Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

LIIKUNTA ENNALTAEHKÄISEVÄN TERVEYSTYÖN VIRALLISEKSI OSAKSI

25.2.2016

2 133 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 2 133

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 25.8.2016.

Kansalaisaloitteen otsikko

LIIKUNTA ENNALTAEHKÄISEVÄN TERVEYSTYÖN VIRALLISEKSI OSAKSI

Aloitteen päiväys

25.2.2016

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 18/52/2016

Aloitteen sisältö

Suomen liikuntaa edistävät järjestöt olemme huolissamme kansan hyvinvoinnista ja lisääntyvistä elämäntapasairauksista. Tämän vuoksi olemme toteuttamassa kansalaisaloitetta ”Liikunta ennaltaehkäisevän terveystyön viralliseksi osaksi”.

Esitämme, että eduskunta hyväksyisi kansalaisaloitteen ”LIIKUNTA ENNALTAEHKÄISEVÄN TERVEYSTYÖN VIRALLISEKSI OSAKSI”. Kansalaisaloitteen tarkoitus on, että terveydenhuoltolain eri pykäliin ja momentteihin liikunnan merkitys ennaltaehkäisevänä toimintana kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä kirjataan toimenpiteineen selkeästi.

Liikkumattomuus on yksi syy lisääntyneisiin useisiin kansansairauksiksi luokiteltuihin ongelmiin. Sisällyttämällä liikunta selkeästi viralliseen palvelurakenteeseen terveystyön osaksi voidaan sen avulla ennaltaehkäistä merkittävä osa sairauksista ja säästää korjaavien hoitotoimenpiteiden kustannuksissa.

Perustelut

Taustaa

Hyvinvointiyhteiskunta on kohentanut ympäristön turvallisuutta ja vähentänyt työn fyysistä kuormittavuutta. Elinikä on pidentynyt, joskaan elämänlaatu ei välttämättä ole parantunut. Teknologia on tuonut arkeen helpotusta, mutta uudet tekniset ratkaisut ja viestintävälineiden kehitys ovat lisänneet arjen paineita, kiirettä ja vähentäneet liikuntaa sekä hyvinvointia.

Elämäntapamuutosten seurauksena fyysinen kunto on heikentynyt ja elämäntapasairaudet lisääntyneet. Liikalihavuus nuorison parissa kasvaa ennätystahtia. Tulevaisuuden huoltosuhde on huolestuttava, työikäisen väestön määrä vähenee radikaalisti, työelämässä olevien mielenterveys pettää, vanhusten hyvinvointipalvelut rapistuvat sekä koneellistuvat toiminnallisuudesta huolehtimisen ja yhteisöllisyyden sijaan. Toisaalta ylihoivaamisesta on tullut yksi tekijä ylivarovaisuuteen ja liikkumattomuuteen. Ennaltaehkäisevä työ, kannustaminen ja aktivointi on kirjattu useiden tutkimusten johtopäätöksiin, mutta käytännön työhön ei kaikkialla ole konkreettista panostusta.

Osallistuva liikunta välineeksi

Aktivaattorina liikunta tulee ottaa ennaltaehkäisevän terveystyön ja hyvinvointipolitiikan välineeksi. Hyvinvoinnin edistämiseksi tarvitaan ponnisteluja niin yksilötasolla kuin yhdistämällä yhteiskunnan resurssit kokonaisuudeksi, mikä tähtää yhteiseen maaliin: suomalaisen hyvinvoinnin kehittämiseen myös liikunnan avulla. Moninaiset pienet hankkeet hyvinvoinnin edistämiseksi tulee koota viralliseksi suomalaiseksi linjaksi, jota rakenteet tukevat. Nämä rakenteet tarkoittavat esimerkiksi elämäntapaterveyttä lisäävää toimintaa lääkityksen ja sairauslomien sijaan; ennaltaehkäisevää ohjeistusta ja hyvinvointipalveluiden kehittämistä public private -toimintaperiaatteella.

Liikunta on osoittanut voimansa hyvinvointitoiminnassa ja liikunnan oikeanlainen käyttö voi olla monessa mielessä yhteiskunnan kannalta läpimurto kustannustehokkaasta toiminnasta. On kiinnitettävä huomiota sairauksien ennaltaehkäisyyn eikä sairauksien tukemiseen ihmisten mielissä. Ihmiset on saatava ottamaan vastuuta omasta itsestään. Heille on annettava kokemuksia (elämyksiä) sekä toimintamalleja elämän arvojen oikaisemiseksi jokapäiväisessä elämänhallinnassa.

Pelkästään työelämään kohdistuvat muutokset rajaavat toimenpiteiden ulkopuolelle kriittiset väestöryhmät: lapset ja nuoret, työeläkkeellä olevat ja eläkkeellä olevat seniorit. Liikuntaa elämänlaadun ja terveyden taustalla pitää lähestyä yksittäisten interventioiden ohella elämänkaarikysymyksenä päivähoidon, koululaitoksen, opiskelun, työelämän ja eläköitymisen kautta. Erityisen tärkeää on kriittisiin vaiheisiin puuttuminen. Esimerkiksi siirtyminen lapsuudesta nuoruuteen näyttää sisältävän liikunnan radikaalin vähentymisen riskin. Samaan aikaan nuorilla on monia syrjäytymiseen liittyviä seikkoja, joita aktiivisen osallistavan liikunnan avulla voidaan välttää. On myös osoitettu, että mielenterveyssyistä varhaiseläkkeelle siirtymistä voidaan estää ryhmäliikunnan ja siihen liittyvän vertaistuen avulla.

Toimenpiteet

Maastamme puuttuu selkeä yhtenäinen linja liikunnan käyttämisestä ennaltaehkäisevän terveystyön välineenä. Kasvattaminen liikunnalliseen ja terveyttä tukevaan elämäntapaan on aloitettava jo neuvolasta ja päiväkodeista sellaisten ammattilaisten toimesta, joilla on riittävä koulutus myös liikuntakasvatukseen ja liikuntaneuvontaan. Kouluissa on luotava mahdollisuuksia liikunnanopettajien ja koulu- sekä opiskelijaterveydenhuollon tiiviimmälle yhteistyölle nuorten fyysisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tueksi. Terveysliikuntaan erikoistuneet liikunnan ammattilaiset voivat ottaa vastuuta liikunnan osalta työikäisten ja senioreiden ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta. Sosiaali- ja terveyspiirien ohjelmissa liikunta on sisällytettävä konkreettisesti ennaltaehkäisevän terveystyön osaksi.

Tiedämme, että elämäntapamuutosten myötä istuminen ja liikunta-passiivisuus ovat lisääntyneet, mistä aiheutuu terveysongelmia. Toimivalla terveystyön palveluketjulla voidaan ennaltaehkäistä ja vähentää elämäntapasairauksia. Liikunta- ja elämäntapaneuvonta on saatava osaksi palveluketjua. Suomalainen hyvinvointipalvelujärjestelmä oikein koordinoituna ja toteutettuna voi olla lähivuosina esimerkki muille kansakunnille ja siten kansantaloudellisesti merkittävä kansainvälinen palvelutuote vientiin.

Tällä hetkellä mukana olevat järjestöt (alajärjestöineen), jotka ovat tehneet hallituksissaan päätöksen osallistua kansalaisaloitteeseen. Järjestöt ovat olleet muokkaamassa aloitteen perustelutekstiä.

Allergia- ja Astmaliitto ry
Hengitysliitto ry
Koululiikuntaliitto KLL ry
Liikunnan ja Terveystiedon opettajat LIITO ry
Liikuntatieteellinen seura LTS ry
Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL ry
Pohjois-Karjalan liikunta ja Urheilu ry
Soveltava Liikunta SoveLi ry
Suomen Aikuisurheiluliitto SAUL ry
Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry
Suomen Latu ry
Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry
Suomen Valmentajat ry
Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry
Urheiluopistojen yhdistys ry

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Reijo Häyrinen

Matti Heikkilä


Edustajat

Matti Heikkilä


Varaedustajat

Reijo Häyrinen