta tulevia määräyksiä ja suosituksia. Väkiluvultaan pienenä EU-alueen rajavaltiona Suomella ei ole varaa joutua jäsenyytensä sanelemien toimien vuoksi konflikteihin.
Vapaa liikkuvuus rajavalvonnan löystymisen myötä lisää rikollisuutta.

-heikentää suomalaisten hyvinvointia;
EU:sta on tullut - ja tulee - määräyksiä, joiden toteuttaminen aiheuttaa suomalaisille taloudellista tappiota ja turhaa työtä. Monen yritystoiminta on kärsinyt, tai jopa joutunut estetyksi tai lakkautetuksi. Työttömyys on kasvanut, ja hinnat nousseet tulotasoon nähden.
Ulkomainen työvoima lisää pimeää työtä, ja ammattikerjäläisten määrä kaduilla on kasvanut.

-on vaatinut toteutuakseen rikosluontoisia toimia;
Katteettomia lupauksia, tietojen pimitystä ja valtuuksien ylittämisiä.
Lienee epäselvää, onko Suomen EU-jäsenyys edes todellinen, jos asia tutkittaisiin.

Lissabonin sopimuksen jälkeinen, liittovaltiomainen EU kyseenalaistaa jäsenmaan itsenäisyyden.Kansalaisaloitteessa numero 1372 on lueteltu tarkoin, kuinka Suomi liitettiin euroalueeseen rikosluontoisesti, ja minkälaisia haittoja euro ja euroalueen jäsenyys on tuonut tullessaan.
Toisin kuin tuossa aloitteessa (1372) esitetään, emme halua euron rinnalle toista valuuttaa, vaan vaadimme kokonaan omaan kansalliseen valuuttaan siirtymistä.

Kreikan talouskriisin selvittelyissä on tullut esiin, että EU ja euro ovat erottamattomat.
Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta. Tällä hetkellä viralliseen euroalueeseen kuuluu 19 EU-valtiota, neljä EU:n ulkopuolista Euroopan kääpiövaltiota sekä eräät Ranskan merentakaiset alueet.
Euroaluejäsenyyden ulkopuolisille EU-maille on koitettu sysätä taloudellista vastuuta kriisivaltiosta. Suomen tulee siis erota sekä EU:sta että eurosta.


Euron tilalle käyttöönotettava valuutta voisi olla markka tai jotakin uutta, kuten virtuaalivaluutta varajärjestelmineen.
Tämän aloitteen tarkoitus ei ole määrittää käyttöönotettavaa uutta kansallista valuuttaa, vaan tehdä mahdolliseksi selvä ero euroon.

Yhtenä siirtymävaiheen ratkaisuna voisi olla leimatut eurosetelit. Käytännössä kuitenkin suurin osa maksuista tapahtuu korteilla ja tilisiirtoina, kuten nytkin. Vaihtokurssi olisi 1:1.

Uuden valuutan arvo laskisi hetkellisesti jonkin verran, mutta devalvaatiolla olisi positiivisia vaikutuksia:
Koska ulkomaisten tuotteiden hinnat nousisivat, kotimaisten tuotteiden/palveluiden myynti nousisi. Investoinnit synnyttäisivät uuden kasvukauden, ja töitä riittäisi.
Tärkeää on, että tarvittavat muutokset huomioidaan päätöksenteossa kokonaisuuksina, ja edetään joustavasti taloustilanteen kehityksen tahdissa.

Kaikki euromääräiset sopimukset pitäisi neuvotella uusiksi, mutta se maksaa vaivan: ajan myötä oma valuutta toimii erinomaisena turvatyynynä maailmantalouden heilahduksiin.Suomalaisten äänestysinto vaaleissa on laskenut, joten jottei äänestystuloksen suhteen jää mitään epäselvää, äänestyspakko (vrt. Belgia, Kypros, Kreikka ja Luxemburg) sakon uhalla on varsin varteenotettava vaihtoehto.

Itsenäisenä ja omavaraisena valtiona Suomi ei ole vastuussa muista kuin itsestään.

Brexitin toteuduttua alkaa muiden jäsenvaltioiden pako. Suomen ei tule jäädä odottamaan, kun näiden maiden rasitteet kaatuvat jäljelle jäävien jäsenvaltioiden niskaan.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Linkit muihin verkkosivuihin

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Marjo Törmänen


Edustajat

Reija Kuparinen


Varaedustajat

Marjo Törmänen