Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Julkinen terveydenhuolto kuntoon - kokonaisvastuu valtiolle

13.11.2015

1 456 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 1 456

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 13.5.2016.

Kansalaisaloitteen otsikko

Julkinen terveydenhuolto kuntoon - kokonaisvastuu valtiolle

Aloitteen päiväys

13.11.2015

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 188/52/2015

Aloitteen sisältö

Eduskunta määrittelee tulevassa lakipaketissaan sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) kokonaisuudistuksen niin, että lopullinen päätösvalta keskitetään kokonaisvastuun kantavalle valtiolle.

Kokonaisvaltaisen lakipaketin avulla koko terveydenhoitojärjestelmä rahoituksineen, organisaatiorakenteineen, prosesseineen, ohjausjärjestelmineen, mittaristoineen jne. suunnitellaan ja rakennetaan kokonaan uudelleen. Vastuu koko terveydenhuoltojärjestelmästä ja sen kehittämisestä annetaan selvästi yhdelle taholle, jota vastuullinen ministeriö tarkasti seuraa ja ohjaa.


Pääkohdat eduskunnasta tarvittavalle lakipaketille ovat seuraavat:

- päätösvallan riittävä keskittäminen valtiolle, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta voidaan valtiojohtoisesti tehokkaasti uudistaa

- koko terveydenhuoltojärjestelmän organisointi suunnitellaan täydellisesti uudelleen

- organisaatiosuunnittelussa huomioidaan erityyppisten alueiden tarpeet (taajaan asuttu alue, harvaan asuttu alue, puolivälin malli)

- julkisen terveydenhuollon tietojärjestelmäuudistus tehdään terveydenhuollon organisointiuudistuksen yhteydessä, jotta tietojärjestelmät saadaan tukemaan uusia korjattuja prosesseja ja organisaatiorakenteita

Perustelut

Suomen julkisen terveydenhuollon organisointia ei ole pystytty uudistamaan nykytilanteen tarpeita vastaavaksi. Tämän seurauksena osa prosesseista on aikansa eläneitä ja tehottomia. Tästä aiheutuu turhia kustannuksia, hidasta reagointia sairauksien ja vammojen hoidossa, jopa hoito- ja kuntoutusprosessien toimimattomuutta.

Terveydenhuoltojärjestelmämme on pahasti pirstaloitunut. Eri osat eivät toimi juohevasti yhteen. Koko terveydenhuoltojärjestelmäämme on hyvin vaikeaa, ellei mahdotonta, ohjata haluttuun suuntaan. Myös uusien hyvien käytäntöjen, järjestelyjen tai järjestelmien käyttöönotto maanlaajuisesti on haasteellista.

Tämä johtuu järjestelmän hitaasti tapahtuneesta pirstaloitumisesta, päätöksentekovallan liiallisesta hajautuksesta ja rahoituksen monikanavaisuudesta. Kokonaisvastuuta ei kanna kukaan.

Kokonaisvastuun puute aiheuttaa asiakasprosessien toimimattomuutta ja palvelun käyttäjien ohjaamista luukulta toiselle. Tämä heikentää kustannusten hallintaa, aiheuttaa läpinäkyvyyden ja vertailtavuuden ongelmia sekä estää parhaiden käytäntöjen levittämistä. Osaoptimointi rahoitusvastuun siirtämiseksi järjestelmän osalta toiselle aiheuttaa kokonaiskustannusten kasvua ja tarpeellisen hoidon viivästymistä.

Uudelleen organisoinnilla saavutettavissa oleva kustannussäästö saattaa asiantuntijoiden arvioiden mukaan olla jopa 20 - 30 % kustannuksista eli miljardeja euroja vuositasolla. Tämä kaikki on saavutettavissa ilman palvelujen tai henkilökunnan leikkauksia, pelkästään organisoimalla asiat järkevämmin.

Aikaisemmin säästöjä on saatu aikaan lähinnä henkilökuntaa leikkaamalla ja hoitohenkilökunnan työtaakan jatkuvalla lisäämisellä. Tämän seurauksena hoitohenkilökunta on monesti ylikuormitettua ja työhyvinvointi on heikentynyt.

Pieni rakenteellinen uudelleen järjestely ei riitä korjaamaan tilannetta, vaan koko terveydenhoitojärjestelmän toiminta pitää rohkeasti ja radikaalisti suunnitella ja organisoida uudelleen. Osaoptimointi ei poistu, mikäli rahoitusvastuu jää edelleen monelle eri toimijalle, jotka pyrkivät optimoimaan omat kustannuksensa kokonaisuuden sijaan. Vain vastuun ja päätösvallan keskittäminen valtiolle voi ratkaista ongelman.

Parantunut terveydenhoidon toimivuus todennäköisesti leikkaa yhteiskunnan kustannuksista myös muuten merkittäviä summia, esimerkiksi vähentyneiden sosiaalietuuksien, sairauslomien, sairauseläkkeiden, verotulojen menetyksen yms. kustannusten muodossa.

Sosiaali- ja terveydenhuolto tulee edellä mainituista syistä uudistaa niin, että päätösvaltaa ja vastuuta keskitetään riittävästi valtiolle. Myös rahoitus on siirrettävä kokonaan valtiolle, jotta osaoptimointi saadaan poistettua ja yhteiskunnan kokonaiskustannukset voidaan optimoida. Vain valtiojohtoisesti toimien sosiaali- ja terveydenhuolto voidaan uudistaa onnistuneesti ja tehokkaasti. Lisäksi kansalaisten yhdenvertaisuusperiaatteen kunnioittaminen ja yhteiskunnan kokonaisedun huomioon ottaminen vaativat valtiojohtoisen lähestymistavan.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Mika Tättäläinen


Edustajat

Mika Tättäläinen


Varaedustajat

Reetta Halme