Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Opiskelu työttömyysetuudella mahdollistettava kaikille työpaikkansa menettäneille

28.7.2016

10 244 kannatusilmoitusta, joista muualla kerättyjä 2 450

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 7 794

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 28.1.2017.

Kansalaisaloitteen otsikko

Opiskelu työttömyysetuudella mahdollistettava kaikille työpaikkansa menettäneille

Aloitteen päiväys

28.7.2016

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

OM 83/52/2016

Aloitteen sisältö

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu tulee mahdollistaa kaikille (8 vuoden työhistorian omaaville) työttömäksi jääneille kahdeksi vuodeksi omalla ilmoituksella. Asia voidaan toteuttaa muuttamalla Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) seuraavasti.

EHDOTUS LAKIMUUTOKSEKSI:
JTYPL 6 luvun 2 §:ää on muutettava, jotta työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu olisi mahdollista kaikille työttömäksi jääneille, kahdeksan vuoden työhistorian omaaville. Mainitussa pykälässä pitkän yhtäjaksoisen työhistorian omaavat tulisi huomioida erikseen, esimerkiksi seuraavasti (tekninen toteutus mahdollista muuttaa):
--
2 § Yleiset edellytykset ja etuudet

Työnhakijalla, joka on täyttänyt 25 vuotta ja joka opiskelee omaehtoisesti, on oikeus työttömyysturvalaissa tarkoitettuun työttömyysetuuteen mainitussa laissa säädetyin edellytyksin, jos:

1) työnhakijalla on työttömyysturvalain 6 luvun 11 §:ssä tarkoitettua työssäoloaikaa vähintään kahdeksan vuotta viimeisen kymmenen vuoden aikana;

2) työnhakijalla, jolla ei ole edellisen kohdan mukaista työkokemusta, on työ- ja elinkeinotoimiston toteama koulutustarve ja toimisto arvioi, että omaehtoisen opiskelun tukeminen on työvoimapoliittisesti tarkoituksenmukaisin keino parantaa työnhakijan ammattitaitoa ja mahdollisuuksia saada työtä tai säilyttää työpaikkansa;

3) opiskelusta on sovittu työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa 4 §:ssä säädetyllä tavalla; ja

4) muut tässä luvussa säädetyt edellytykset täyttyvät.
--

Myös JTYPL 6 luvun 4§:ää on muutettava siten, että yli kahdeksan vuoden työsuhteen omaavilta riittää pelkästään oma ilmoitus saamaan opiskelu työllistymissuunnitelmaan, esimerkiksi seuraavasti (tekninen toteutus mahdollista muuttaa):
--
4 § Sopiminen opiskelusta työllistymissuunnitelmassa

Tuettavasta opiskelusta on tämän luvun 2§ 1) kohdan mukaisen työnhakijan tehtävä ilmoitus, joka kirjataan työllistymissuunnitelmaan tai sitä korvaavaan suunnitelmaan.

Tämän luvun 2§ 2) kohdan mukaisen työnhakijan on sovittava tuettavasta opiskelusta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa ennen opintojen aloittamista.

Tuettavasta opiskelusta voidaan sopia työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa opintojen alkamisen jälkeenkin, jos siihen on painava syy, työnhakija on aloittanut opinnot työsuhteen aikana tai opintoja on harjoitettu työvoimakoulutuksena.
--

Tällöin lain mukaan yli kahdeksan vuoden työsuhteesta irtisanotulla työnhakijalla, joka opiskelee omaehtoisesti, olisi oikeus työttömyysturvalaissa tarkoitettuun työttömyysetuuteen mainitussa laissa säädetyin edellytyksin, jos opiskelusta on tehty ilmoitus työllistymissuunnitelmaan tai sitä korvaavaan suunnitelmaan ja muut luvussa mainitut edellytykset täyttyvät.

Tukiaika määräytyisi jatkossakin nykyisen lain 5 §:n mukaisesti enintään 24 kuukaudeksi.

Edellä mainittujen lainsäädäntömuutosten toteutuessa työttömyysetuudella opiskelu olisi edelleen mahdollista myös sivutoimisesti edellyttäen että työssäoloehto on täyttynyt sivutoimisen opiskelun aikana (TTurv 2 luku 10 §).

Perustelut

Monet menettävät näinä aikoina työpaikkansa. Osaamisen päivittäminen, laajentaminen tai muuntokoulutus on usealla tarpeen uuden työpaikan saamiseksi. Lähes jokainen kouluttautumaan lähtevä joutuu kuitenkin epätietoisuuden tilaan, kun TE-toimisto arpoo tapauskohtaisesti, mikä koulutus kenellekin edistäisi työllisyyttä ja olisi näin ollen mahdollista suorittaa työttömyysetuuden juostessa.

Työpaikkansa menettänyt aikuinen lähtökohtaisesti tietää, mitä koulutusta juuri hän tarvitsee tulevaisuuden työelämäänsä. On perusteltua väittää, että Työvoimahallinnon virkamiehellä on vain harvoin kykyä arvioida etenkin korkeakoulutettujen erityisammattilaisten koulutustarpeita siinä määrin kuin henkilöillä itsellään.

Ongelmansa aiheuttaa myös koulutusten keskitetyt hakuajat, joiden tuloksena opiskelupaikat tarjotaan samanaikaisesti usealle. Tällöin TE-toimisto ei usein ehdi antaa päätöstään omaehtoisen koulutuksen tukemisesta ennen kuin aikaraja opiskelupaikan vastaanottamiseksi tulee vastaan.

Tapauskohtainen harkinta työttömäksi jäävien osalta siitä, kuka saa opiskella työttömyysetuudella, on byrokratiaa, jota tulisi karsia. Harkinta ajaa useat ihmiset mieluummin passivoitumaan kotona kuin pitämään yllä työmarkkinakykyään opiskelemalla.

Mikäli tapauskohtainen harkinta poistettaisiin, niin myös TE-keskuksen virkailijoiden työaikaa vapautuisi oikeisiin työllisyyttä edistäviin askareisiin – joita näinä aikoina riittää.

Tämä ehdotus ei poista velvoitetta tehdä työllistymissuunnitelmaa, eikä sitä, että opiskelujen on edettävä, jotta työttömyysetuutta voidaan maksaa opiskelun ajalta.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 2 450 kpl


Linkit muihin verkkosivuihin

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Kalle Kiili


Edustajat

Kalle Kiili

Lasse Laurikainen


Varaedustajat

Petteri Oksa