Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kansalaisaloite yritystukien lopettamiseksi

19.3.2013

916 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 916

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 19.9.2013.

Kansalaisaloitteen otsikko

Kansalaisaloite yritystukien lopettamiseksi

Aloitteen päiväys

19.3.2013

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 45/52/2013

Aloitteen sisältö

Ehdotamme, että verovaroilla harjoitettu yritysten tukeminen lopetetaan Suomessa. Lopettamisen seurauksena yrityksille jaettavat tuet, ja yhteiskunnan ylläpitämät yritystukia jakavat virastot lakkautetaan siirtymäajalla. Yritysten tukeminen tulee myös kieltää lainsäädännöllä, ja kiellon tulee koskea sekä suoria että epäsuoria yritystukia.

Perustelut

Yritysten tukeminen on tulonsiirtoa kaikilta kansalaisilta tuettujen yritysten osakkeenomistajille, eli käytännössä köyhiltä rikkaille. Poliitikkojen ja virkamiesten tehtävä on huolehtia yhteiskunnan perustoiminnoista, eikä jakaa kansalaisten rahoja heitä miellyttäville yrityksille.

Suorien ja epäsuorien yritystukien kieltäminen käytännössä estäisi mm. Tekesin yritystukien ja Suomen kansallisten maataloustukien jakamisen, sekä euroalueen kriisivaltioille myönnetyt tukipaketit, mikäli näiden tukipakettien katsotaan hyödyttävän välillisesti kriisivaltioita lainoittaneita rahoituslaitoksia. Lakkautettavia yritystukia ovat myös vain osaa yrityksistä hyödyttävät kilpailunrajoitukset ja verohelpotukset, sekä kilpailua vääristävät työllistämistuet, joiden avulla jotkut yritykset saavat edullista työvoimaa.

Helsingin Sanomissa julkaistun laskelman [1] mukaan Suomessa jaetaan suoria yritystukia n. miljardi euroa, ja verotukien suuruus on 3,7 miljardia. Mikäli nämä yritystuet poistettaisiin, voitaisiin syntyneillä säästöillä laskea yritysten maksama yhteisövero lähes nollaan. HS:n laskelma ei sisällä kansallisia maataloustukia, joiden suuruus on laskentatavasta riippuen n. 3 miljardia euroa [2]. Yhteisöveron tai muiden verojen laskeminen olisi yritystukia parempi tapa parantaa yritysten toimintaedellytyksiä allamainituista syistä:

Yritystuet korruptoivat. Yritystukia jakavissa virastoissa työskentelevien ensisijainen tavoite on oman työpaikan säilyttäminen. Koska poliitikoilla on valta leikata virastojen rahoitusta, ja näin vähentää niiden työpaikkoja, kannattaa yritystukia myöntää poliitikkojen kavereille ja sukulaisille, jotta poliitikot pysyvät tyytyväisinä. Yritystukia saavat helpoiten vaikutusvaltaiset, ja tukia myöntäviä virkamiehiä ja poliitikkoja tuntevat yrittäjät. Ylen MOT-ohjelman selvityksessä [3] havaittiin että yritystukia saavat vuodesta toiseen samat yritykset.

Yritystuet aiheuttavat tehottomuutta. Yritysten tulee ansaita tulonsa palvelemalla asiakkaita, ja laskuttamalla näistä palveluksista. Tehokkaasti palveluja tuottavat yritykset tekevät enemmän voittoa, ja voivat kasvattaa toimintaansa. Tehokkaasti toimivien yritysten kasvaessa myös yhteiskunnan kokonaistehokkuus kasvaa. Yritystukien seurauksena tämä luonnollinen tehostumisprosessi häiriintyy, sillä yritykset voivat kasvattaa toimintaansa myös tukien avulla. Kannattavat hankkeet toteutetaan ilmankin yritystukia, joten yritystuet käytännössä kannustavat kannattamattomaan toimintaan [4].

Yritystuet vääristävät kilpailua. Oletetaan tilanne, jossa kaksi it-järjestelmiä toimittavaa pienyritystä, yritys A ja yritys B, osallistuvat tarjouskilpailuun. Yritys A ei ole hakenut Tekesiltä tukia, vaan on perehtynyt asiakkaan tarpeisiin ja tarjouksen kirjoittamiseen. Yritys B sen sijaan on onnistunut vakuuttamaan Tekesin virkamiehet siitä, että B:n tarjoama järjestelmä on teknisesti ainutlaatuinen, ja Tekes on myöntänyt yritykselle B tuotekehitystukea. Tuen avulla yritys B voi voittaa tarjouskilpailun, sillä se pystyy tarjoamaan ratkaisua halvemmalla kuin A, vaikka A:n tarjoama ratkaisu onkin parempi. Tälläinen tilanne on erittäin turhauttava yritys A:n työntekijöille ja omistajille. Pienyrityksille suunnatut yritystuet vääristävät kilpailua erityisen paljon, sillä tukien suuruus on usein merkittävä suhteessa liikevaihtoon. Pienyrittäjiä olisi parempi tukea kehittämällä yrittäjien henkilökohtaista sosiaaliturvaa pienyritysten tukemisen sijaan.

Yritystuet tuottavat byrokratiaa. Yritysten kannattaa hakea vastikkeettomia yritystukia niin kauan kuin saatu tuki on suurempi kuin hakemiseen käytetyn ajan ja vaivan arvo. Koska tuet vääristävät kilpailua, ja kilpailun vääristäminen johtaa vääristymisestä kärsineiden yrittäjien suuttumiseen, kannattaa yritystukia myöntävien virastojen kasvattaa tukien hakemiseen käytettyä byrokratiaa, jolloin hakemiseen käytetyn vaivan arvo lähenee tuista saatua hyötyä. Tällöin tuet vääristävät kilpailua mahdollisimman vähän, eivätkä tukiasaamattomat yrittäjät suutu tai valita, ja virasto voi jatkaa toimintaansa.

Yritystuet vaikeuttavat yritystoiminnan suunnittelua. Yritysten kilpailukyky on korkeimmillaan silloin kun yritykset käyttävät rahaa tuotekehitykseen, markkinointiin, tuotannon kehittämiseen ja muihin asioihin sopivissa suhteissa. Verovarojen kierrättäminen yritystukia myöntävän viraston kautta vaikeuttaa yrityksen budjetointia.

Yritystuet laskevat yrittäjien motivaatiota. Yrittäminen on verrattavissa kilpaurheiluun, ja mikäli esim. kilpajuoksijoilla olisi mahdollisuus saada hakemusten perusteella etumatkaa juoksukilpailussa, lopettaisi moni kilpailija kisoissa käymisen. Reilu kilpailu motivoi niin urheilijoita kuin yrittäjiäkin.

Yritystuet ovat tehoton keino ohjata taloutta. Mikäli yritys tuottaa haittaa ympäristölleen esim. saastuttamalla, tulee saastuttamisesta periä haittaa vastaava maksu, sen sijaan että haitan vähentämistä aletaan tukemaan ympäristötukien avulla. Mikäli taas halutaan ylläpitää elintarvikkeiden huoltovarmuutta kriisitilanteen varalta, on järkevämpää ostaa juuri huoltovarmuuden ylläpitoa, sen sijaan että tuetaan jotain yritystoimintaa huoltovarmuuden nimissä, vaikkei kyseinen toiminta ole kustannustehokkain tapa kohottaa huoltovarmuutta. Pienten yritysten tukeminen johtaa yritysten jakautumiseen, kasvavien yritysten tukeminen johtaa liikevaihdon kasvattamiseen esim. myymällä samaa omaisuuserää edestakaisin, tuotekehityskuluista myönnettävät verohelpotukset lisäävät verotuksen tulkinnanvaraisuutta, sijaintiin sidotut maataloustuet johtavat maataloustuotannon tehottomaan sijoittumiseen, ja tietyntyyppisen maataloustuotannon tukeminen johtaa ylituotantoon [5].

Yritystuet luovat valheiden ja pelon ilmapiiriä. Yritystukia saavilla ei ole intressejä arvostella järjestelmää, sillä arvostelun seurauksena yritystukia myöntävät virastot voivat lopettaa tukien maksamisen. Yritystukia kritisoiva voi siis menettää sekä tuet että työpaikkansa. Valitettavasti monet suomalaiset yritystukien hyötyjä mittaavat tutkimukset perustuvat tukeasaaneiden tai -hakeneiden yritysten antamiin palautteisiin, vaikka nämä palautteet antavatkin tukien vaikutuksista liian myönteisen kuvan.

Yritystuet synnyttävät itseään ruokkivan kierteen. Yritystuista hyötyvien kannattaa perustaa lobbausjärjestöjä, joiden tehtävä on vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon, jotta yritystukien määrää kasvatettaisiin. Järjestöt myös pyrkivät muokkaamaan kansalaisten asenteita julkaisemalla yritystukimyönteisiä kannanottoja. Yritystukien määrä onkin Suomessa jatkuvasti kasvanut [6].

Viitteet:
1. http://www.hs.fi/kotimaa/Yhteis%C3%B6vero+olisi+varaa+laskea+l%C3%A4hes+nollaan/a1360987136502
2. http://www.taloussanomat.fi/kotimaa/2010/08/03/professori-maataloudelle-miljardi-euroa-piilotukea/201010628/12
3. http://yle.fi/uutiset/mot_valtion_yritystuet_vuodesta_toiseen_samoille_firmoille/6288500
4. http://www.hs.fi/kotimaa/Yritystuilla+ei+paranneta+tuottavuutta/a1362806491834
5. http://www.taloussanomat.fi/kotimaa/2012/02/24/maataloustukia-jaettiin-21-miljardia-eniten-tukea-ruokohelven-viljelyyn/201223946/12
6. http://www.etla.fi/wp-content/uploads/2012/09/dp1217.pdf

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Linkit muihin verkkosivuihin

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Roope Luhtala


Edustajat

Roope Luhtala


Varaedustajat

Teemu Putus

Olli Juntunen